caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/221811/062757_DISBON_DisboPOX_W_453_36_kg_4_kg.png

DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

Pigmenteeritud, isevalguv ja difusioonivõimeline, veega lahjendatav 2K-epoksiidvedelvaikviimistlus suure mehaanilise koormusega (kihipaksused 2-5 mm) tööstuspõrandatele.

Kasutusala

Tänu saaste minimeerimisele ja kahjulike ainete suhtes testitud koostisele sobib „tundlikele" aladele, nagu näiteks puhkeruumid, haiglad, lasteaiad, päevakeskused, koolid jne. Sobib mineraalsetele suure mehaanilise koormusega tööstus- ja kaubanduspõrandatele, näiteks: lao- ja tootmisruumid, laadimispinnad, puhkeruumid. Kulumiskindla ja libisemisvastase pinnamaterjalina sobib väga hästi pinnasega kokkupuutuvatele põrandaaladele parkimismajades / maa-alustes parklates. Vahekihina Disboxid StoneColor-System’is esinduslike siseruumide jaoks.

Testitud vastavalt AgBB-kriteeriumitele LOÜ sisalduse (LOÜ – lenduvad orgaanilised ühendid) suhtes siseruumides kasutatavate ehitusmaterjalide puhul. AgBB (Ehitustoodete tervisenõuetele vastavuse hindamise komitee) hindamisskeem põhineb ehitusmaterjalide testimisel keskkonna- ja tervisekaitseametnike poolt, lähtudes kasutusvõimalustest tundlikes alades, näiteks siseruumides.

Omadused

  • kasutatav niisketel mattidel, tsemendipõhistel aluspindadel
  • vastupidav kemikaalide suhtes
  • veeauru difusioonivõimeline – sobiv kasutamiseks pinnasega kokkupuutuvate põrandaplaatide puhul ilma tihenduseta, nagu magnesiit- ja anhüdriitsillutis
  • võimalik kasutada nii krunt-, pahtli-, tasandamiskihi- kui aluspinnana
  • kasutatav libisemisvastase ja kindla pinna tagamiseks
  • minimeeritud emissiooniga ja TÜV poolt kahjulike ainete suhtes testitud

Sideaine

Vees lahustuv 2K-epoksiidvedelvaikviimistlus

Pakendi maht

10 kg kombipakend, 40 kg pakend (mass: 36 kg kunstmaterjal -Hobbock, kõvendi: 4 kg plekkämber)

Värvitoonid

Ränihall, kivihall, keskmine hall, teised toonid tellimisel. Teistsuguseid värvitoone on võimalik tellida FloorColor  kollektsiooni valiku järgi. Seoses UV- ja ilmastikumõjudega võib esineda muutusi värvitoonis ja -varjundis. Orgaanilised värvained (nt kohv, punane vein või lehed), nagu ka erinevad kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jmt) võivad tekitada muutusi värvitoonis. Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. See ei mõjuta toote funktsionaalsust.

Nõuanne: intensiivsete värvitoonide puhul võivad tekkida toonimuutused erinevate värvikihi paksuste ja ebaühtlase kuivamise tõttu.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest. Originaalpakendis säilib vähemalt 6 kuud. Enne kasutamist hoida materjali temperatuuril ligikaudu 20 ˚C.

Tehnilised andmed

Survekindlus:
ca 45 N/mm2 (MPa)

Tihedus

ca 2 g/cm³

Kuivanud kihi paksus

ca 40 µm 100 g/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 6.000 (2 mm kihipaksuse juures)

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

80 mg/30 cm2

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidavust kemikaalide suhtes näitav tabel vastavalt standardile DIN EN ISO 2812-3:2007 temperatuuril 20˚C.

7 Päeva

Katserühm 1

Kütusetooted, super ja harilikud vastavalt DIN 51600 ja DIN EN 228

+

Katserühm 4a

Kõik süsivesinikud, sh 2 ja 3 ja 4a ja 4b, nagu ka kasutatud mootori- ja ajamiõlid

+

Katserühm 5

Ühe- ja mitmevalentsed alkoholid (kuni max 48 mahuprotsenti metanooli), glükooleeter (sh 5b)

+ (E)

Katserühm 7

Kõik orgaanilised estrid ja ketoonid (sh 7a)

+ (E)

Katserühm 8

Vesilahused alifaatsetest aldehüüdidest kuni 40%

+ (E)

Testrühm 9

Vesilahused orgaanilistest hapetest (süsihapped) kuni 10% ja nende soolad (vesilahuses)

+/-

Katserühm 10

Mineraalhapped kuni 20% ja happelised hüdrolüüsitud, anorgaanilised soolad vesilahuses (pH < 6), välja arvatud vesinikfluoriidid ja oksüdeerivalt mõjuvad happed ja nende soolad

+ (V)

Äädikhapped 5%-lised

+/-

Piimhapped 10%-lised

+/-

Sulfaathapped 50%-lised

+ (V)

Salpeeterhapped 10%-lised

+ (V)

Soolhapped 30%-lised

+ (V)

Ammoniaak 25%-line

+

Naatriumhüdroksiid 50%-line

+

Raud(III)-kloriidlahus, küllastunud

+ (V)

Magneesiumkloriidi lahus

+

Destilleeritud vesi

+

Naatriumkloriidi lahus, küllastunud

+

Superbensiin

+

Kütused ja diisel

+

Kokakoola

+ (V)

Kohv

+ (V)

Punane vein

+ (V)

Lüsoformhape, 2%-line

+

Shell Diala õli

+

Sküdrool (hüdraulikaõli)

+

Trafo- ja jahutusvedelikud

+

Märkide seletused: + = vastupidav, +/– = mööndustega vastupidav, V = värvimuutus, E = kerge nõrgenemine

Vastab DIBt-i ehitus- ja testimispõhimõtetele vedelikukindluse osas. Vedelike puhul ohuklassides A I, A II ja B VbF-i järgi (tuleohtlike vedelike regulatsioon) on vajalik juhtivat katet.

Sobivad aluspinnad

Kõik siseruumide mineraalsed ja keraamilised pinnad. Aluspind peab olema kandevõimeline, vormipüsiv, kindel, lahtiste detailideta, tolmuta, õlita, rasvata, kummiosadeta ja teiste nakkumist takistavate ainete või detailideta. Tsementi sisaldavaid, kunstmaterjaliga tugevdatud tasandamisühendeid tuleb nende katmisvõime osas üle testida, näiteks katta proovipinnad. Märgpuhastatud betoonpinna või tsementpõranda pealispind tuleb matiks kuivatada, sellele ei tohi jääda läikivat veekelmet. Aluspinna pealmise pinna purunemistugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim üksikväärtus ei tohi jääda alla 1,0 N/mm2.

Aluspindade keskmine niiskussisaldus peab olema:

Anhüdriitpõrand: max 0,5 massiprotsenti
Magnesiitpõrand: max 2-4 massiprotsenti
Ksüloliitpõrand: max 4-8 massiprotsenti

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinda tuleks ette valmistada selleks kohaste meetodite abil, näiteks pinnakarestus või freesimine, kuni pind täidab esitatud nõudmised. 1K-altaanpõrandad ja lahtised 2K-kihid tuleb kindlasti eemaldada. Klaasjaid pealispindu ja kindlaid 2K-kihte tuleb puhastada, lihvida või vajaduse korral matistada.

Materjali valmistamine

Esmalt tuleb kõvendit ja põhiaine massi eraldi segada. Seejärel lisada põhimassile kõvendi ja segada aeglaselt töötaval (400 U/min) seguseadmel, kuni tekib ühtlane ja tükkideta mass. Seejärel valada segatud materjal segamisanumasse (ümber tõsta) ja põhjaliku segamise teel lisada vajalik liiva- ja veekogus (vaata järgnevat tabelit) ja segada, kuni tekib klompideta, homogeenne segu.

Ülesanne

Pakendi suurus

Lisandid ja pakend

Aluskrunt

Kattena

Pahtlina

40kg

40kg

max 0,8 l vesi

max 0,8 l vesi, 8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz

Aluspinna materjal

40kg

max 0,8 l vesi, 8,0 kg Disboxid 942 Mischquarz

Parandusmört

40kg

200 kg Disboxid 946 Mörtelquarz

Tasanduskiht

40kg

täitmata

Materjali konsistentsi tohib enne kasutamist lahjendada max 2 kaaluprotsendi osaga veega.

Segamisvahekord

Segu suhe:

Disbopox 453 Verlaufschicht:

Põhimass 9 kaaluosa
Kõvendi 1 kaaluosa

Aluskrundina:

Kattena Disbopox 453 Verlaufschicht

Pahtli ja aluspinna materjalina:

Disbopox 453 Verlaufschicht 100 kaaluosa
Vesi 2 kaaluosa
Disboxid 942 Mischquarz 20 kaaluosa

Parandusmördina:

Disbopox 453 Verlaufschicht 1 kaaluosa
Disboxid 946 Mörtelquarz 5 kaaluosa

Isevalguva kihina:

Disbopox 453 Verlaufschicht
Materjali konsistentsi tohib enne kasutamist lahjendada max 2 massiprotsendi veega.

Pealekandmise meetod

Vastavalt rakendusalale kas kattepintsli, silumiskellu või raakli (nt kõvakummi - hammasraakel) abil.
Nõuanne: hammasraaklit kasutades ei pruugi kolmnurkhammastuse valimisel automaatselt jõuda etteantud kasutusväärtusteni.

Kattekihtide ülesehitus

Aluskiht
Katmine peenekoelisel aluspinnal:
Veega lahjendatud materjal pintsliga ühtlaselt peale kanda ja intensiivselt laiali kanda.

Pahteldamine jämedakoelisel, poorsel aluspinnal:
Pärast kohaldatud ja tugevdatud kruntkihti lisada materjal pindadele voolavana. Pinna ebatasasused siluda üle kellu või raakli abil.

Nõuanne:

1. Mehaaniliselt ettevalmistud magnesiitpõrandaid (ksüloliitpõrandaid) peab pärast kruntkihi kandmist pahteldades üle töötlema, kuna sellised põrandad on äärmiselt poorsed.
2. Keraamilistel materjalidel esineb väga erinevaid pealispindu, seetõttu tuleb kruntkihi nakkumist näidisproovi abil testida. Enne kihi pealekandmist tuleb materjali ühenduskohad üle pahteldada.

Alternatiivina võib kruntkihina mineraalsetele pindadele kanda peale ka toode Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Materjal kummiraakli abil voolavalt peale kanda. Tekkinud värviloike keskmiselt pehme rulli või kandeharja abil järeltöödelda (materjalikulu ca 200 g/m2).

Parandusmört

Parandusmört kanda värskelt pealekantud kruntkihile ja tihendada kindlalt kunstmaterjalist või roostevabast terasest kelluga. Seejärel töödelda pealispind.

Kattekiht
Tasanduskiht:
Pärast ooteaega, mis on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 24 tundi, kanda ettevalmistatud aluspinnale hammasraakli (kolmnurkhammastus, vähemalt 8 mm) abil voolavalt ja ühtlaselt isevalguv kiht. Pärast umbes 10-minutilist ooteaega õhutada materjali piikrulli abil.

Kattematerjal (libisemisvastane):

Pärast ooteaega, mis on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 24 tundi, kanda materjal, millesse on lisatud liiva kui tasandusmörti, kattekihina krunditud või pahteldatud pinnale, tehes seda voolavalt ja ühtlaselt jaotades kõvakummi - hammasraakli abil (kolmnurkhammastusega, vähemalt 8 mm). Värske kattekiht liivatada kogu pinna ulatuses Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 – 0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 – 1,2 mm) abil. Pärast kattekihi tugevdamist ülearune kvartsliiv ära pühkida ja kanda peale vahe- ning lõppkiht tootega Disbopox 447 Wasserepoxid kasutades selleks rulli.

Kulu

Kruntkiht

Pintsliga pinnale kandmine

Disbopox 453 Verlaufschicht, lahjendatud materjal

ca. 500–800 g/m2

Pahteldamine

Disbopox 453 Verlaufschicht

Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1.040–1.200 g/mm/m2

ca. 210–240 g/mm/m2

Parandusmört

Disbopox 453 Verlaufschicht

Disboxid 946 Mischquarz

ca. 300 g/mm/m2

ca. 1.500 g/mm/m2

Tasanduskiht (sile)

Min 2 mm, max 5 mm märgkihi paksust (vähemalt 8 mm kolmnurkhammastus)

Disbopox 453 Verlaufschicht

ca. 1.750–2.000 g/mm/m2

Kattematerjal (libisemisvastane)

Kattekiht

Disbopox 453 Verlaufschicht

Disboxid 942 Mischquarz

Liivatamine

Disbopox 943/944

Einstreuquarz

Kattekruntimine

Disbopox 442 GaragenSiegel

või

Disbopox 446 Wasserpoxid

ca. 3,0 kg/m2

ca. 600 g/m2

c

a. 3–4 kg/m2

2 x ca. 250 g/m2

Materjalikulu ei tohi jääda alla 3,5 kg/m2, muidu võivad tekkida vead tasanduses.

Käesolevas infolehes on tegu soovitustega. Hammastuse suurus oleneb raakli kulumiskindlusest, temperatuurist, kaetava piirkonna suurusest ja aluspinna iseärasustest. Kattekihi pealekandmine oleneb temperatuurimõjudest, pealekandmise viisist, töövahendist, erinevatest kihistusmaterjalidest. Täpsed kasutusväärtused tuletada objektil näidisproovist.

Töötlemisaeg

20 ˚C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures u 30 minutit. Kõrgemate temperatuuride puhul lüheneb, madalamate temperatuuride puhul pikeneb pealekandmise aeg.

Nõuanne: kuivamis- ja kõvenemisfaasis tagada hea õhuvahetus.

Töötlemistingimused

Aine-, õhu- ja aluspinna temperatuur

minimaalselt 10 ˚C ja maksimaalselt 25 ˚C. Suhteline õhuniiskus peab jääma 40% ja 80% vahele. Väärtused väljaspool nimetatud vahemikku võivad tekitada pealispinnas optilisi vigu. Aluspinna temperatuur peaks olema alati vähemalt 3 ˚C võrra kõrgem kastepunktist.

Ooteajad

Tööetappide vahelised ooteajad on 20 ˚C juures vähemalt 12 tundi. Ooteajad lühenevad kõrgematel temperatuuridel ja pikenevad madalamatel temperatuuridel.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ˚C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures võib töödeldud pinnal 12 tunni pärast kõndida, 3 päeva pärast mehaaniliselt koormata ja 7 päeva pärast on materjal täiesti kõvastunud. Madalamate temperatuuride puhul läheb vastavalt kauem aega. Kõvenemisprotsessi ajal (u 12 tundi 20˚C juures) tuleb pealekantud materjali kaitsta niiskuse eest, kuna muidu võib pind kahjustuda ja nakkumine väheneda. Samas tuleb hoolitseda hea õhuvahetuse eest, sest muidu võib värvitoon ebaühtlase kuivamise tõttu muutuda.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside puhul puhastada veega või sooja seebiveega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode tööstuslikuks kasutamiseks.
Põhimass: ärritab silmi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Pärast kokkupuudet silmadega kohe veega põhjalikult loputada ja pidada nõu arstiga. Pärast kokkupuudet nahaga kohe rohke vee ja seebiga pesta. Mitte valada kanalisatsiooni/veekogudesse või maapinnale. Töö juures kanda vastavaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Ebapiisava õhuvahetuse puhul kanda hingamismaski. 2,6,9-triatsaundekaan-1-11-diamiini sisaldus võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Kõvendi: ärritab silmi ja nahka. Kokkupuutel nahaga võib esile kutsuda allergiat. Mürgine veeorganismide jaoks. Võib veekogudes esile kutsuda pikaajalist kahjulikku toimet. Vältida kokkupuudet nahaga. Pärast kokkupuudet silmadega kohe veega põhjalikult loputada ja pidada nõu arstiga. Pärast kokkupuudet nahaga kohe pesta rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni/veekogudesse või maapinnale. Töö juures kanda vastavaid kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. Ebapiisava õhuvahetuse puhul hingamismaski. Sisaldab plahvatusohtlikke ühendeid. Järgida tootja (ohutuskaart) esitatud juhtnööre.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: põhimass lasta kõvendi abil tahkuda ja siis utiliseerida värvi jääkidena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 30g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparol’i puhastus- ja hooldusjuhiseid põranda jaoks.

Ekspertiis:

■ 1-1269: libisemisvastasuse analüüs R11/V4 (Disboxid 943 Einstreuung)
Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
■ 1-1126: libisemisvastasuse analüüs R10 
Materialprüfinstitut Hellberg GmbH, Lüneburg

CE- märgistus

EN 13813
Dokumendis EN 13813 „põrandamört, põrandamassid ja põrand – põrandamört ja põrandamassid – omadused ja nõuded" kehtestatakse põrandamördi puhul nõuded, mida tuleb täita põrandakonstruktsioonide puhul siseruumides. Kunstvaikkihid ja -katted koostatakse selle normi alusel. Tooted, mis vastavad ülalnimetatud normile, tähistatakse CE-märgistusega. Märgistus on välja toodud pakendil ja vastavas CE-märgistuse märgistusvihikus, millele on võimalik ligi pääseda aadressil www.caparol.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee