caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/216873/061861_Disbon_Disbon_405.png

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung

Veega lahjendatav, läbipaistev lakk siledaks või libisemist takistavaks kattematerjaliks helvestega kaetud, dispersiooni baasil olevatele põrandakattematerjalidele sisetöödel.

Kasutusala

Läbipaistev siidjasläikiv kattelakk helvestega kaetud  põrandakattematerjalidele nagu Disbon 400 BodenFinish ja Disbon 404 Acryl-BodenSiegel siseviimistluses. Mitte kasutada sõidetavatel ega seisva vee või püsiva niiskusega põrandapindadel.

Omadused

  • hästi puhastatav
  • hõõrdumiskindel
  • mustust tõrjuv

Pakendi maht

2,5 l, 10 l plastikämber

Värvitoonid

Värvitu/transparentne

UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ja kriidistumist. Orgaanilised
värvained (nt kohvis, punases veinis ja puulehtedes sisalduvad) ning mitmesugused kemikaalid (nt
desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitoonimuutusi. Pinnakatte
funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt kaks aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida
materjali enne selle pealekandmist ca 20 ºC juures.

Tihedus

ca. 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca. 42 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca. 4.000

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

ca. 70 %

Sobivad aluspinnad

Kinniolevad, kõvad põrandakattematerjalid nagu Disbon 400 BodenFinish ja Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.
Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilse vormiga, kõva, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu,
õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega muid nakkumist takistavaid aineid.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind valmistada ette sobival meetodil, nt aluspinda põhjalikult pühkides või tolmuimejaga puhastades, nii et see vastaks ülevalpool nimetatud nõuetele.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutusvalmis, enne pinnale kandmist põhjalikult läbi segada.

Pealekandmise meetod

Lühikeste karvadega rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Siledad pinnad
Toode kanda küllastunult või kahes kihis ühtlaselt ristitõmmetega pinnale.
Kõrvuti asetsevad pinnad tööelda ühes tööetapis, et vältida nähtavaid jätkukohti. 

Limisemist takistavad pinnad
Tootele lisada 3 mahu% Disbon 947 SlideStop Fine'i, hoolikalt läbi segada ja töödelda samamoodi nagu kirjeldatud "siledate pindade" viimistlemise all. Pikemate tööpauside vahel toode uuesti läbi segada. 

Kulu

Sile pealispind
Disbon 405 Klarsiegelca. 130–150 ml/m2
Libisemisvastane pealispind
Disbon 405 Klarsiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:
peab olema minimaalselt + 5 °C ja maksimaalselt + 30 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 8 tunni pärast käimiskindel, ca 2 päeva
pärast mehaaniliselt koormatav. Kuivamisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada vee või sooja seebiveega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Tööde ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele. Pihustussudu mitte sisse hingata. Järelpärimisel saadaval toote ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvijäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kuivanud värvid või olmeprügi. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

selles tootes (kat A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 95 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.
Materjali pealekandmisel järgida Caparoli ehitistekaitse nõuandeid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

06 

DIS-405-002983 EN 13813:2002

Hoonete siseruumides kasutatav
kunstvaikpõrand/-pinnakate


EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuleohutusEfl
Korrosiivsete ainete eraldumineSR
VeeläbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakke tugevuspiir≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

EN 13813
Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja
põrandamassid – Omadused ja nõuded" (jaanuar 2003) on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides.
See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.
Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee