caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185057/055811_CAPALAC_GrundierWeiss_2,5L.png

Capalac GrundierWeiß

Ventileeriv ja isoleeriv puitehitusdetailide krunt välistöödeks, viimistletav lahusteid sisaldavate või veega lahjendatavate viimistlusmaterjalidega. 

Kasutusala

Ventileeriv ja isoleeriv krunt välitöödeks mõõtuhoidvatele kuni mitte mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele, mis hiljem viimistleda Capalac ja Capacryl lakkidega või tootega Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Omadused

  • Kiiresti kuivav
  • Katab väga hästi nurgad
  • Väga hea kattevõime
  • Väga hea difusioonivõime
  • Väga hästi täitev
  • Mittetilkuv
  • Aromaatide vaba

Sideaine

Lõhnatute lahustitega alküüdvaik

Pakend/ pakendi suurus

  • Valge
750 ml, 2,5l, 10l
  • ColorExpress
0,950l, 2,375l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav ColorExpress (Capalac mix) toonimismasinates ka paljudes 3D-kataloogi eritoonides, samuti paljude teiste värvikaartide värvitoonides.
Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,2 g/m³

Sobivad aluspinnad

Töötlemata ja värvitud puitehitusdetailid.
Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul 13% ja mittemõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust immitsevad ained, nagu vaik. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehti nr 3 ja 18).

Vanad kandvad viimistluskihid
Vanad kihid maha lihvida ja/või leelislahusega töödelda. Vanad mittekandvad viimistluskihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Capalac GrundierWeiss on kasutusvalmis. Enne kasutamist korralikult läbi segada ja vajadusel lahjendada 5-10% kunstvaiguvedeldajaga või Caparol AF- vedeldajaga (aromaatide vaba).

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntkihtVahekihtLõppviimistlus
Viimistlemata puitehitus-
detalilid
väljasBFS infoleht nr18Capalac Holz-Imrägniergrund 1)Capalac GrundierWeissCapalac alküüdvaiklakid võiCapadur Color WetterschutzfarbeCapalac alküüdvaiklakid võiCapadur Color Wetterschutzfarbe
Vanad kandvad kattekihidväljaslihvida/töödelda leeliselahusegaCapalac GrundierWeiss
Mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel on vastavalt BFS infolehele nr. 18 vajalik kahekordne vaheviimistlus.
1)Vajalik ainult sinavusega ohustatud puidul.

Kulu

Keskmiselt 100 ml/m2/kihi kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivpuutekuiv
Tundide arv2- 34- 5

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Kui lõppviimistlus tehakse Capacryli või Capaduri lakkidega, tuleb pinnal lasta enne kindlasti 2-3 päeva kuivada, kuna kruntkihis või puidu aluspinnas sisalduvad lahustijäägid võivad põhjustada õhumullide teket.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.  

Tähelepanu

Capalac GrundierWeissi isoleerimisomadusi tuleb enne järgnevat katmist kontrollida (kehtib ainult veepõhiste lõppviimistlusmaterjalide, nagu Capacryl ja Capadur Color Wetterschutzfarbe puhul).

Tähelepanu!

Süttiv. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.  Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Sisaldab 2- butanoonoksiimi, kobaltkarboksülaati, propikonasooli- võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/g): 350 g/l (2010). See toode sisaldab max 350 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.


 

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Läti Ülikooli raamatukogu