caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung

Läbipaistev, veega lahjendatav 2K-polüuretaanvaik kõvade ja poolkõvade PUR- ja EP-kattekihtide matiks viimistluseks siseruumides

Kasutusala

Minimeeritud emissiooni ja kahjulike ainete suhtes kontrollitud toode, mis sobib eriti hästi kõikide tundlike pindade katmiseks, nt puhkeruumides, haiglates, lasteaedades, lastehoidudes, koolides jne kasutamiseks. Väikse koormusega kõvade ja poolkõvade PUR- ja EP-kattekihtide matiks viimistluseks siseruumides.
Disboxid StoneColor sisesüsteemide koostisosa.
Matiks läbipaistvaks lisaviimistluseks siseruumides kasutatavale Disboxid Multicolor süsteemile ja Disboxid ArteFloor süsteemile.
Koos tootega DisboADD 947 Glasperlen Fine sobib pindade astumiskindluse suurendamisekseks.
Seinapindadel kaitsekihiks värvidele Caparol SeidenLatex ja Caparol Latex Satin 20.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga
  • Difusioonivõimeline
  • Suurendab kõvade ja poolkõvade PUR- ja EP-kattekihtide kriimustuskindlust
  • Hea UV- ja kemikaalikindlusega
  • Vähendab läikivate viimistluskihtide valguspeegeldust
  • Kaitseb helvestega põrandaviimistluskihte

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite)– emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Sideaine

Veega lahjendatav 2K-polüuretaandispersioon

Pakendi maht

4 kg ja 12 kg plastist kombianum

Värvitoonid

Transparentne

Orgaanilised värvained (mis sisalduvad nt kohvis, punases veinis või lehtedes) ja mitmesugused kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jne.) võivad põhjustada värvitooni muutust. Lihvimine võib põhjustada pinna kriimustamist. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilivusaeg suletud originaalpakendis vähemalt 9 kuud. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca +20 ºC juures.

Tihedus

ca 1,05 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 44 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalidele vastupidavuse tabel EVS-EN ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril +20 °C

7 päeva
Kontrollgrupid vastavalt Berliinis asuva Saksa Ehitustehnikainstituudi (DIBt) ehitamis- ja kontrollimispõhimõtetele
Grupp 1: mootoribensiin+
Grupp 3: kütteõli EL (DIN 51 603-1 järgi)+
Grupp 4: kõik süsivesinikud+
Grupp 7b: biodiisel (DIN EN 14214 järgi)+
Grupp 8: alifaatsete aldehüüdide lahused, mis sisaldavad kuni 40% vett+
Grupp 9: anorgaaniliste hapete (süsihapete) lahused, mis sisaldavad kuni 10% vett+ (V)
Grupp 10: mineraalhapped kuni 20%+
Grupp 11: anorgaanilised leeliselahused+
Grupp 14:  orgaaniliste tensiidide vesilahused+
Sküdrool+
Sidrunhape 10%+
Raud (III) kloriidilahus, küllastatud+
Fosforhape 85%+
Ksülool+
Ammoniaak 25 %+
Cola+
Kohv+ (V)
Punane vein+ (V)
Etanool 40 %+
Etanool 96 %+
Destilleeritud vesi+
Lakibensiin (tärpentini aseaine)+
Soolhape 10 %+
Soolhape 30 %+ (V)
Tingmärgid: + = ei muuda värvi, V = värvitooni muutus

Sobivad aluspinnad

Hästi nakkuvad, kõvad kuni poolkõvad, helvestega PUR- ja EP-kattekihid ja -katted ning Disboxid MultiColor, StoneColor ja ArteFloor süsteemid.
Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilse vormiga, kõva, vaba lahtistest osadest, tolmust, õlidest, rasvadest, kummihõõrdejälgedest ja muudest nakkumist takistavatest aineosadest.

Seinapinnad, mis on viimistletud värvidega Caparol SeidenLatex või Caparol Latex Satin 20 (heledad värvitoonid heledusastmega ca 60-100). Viimistledes Capaver Glasgewebe klaaskiudtapeete, saavutatakse eriti struktuurne pealispind. Kasutades mõne teise tootja klaaskiudtapeete, võib pinnal esineda koltumist.

Mitte kasutada imavatel aluspindadel, nt betoon, kivipõrand või puidul.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivaid meetmeid rakendades, nt põhjalikult pühkides ja tolmuimejaga imedes (eriti helvestega pindade korral) nii ette valmistada, et see vastaks esitatud nõuetele. Vajadusel pühkida pind veel kord mikrokiust rätikuga tolmust puhtaks.

Uusi pealekantud kattekihte, mis sisaldavad reaktsioonvaiku, tuleb järgmisel päeval viimistleda. Pikemate ooteaegade korral tuleb kattekiht üle lihvida.

Vanad kattekihid tuleb lihvida nii, et pealispind jääks matiks (kuni heledate joonteni). Kriimustuste vältimiseks mitte kasutada jämedateralist lihvimisvahendit. Viimistluskiht ei tasanda aluspinna kriime ning muid ebatasasusi.

Materjali valmistamine

Kõvendi (komponent B) lisada põhimassile (komponent A). Aeglaselt pöörlevas segumasinas (max 400 pööret/min) intensiivselt segada kuni tekib triipudeta ühtlane värvitoon. Teise anumasse ümber valada ja veel kord põhjalikult segada (tarnepakendis mitte töödelda).

Segamisvahekord

Komponent A (põhimass) : komponent B (kõvendi) = 5 : 1 kaaluosa

Pealekandmise meetod

Materjali võib pinnale kanda pintsli või rulliga (tekstureeritud polüamiidrull, nt Rotanyl 8 mm, karva pikkus 11 mm, firmalt Rotaplast).
Optiliselt ühtlase pinna saamiseks tuleb alati märg-märjale meetodil töötada. Rullijälgede vältimiseks tuleb materjali rulliga pinnale kandes jälgida, et paanid oleksid ühtlased.

Kattekihtide ülesehitus

Sile pealispind
Materjal lihtsalt ristisuunaliselt ühtlase õhukese kihina peale kanda. Nähtavate üleminekute vältimiseks kõrvutiolevad pinnad ühe korraga viimistleda.

Libisemist takistav pealispind
Materjalile lisada 2-3 kaaluprotsendi ulatuses toodet DisboADD 947 Glasperlen Fine, hästi segada ja viimistleda nii, nagu on kirjeldatud lõigus Sile pealispind. Pikemate pauside korral tuleb materjali vahepeal segada.

Kulu

Sile pealispind
DisboPUR W 45880–120 g/m2
tööetapi kohta
Libisemist takistav pealispind
DisboPUR W 458
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca 130 g/m2
ca 4 g/m2

Mittepoorse kattekihi saavutamiseks soovitame pinnale kanda 2 värvikihti. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemisaeg

+20 °C temperatuuri ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 90 minutit. Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad kasutusaega.
Nõuanne: kasutusaja lõppu ei ole võimalik palja silmaga kindlaks teha. Kasutusaja ületamine põhjustab muutusi läikeastmes, vähendab vastupidavust ja nakkuvust aluspinnaga. Materjali ebaühtlasel pealekandmisel on erinevused läikes ja jäljed pealekantud kihis vältimatud, eriti väga tumedate värvitoonide korral. Vältida liiga paksude kihtide pealekandmist (ülekulu > 200 g/m2), sest siis tekivad kattekihis reaktsioonist tingitud mullid. Kuivamise ja kõvastumise ajal tagada ruumis värske õhk ja hea ventilatsioon.

Töötlemistingimused

Toodet mitte peale kanda, kui temperatuur on alla +10 °C või alla kastepunkti temperatuuri, sest siis võib esineda püsivaid valgeid värvimuutusi.
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur min +10 °C ja max +25 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt +3 °C üle kastepunkti.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 1 päeva pärast kõndimiskuiv/ületöödeldav, ca 7 päeva pärast täielikult mehaaniliselt ja keemiliselt koormatav. Madalamad temperatuurid pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Väljastatakse päringu korral.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks ette nähtud toode.

Komponent A:
Ei ole ohtlik aine või segu.

Komponent B:
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sissehingamisel kahjulik. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kasutada vabas õhus või hästi ventileeritud ruumis. Kanda kaitsekindaid ja -prille. Vaevuste korral pöörduda arsti poole. Anumaid hoida suletuna.
Sisaldab: heksametüleendiisotsüanaat, oligomeerid, tsükloheksamiin, N,N-dimetüül-3-(tsükloheksüülamiin)-1-propaansulfoonhape, 1,6-di-isotsüanaatheksaan homopolümeer, heksametüleen-1,6-di-isotsüanaat.

Tähelepanu!

Põhimass: käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida keskkonda sattumist . NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga.

Jäätmekäitlus

Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ning utiliseerida värvijääkidena. Mitte kõvastunud materjalijäägid ja puhastamata pakendid utiliseerida ohtlike jäätmetena.

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või sega-/olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (kat A/j): 500 g/l (2010). Käesolev toode sisaldab <10 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

PU 40

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-458-005657 EN 13813:2002
Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Korrodeerivate ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakkevõime≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4


EN 13813
Normis EVS-EN 13813 "Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja –viimistluskatteid.

Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Lillad seinad, kuldsed uksed