caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/216870/061858_DisboTHAN_446_12_kg.png

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

Läbipaistev, väga elastne, õhuniiskuse mõjul kõvastuv ühekomponentne polüuretaankattekiht värvitud välispindadele. Sisaldab lahustit.

Kasutusala

Kulumiskindel kattekiht (sile või libisemiskindel) välispindade värvilistele viimistluskihtidele (ka värviliste chipsidega), nagu DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Omadused

  • pragusid kattev
  • väga hea nakkuvus
  • talub kestvat niiskust.
  • ilmastikukindel ja vastupidav UV- kiirgusele

Sideaine

1K-polüuretaan, õhuniiskuse mõjul kõvastuv, sisaldab lahustit

Pakendi maht

1 kg plekkämber (tarnitakse tellimisel), 6 kg, 12 kg plekkämber

Värvitoonid

Läbipaistev

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda kergeid muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 6 kuud. Enne kasutamist hoida materjali ca 20 °C juures.

Tihedus

ca 1,05 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 68 µm/100 g/m2

Shore A/D-kõvadus

DIN 53505 järgi 90/30

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

ca 240 %  DIN EN ISO 527 järgi

Sobivad aluspinnad

Värvilised viimistluskihid, nagu nt DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 404 Acryl-Bo­denSiegel. Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilne, tugev. Pinnal ei tohi olla lahtisi aineosakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid.
Tsementi sisaldavatel polümeersetel tasandussegudel tuleb enne viimistlemist teostada proovikatmine. Vältida tuleb niiskuse tekkimist.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb nii ette valmistada, et see vastaks eelnimetatud nõuetele.
Dispersioonkattekihte võib üle töödelda kõige varem 2 päeva möödudes. Madalam temperatuur pikendab ooteaega.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutamisvalmis. Enne pealekandmist korralikult läbi segada. Toodet võib kuni 6 % lahjendada üksnes libisemiskindla pealispinna saamiseks. Lahjendamiseks kasutada ainult vedeldajat Disbocolor 499 Verdünner. Teiste vedeldajate kasutamisel jääb pind parandamatult kleepuvaks. Avatud anumast peab kogu materjali korraga ära kasutama, kuna seismisel tekib pealispinnale tugev kile. Juba reageerinud, paksenenud materjali ei saa vedeldaja lisamisega enam kasutamiskõlblikuks muuta.

Pealekandmise meetod

Materjal kanda pinnale lühikesekarvalise lahustikindla rulliga.

Elastsetel pindadel ei ole lubatud käia naelkingadega.

Kattekihtide ülesehitus

Disboxid ColorQuarz-System ja Disboxid MultiColor-System kattekihtide ülesehitust vaata lähemalt süsteemi infolehtedelt.

Materjal kanda pinnale õhukese kihina lahjendamata kujul (sile pealispind) või segatuna Disbon 947 SlideStop Rough ja Disbo­color 499 Verdünner (libisemiskindel pealispind).

Kulu

Kattekiht viimistluskihtidele Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-Boden­Siegel, DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht
Sile pealispindca 150 g/m2
Libisemiskindel pealispind (R 10)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (ca 6%)
ca 150 g/m2
ca 15 g/m2
ca 9 ml/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja mitte kõrgem kui +30 °C. Mitte kanda materjali pinnale otsese äikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril 20 °C olema vähemalt 12 tundi. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 12 tunni pärast kõndimiskuiv ja ületöödeldav, 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõvastumisprotsessi kestel (ca 12 tundi temperatuuril 20 °C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneda nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vedeldajaga Disbocolor 499 Verdünner.
Tähelepanu! Kokkupuutel vase või vaske sisaldava veega võib materjal värvi muuta

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru sissehingamist.  Vältida sattumist silma, nahale ning riietele. Toodet kasutada ainult hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLA NEELAMISEL: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. SILMA SATTUMISEL: loputada puhta vee all mitme minuti vältel. Eemaldada kontaktläätsed kui neid kasutatakse. Loputada veelkord. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

Sisaldab isotsüanaate. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max. 500 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

PU 20

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee