caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206854/060182_DisboFUG_235_12x600ml.png

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff

Õhuniiskusega kõvastuv, elastne ühekomponentne vuugimastiks deformatsioonivuukidele kõrgehituses vastavalt standardile DIN 18 540-F.

Kasutusala

Deformatsioonivuukidele kõrg-ehituses. Ühendusvuugid ustel ja akendel.

Omadused

  • Elastne
  • Võimalik üle värvida dispersioon-fassaadivärvidega vastavalt standardile DIN 52 452
  • Vastab standardi DIN 18 540-F (kõrgehitiste välisseinte vuukide tihendamine vuugitäitematerjali-dega) nõuetele
  • Kontrollitud volitatud järelevalveinstitutsiooni poolt

Sideaine

Polüuretaan- ühekomponentne

Pakendi maht

600 ml kilepakend (12 tk karbis)

Värvitoonid

Valge, helehall, betoonihall

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaal-pakendis säilib 12 kuud. Hoida temperatuuril mitte üle + 25° C.

Tehnilised andmed

  • Lubatud ülddeformatsioon: max 25% vuugi laiuse kohta
  • Kahanemine: ca 5%

Tihedus

ca 1,3 g/cm³

Temperatuuritaluvus kuivanult

- 30° C kuni + 80° C

Vuugilaius

max 30 mm

Sobivad aluspinnad

Betoon, roostevaba teras V2a, kiudtsement, kivist katteplaadid, puit (viimistlemata, lakitud), keraamika (lakitud, lakkimata), klinker, krohv. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Vanad tihendusmaterjalid täielikult eemaldada, vajadusel freesida või lihvida vuukide servad üle, et eemaldada pinda imendunud tihendusmaterjalide jäägid.

Aluspinna ettevalmistamine

Imavad vuugiservad kruntida vajadusel tootega Disbothan 236 Fugenprimer (vt tabelit). Vuugitäite sügavust piirata mitteimava ümara vahtkummist vuuginööri abil. Vuugi laiuse ja vuugitäite sügavuse suhe vastavalt standardi DIN 18 540-F nõuetele.

Disbothan 236 Fugenprimer pinnalekandmine
AluspindEeltöötlus
BetoonPuudub
Roostevaba teras V2aDisbothan 236 Fugenprimer
KiudtsementPuudub
Kivist katteplaadidDisbothan 236 Fugenprimer
Viimistlemata puitDisbothan 236 Fugenprimer
Lakitud puitDisbothan 236 Fugenprimer
Keraamika (lakitud)Disbothan 236 Fugenprimer
Keraamika (lakimata)Disbothan 236 Fugenprimer
KrohvPuudub
TellisPuudub

Materjali valmistamine

Toode on kasutusvalmis.

Pealekandmise meetod

Vuugitihendusmaterjal Disbothan 235 PU-Fugendicht kanda ühtlaselt vuukidesse. Vuugi pealispind tõmmata töövahendi abil enne naha moodustumist siledaks.

Kulu

10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m. Disbothan 236 Fugenprimer ca 20 ml/m. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1,5 mm/24 tunni kohta. Fugenprimeri kuivamisaeg min 30 minutit.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vedeldiga Disboxid 419 Verdünner.

Tähelepanu

Pärast täielikku kuivamist on võimalik üle värvida dispersioon fassaadivärvidega.

Sertifikaadid

6- 1009, tunnistus vastavalt standardile DIN 18 540-F SKZ, Würzbrug

Tähelepanu!

Toode on ettenähtud ainult professionaalseks kasutamiseks. Ärritab hingamiselundeid. Hoida jahedas. Vältida silma ja nahale sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga.  Nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas.  Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidates toote pakendit või etiketti). Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja nõuandeid. Vedel toode võib ärritada nahka ja hingamiselundeid ning kutsuda esile ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone.   Toote käitlemise ajal ja järel tagada korralik ventilatsioon. Vältida auru sissehingamist. Isikud, kellel on allergia või kalduvus haigestuda hingamisteede haigustesse, et tohi materjaliga töötada.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed.

Gis- kood

PU 50

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Suursugune Kadrioru lilleaed