caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/234191/064239_Capacryl_Holz_SchutzGrund_2_5L.png

Capacryl Holzschutz-Grund

Veega vedeldatav, värvitu puidukaitsekrunt, kaitseb puitu sinetuse ja seenmädaniku eest. Ainult välistöödeks.

Kasutusala

Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu aknaraamid ja uksed; piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide, nagu aknaluugid, väravad, vooderdused, võrestikud jms; ning mitte mõõtuhoidvate puidust ehitusdetailide, nagu tarad, sindlid, rõdurinnatised jne, kruntimiseks.
Toode mõeldud ainult välispindadele. Capacryl Holzschutz-Grund kaitseb staatilise koormuseta, maapinnaga mitte kokkupuutuvaid puidust välispindasid seenmädaniku ja sinetuse eest. Välised aknaraamid ja välisuksed võib mõlemalt poolt Capacryl Holzschutz-Grundiga katta.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Kaitseb hallitus- ja sinetusseente eest
  • Väga hea imenduvusega

Sideaine

Alküüd- emulsioon
Puidukaitsevahend (PA 8)
Reg.nr. (BauA): N-40498
Toimeaine sisaldus: 8 g/l propikonasool ja 4 g/l IPBC

Pakendi maht

750 ml,  2,5 l ja 10l

Värvitoonid

Värvitu

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib 24 kuud.

Tihedus

ca 1,01 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Eelnevalt töötlemata mõõtuhoidvad, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul keskmiselt 13% ja piiratud ning mittemõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul keskmiselt 15%. Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on puidukaitse pikaealisuse eelduseks.
Väga koostisainete rikaste puitude puhul (nt lehis, tamm, mitmesugused trooplised puud või teised lehtpuud) võib kuivamisaeg pikeneda. Puidu koostisained on parkained, pigmendid või ka õlid/vahad ja vaigud.

Aluspinna ettevalmistamine

Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eraldunud ained, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntkihtVahekihtLõppviimistlus
Piiratult ja mitte
mõõtuhoidvad puitdetailid
väljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund¹)Capadur ColorCapadur Color
Mõõtuhoidvad puitdetailidväljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund¹)Capacryl PU-Vorlack või
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
1)Veeslahustuvate ja värviandvate puidu koostisosade puhul kasutada alati Capacryl Holz-IsoGrundi, oksakohad katta 2 korda.

Kulu

ca 80-100 ml/ m2 ühe kihi kohta, vastavalt aluspinna imavusele.
Efektiivse puidukaitse saavutamiseks kanda pinnale vähemalt 120 - 140 ml/m2.
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurespuutekindelülevärvitav
Tundide arv224

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.
Nahale sattumisel võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Kasutada ettenähtud kaitsevarustust. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida keskkonda sattumist.  NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või -lööbe korral: pöörduda arsti poole. Toode/pakendid viia selleks ettenähtud jäätmekäitlusjaama.
Sisaldab propikonasooli, IPBCi. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.
Üldised ohutusnõuded: töötamise ajal on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida silma ja nahale sattumist. Nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole, võimaluse korral näidata pakendit või etiketti. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade kaitset. See puidukaitsevahend sisaldab biotsiidset toimeinet kaitsmaks puitu kahjurite eest. Vahendit tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile ja ainult lubatud kohtades. Ebaõige kasutamine võib põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi. Mitte kasutada veekogude vahetus läheduses. Hoida eemal taimedest. Mitte valada veekogusse, pinnasesse ega kanalisatsiooni. Mitte kasutada sisetöödel, kasvuhoonetes ega saunades. Mitte kasutada puidul, mis on otseses kokkupuutes toiduainete või loomasööda ja taimedega või mida kasutatakse mesilastarude ehitamisel. Säilitada ainult originaalpakendis. Pakendid sulgeda tihedalt pärast kasutamist. Toode on ohtlik kaladele ja kalatoidule. Mitte säilitada temperatuuridel alla + 5 °C või üle + 30 °C.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Tootejääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumispunkti.
Jäätmekäitluskood EAK 030205 (muud puidukaitsevahendid, mis sisaldavad ohtlikke aineid).

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

HSM-LV10

Koostis

Toimeained

8g/l propikonasooli ja 4g/l IPBC

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee