caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/214671/061610_DisboXID_462_7_5_2_5.png

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung

Läbipaistev kahekomponentne vedel epovaik mineraalsete põrandapindade kruntimiseks ja katmiseks.

Kasutusala

Krundi ja pahtlina põrandakattekihtide alla ka Disbon parkimismajade süsteemides OS 8 IV, OS 11a+b uus. 
Disboxid 946 Mörtelquarzi sideainena eriti kulumiskindlateks tööstuslikeks põrandakateteks, ümarate nurgaühenduste tegemiseks ja mõrade parandamiseks. Sileda või libisemiskindla kattekihina.Pragude täitmiseks.

Omadused

  • Hea imenduvusega
  • Betoonisiluriga silutav
  • Ilmastikukindel
  • Vastupidav kemikaalidele
  • Talub kestvat niiskust
  • Rasket mehaanilist koormust taluv
  • Pikk ületöötlemisaeg ilma pinna täiendava liivatamiseta.

Sideaine

Madalviskoosne 2K-epoksiidvedelvaik, lahustivaba, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakendi maht

2,5 kg plekkämber, 10 kg plekkämber, 25 kg pakend (põhimass 18,75 kg plekkmahuti, kõvendi 6,25 kg plekkämber), 800 kg pakend (põhimass 200 kg (3x), kõvendi 200 kg (1x)).

Värvitoonid

Transparentne

Toonitav Disboxid 980 NEFA®POX pastadega. 
UV-kiirgus ja ilmastikuolud võivad põhjustada värvitooni muutusi ja tolmu nähtusi. Orgaanilised värvained, mis sisalduvad nt kohvis, punases veinis või lehtedes, aga ka erinevad kemikaalid (desifitseerimisvahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitooni muutusi. Põrandamaterjali funktsionaalsus seeläbi kannatada ei saa.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna miinuskraadide eest. 
Säilib originaalpakendis vähemalt 1 aasta. Madalamate temperatuuride korral materjali enne töötlemist hoida ca 20 °C juures.

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 95 µm/100 g/m2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca 130 sek.

Shore A/D-kõvadus

ca D 80

Survetugevus

Sideaine > 70 N/mm2
Segu 1:10 > 95 N/mm2

Viskoossus

20 °C, ca 430 mPas

Paindetugevus

Sideaine ca. 75 N/mm2
Segu 1:10 ca. 30 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad. Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev. Pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, nt tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine. Pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2. OS 8-süsteemi puhul peab olema pealispinna nakketugevus keskmiselt 2,0 N/mm2. , väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,5 N/mm2.
Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud:
Betoon- ja tsementpind: max 4 massiprotsenti
Anhüdriitpind: max 0,5 massiprotsenti
Magnesiitpind: 2-4 massiprotsenti
Kivi-, puitpind: 4-8 massiprotsenti
Vältida niiskusesisalduse suurenemist, anhüdriit- ja magnesiitpinnad tuleb isoleerida pinnasest. 

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt puhastada liivapritsiga või freesida, nii et see vastaks eelnimetatud nõuetele. Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC segudega või Disboxid EP segudega.

Materjali valmistamine

Kõvendi lisada põhimassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni segu on saavutanud ühtlase triipudeta värvitooni. Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada. Kui põrandakarrematerjali on tarvis toonida, tuleks eelnevalt toonimispasta segada põhimassi ja seejärel läbi segada (1 kott Disboxid 980 NEFA®POX-toonimispasta
le lisada 25 kg Disboxid 462 EP-Siegel NEU)
Kivistumise kiirendamiseks ja kiireks ületöötluseks lisada max 5,5 % Disboxid 903 EP-Rapidi kõvendile ja korralikult läbi segada. Alles seejärel lisada kõvendi põhimassile.
Toonimispasta ja kiirendi ei ole osa OS-kontrollist ja AgBB-sertifikaadist.

Segamisvahekord

Põhimass : kõvendi = 3 : 1 massiosa
Põhimass : kõvendi= 100 : 37 mahuosa

Pealekandmise meetod

Materjal kanda pinnale sõltuvalt kasutusalast lühikesekarvalise kuni keskmise karvasusega rulli, siluri või sobiva raakliga (nt kummist hammasraakliga).

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht

Segatud materjal valada pinnale ja lükata kummiraakli abil ühtlaselt laiali. Läikivad kohad töödelda vajadusel rulli või harjaga üle. Tugevalt imavate pindade puhul võib olla vajalik ka teine kiht. Värske krunt katta vajadusel liivaga.
Libisemiskindlate, rulliga pinnale kantavate kattekihtide ja segukihtide tegemiseks katta pind liivaga Disboxid 943/944 Einstreuquarz.  Järgnevate isetasanduvate, pahteldamise teel pinnale kantavate kattekihtide tegemiseks liivatada pind tootega Disboxid 942 Mischquarz.  Ilma liivata kruntkiht tuleb 24 tunni jooksul katta järgmiste kattekihtidega. 

Kattekiht

Materjal kanda pinnale 1- 2 korda, nii nagu on ülemises punktis kirjeldatud. Libisemiskindla kattekihi saamiseks puistata esimesele värskele kihile vastavalt soovitud karedusastmele liiva Disboxid 943/944 Einstreuquarz või mõnda teist sobivat puistevahendit, nagu nt Durop, Granitsplitt või Silicium- Carbid.

Kraapepahtelduskiht

Tasased, kergelt karedad aluspinnad:

Pahtli valmistamiseks segada 1 massiosa462 EP-Siegel NEU ja 1,5 massiosa Disboxid 942 Mischquarzi.

Ebatasased, karedad aluspinnad:

Pahtli valmistamiseks segada 1 massiosa 462 EP-Siegel NEU ja 1,5 massiosa kvartsliiva Disboxid 942 Mischquarz. (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 segatult)
Pahtel valada krunditud pinnale ja jaotada siluriga ühtlaselt laiali. Seejärel töödelda pind õhumullide eemaldamiseks ogarulliga. Valmis pahtlikiht katta vajadusel liivaga. Väga poorsed ja karedad aluspinnad kruntida enne pahteldamist Disboxid 462 EP-Siegel NEU.

Segukiht
Põrandakiht kruntida, nagu on kirjeldatud 1. punktis. Segu valmistamiseks segada 1 massiosa Disboxid 462 EP-Siegel NEU ja 10 massiosa Disboxid 946 Mörtelquarzi. 25 kg Disboxid 946 Mörtelquarzile segada 2,5 kg Disboxid 462 EP-Siegel NEU. Mörtelquarz valada segumasinasse ja pidevalt segades lisada segatud sideaine. Segada intensiivselt 3 minutit. Segu kanda märg- märjale meetodil värskele krundile või juba kivistunud, liivaga kaetud krundile, segu tihendada ja siluda plastist või roostevabast terasest kelluga. Pindade katmisel kasutada segu laialitõmbamiseks juhtlatte. Katmistöödel tõmmata segu enne üle tasanduslaagide. Vedeliku- ja libisemiskindlate pealispindade loomiseks teostada kattekiht nagu puntis "Kattekiht" kirjeldatud. Segukiht enne 2 mahu-% Dis­bo­xid 952 Stellmitteliga lahjendatult Disboxid 462 EP-Siegel NEU-ga ületöötlemist kruntida.

Õõnesprofiil
Pinnad kruntida nagu punktis 1 kirjeldatud. Segu valmistada:
1 mahuosa Disboxid 462 EP-Siegel NEU ja
10 mahuosa Disbo­xid 946, Mörtelquarz
Värske materjal sobiva tööriistaga nagu nt õõnes kelluga 5 cm raadiusega üles ehitada. 

Parkimismajasüsteem OS 8, OS 11a+b
Vt konkreetse toote süsteemi infolehte

Kulu

Kruntca 200-400  g/m2
Viimistluskihtca 250-500  g/mkihi kohta
Kraapepahteldus
(sildedal, tasasel pinnal)
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz
ca 660 g/mm/m2
ca 1 kg/mm/m2
kardal, ebatasasel pinnal
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca 660 g/mm/m2
ca 500 g/mm/m2
ca 500 g/mm/m2
Segukiht
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca 190 g/mm/m2
ca 1,9 kg/mm/m2
Õõnesprofiil
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca 150 g/m
ca 1,5 kg/m

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.
Rõdupõranda parandused on osaliselt teostatavad. Kuna EP- Mörtel ja betoon paisuvad erinevalt , siis ei saa rõdupindasid tervenisti katta- pragude tekkimise oht.

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 30 minutit. Disboxid 903 lisamisel lüheneb töötlemisaeg 20-nele minutile. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab segu töötlemisaega.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 10 °C ja mitte kõrgem kui + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteajad erinevate tööetappide vahel + 20 °C juures peavad olema vähemalt 15 tundi ja ei tohi ületada 24 tundi. Pikema ooteaja puhul tuleb pealispind enne eelneva kihi peale kandmist üle lihvida, kui see ei ole kaetud liivaga. Kui uut viimistluskihti ei teostata samal päeval (ooteaeg max 12 tundi), siis tuleb Disboxid 903 EP-Rapidi kasutamisel katta pind liivaga.

Ooteajad Disboxid 903 EP-Rapid lisamisel
Pakendi suurus
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
0,5 L nõu kogus
Disboxid 903 EP-Rapid
10° C juures20° C juures
2,5/ 10 / 25 kg-36 tundi15 tundi
25 kg1 nõu22 tundi7 tundi
25 kg2 nõud17 tundi5 tundi
25 kg3 nõud14 tundi4 tundi
10 kg1 nõud17 tundi5 tundi

Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega. Kuivamise ajal kaitsta materjali niiskuse eest, mis võib kahjustada pealispinda ja nakkevõimet.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, pärast ca 7 päeva täielikult kivistunud. Madalamatel temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Kõrgemad temperatuurid ja Disboxid 903 EP-Rapid kiirendavad kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vedeldajaga Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

Vajadusel küsige edasimüüjalt

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

Põhimass: Põhjustab naha ärritust. Võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. Raske silmade kahjustamise oht. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada ettenähtud isikukaitsemeetmeid. NAHALE SATTUMISEL: Pesta seebi ja rohke veega. SILMA SATTUMISEL: Loputada veega mõne minuti vältel. Kontaktläätsed eemaldada ja edasi loputada. Tootega määrdunud riided võtta seljast ja pesta enne taaskordset kandmist. Sisaldab epoksüühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kõvendi: Kahjulik allaneelamisel. Kahjulik nahale sattumisel. Nahale sattumisel võib söövitada ja silma sattumisel raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada allergilisi reakstioone. Kahjulik sissehingamisel. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada ettenähtud isikukaitsemeetmeid. NAHALE SATTUMISEL: Pesta seebi ja rohke veega. SILMA SATTUMISEL: Loputada veega mõne minuti vältel. Kontaktläätsed eemaldada ja edasi loputada. Tootega määrdunud riided võtta seljast ja pesta enne taaskordset kandmist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: massil ja kõvendil lasta kivistuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j): 500 g/l. See toode sisaldab max 110 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13 

DIS-462-001240 
EN 13813:2002

Hoonete siseruumides kasutatav kunstvaikpõrand/-pinnakate

EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4
TuleohutusEfl
Korrosiivsete ainete eraldumineSR
VeeläbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakketugevus≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja - viimistluskatteid. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002
Põrandakattematerjalid
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b
Kulumiskindlusmassi-/mahukadu < 3000 mg
CO2-läbilaskvusSD > 50 m
Veeauru läbilaskvusKlass III
Kapillaarbe veeimavus ja veeläbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuuri kõikumistele≥  1,5 (1,0) N/mm2
Vastupidavus tugevatoimelistele kemikaalidelekõvaduse kadu < 50%
Pragude sildamisvõimeB 3.2 (-20°C)
LöögitugevusKlasse I
Nakketugevuse kontroll≥ 1,5 (1,0) N/mm2
TuleohutusKlass Efl-
Pealispinna karedusKlass III

EN 1504-2
EN 1504-2 ,,Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 2: Betooni pinnakaitsesüsteemid” määrab pinnakaitsesüsteemide nõuded. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Standarditele vastavust kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid katsetavad ja kontrollivad. Ehitustoodete direktiivile (89/106/EMÜ) vastavad tooted, mis vastavad standardile EN 1504-2, tuleb märgistada CE-tähistusega. CE-märgistus peab olema pakendil ning kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee