caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/114360/041492_RepairP_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair P

Kahekomponentne krunt tootele Capadur Repair AS

Kasutusala

Krunt puiduparandusmassile Capadur Repair AS.

Omadused

  • Lahustivaba
  • Immutav
  • Puitu tugevdav

Sideaine

Epoksiidvaik

Pakendi maht

Kaks plastiktuubi a'100 ml (Komponent A + B)

Värvitoonid

punane-läbipaistev

Säilitamine

Hoida jahedas. Suletud originaalanumas säilib 24 kuud.

Tihedus

ca 1,1 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. 

Hallitusseente kahjustused puidus viitavad püsiniiskusele. Põhjuseks reeglina konstruktiivsed vead, mis enne Capadur Repair AS parandamist kõrvaldada tuleb. Muinsuskaitseliste hoonete puhul kasutada toodet Histolith Sanopas-Holzrisspaste.

Puiduniiskus ei tohi ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Kontrollida ehitusdetailid, et ei oleks konstruktiivseid vigu. 
Võimalikud vead likvideerida teadlikult ja professionaalselt. 

Praod ja lahtised ühenduskohad freesida min 5 mm laiuselt ja min 5 mm sügavuselt. Vana ja murenev puit freesimise teel täielikult eemaldada sobivat tööriista kasutades, puidutolm hoolikalt eemaldada.

Segamisvahekord

Komponendid A ja B vahekorras 1 : 1

Pealekandmise meetod

Segamine: Komponendid A (punane) ja komponent B (beež) segada omavahel võrdsetes kogustes sobivasse anumasse ja aeglaselt pöörleva seguriga korralikult läbi segada.  

Töötlemine: paranduskoht immutada pintsliga Capadur Repair P-ga. Päras ca 20 min pikkust tuulutusaega (hiljemalt 2 h möödudes) kanda renoveerimismass Capadur Repair AS immutatud pinnale. Tähelepanu: immutatud pind ei tohi olla märg. Materjali ülejäägid lapiga ära pükida.

Suured paranduskohad täita sobivas suuruses puidutükikestega, mis jäävad hiljem parandusmassi sisse. Sealjuures tuleb aga jälgida, et igast küljest jääks min 5 mm vuuk täitepuidu ja puitehitusdetaili vahele. Kõik ühenduskohad kruntida tootega Capadur Repair P ja pärast piisavat tuulutusaega (min 20 min max 2 h) üle terve pinna Capadur Repair AS üle katta. Puidutükid tuleb asetada ilma õhupoorideta parandusmassi ning välja tungiv materjali ülejääk eemaldada pahtlilabida abil.

Kulu

ca 250 ml/m2

Töötlemisaeg

Töötlemisaeg ca 20 min 20 °C õhutemperatuuri juures. Töötlemisaeg lüheneb kõrgematel temperatuuridel. Vältida päikesekiirguse käest töötlemist.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada spetsiaalsete puhastuslappide või Disboxid 419 Verdünneriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 

Põhimass: 
Põhjustab nahaärritusi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Silmade kahustamise tõsine oht. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti. Sisaldab epoksiide sisaldavaid ühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Kõvendi:
Alla neelamisel tervist kahjustav. Silmade kahjustamise tõsine oht, ärritab nahka. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. ältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Saastunud riided seljast ära võtta ja enne uuesti kandmist läbi pesta. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti.Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täielikult tühjendatud anumad. Tootejäägid: põhimass kivistuda lasta ja utiliseerida nagu värvijäätmed.

Gis- kood

RE1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee