caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187896/056511_Capadur_LasurGel_2_5L.png

Capadur LasurGel

Avatud pooridega mittetilkuv õhukesekihiline puidukaitselasuur välistöödeks.

Kasutusala

Mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu aiad, rõdurinnatised, laudvooderdused, autode varjualused, pergolad jne värvimiseks ja kaitseks niiskuse eest. Enne plaadikujuliste puitmaterjalide viimistlemist järgige Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz komisjoni BFS-infolehte nr. 18, punkt 2.2.3. Ei tohi kasutada sisetöödel.

Omadused

 • Geeljas
 • Mittetilkuv
 • Vähese aromaatsete ühendite sisaldusega 
 • Õhukesekihiline
 • Avatud pooridega, reguleerib niiskust
 • Kõrge UV-kaitse
 • Lihtne töödelda
 • Lihtne renoveerida
 • Ei kooru maha
 • Takistab seente teket

Sideaine

Vähese aromaatsete ühendite sisaldusega alküüdvaik.

Pakendi maht

 • Standardvärvitoonid
  1 l, 2,5 l: kõik värvitoonid 
  5 l: värvitu, mänd, hele tamm, pähklipuu

Värvitoonid

 • Standardvärvitoonid 
  värvitu, mänd, hele tamm, pähklipuu, pähkel, mahagon, tiik, palisander, eebenipuu, valge.
 • Kõik värvitoonid on omavahel igas vahekorras segatavad. Toonitavad ka ColorExpress toonimismasinates (CapaTint und Capalac mix) 89 eritoonis 3D-värvikaardi järgi, samuti paljude teiste värvikaartide järgi. 

Tähelepanu: mõned värvitoonid on ainult teatud tingimustel välistöödel kasutatavad. Sellekohast informatsiooni saab ColorExpressi toonimissüsteemist. Värvitut Capadur LasurGeli võib välistöödel kasutada ainult krundina toonitud lasuuri all, et ühtlustada puitpinna imavust, vastasel korral ei ole tagatud piisav kaitse UV-kiirguse eest.

Läikeaste

Siidjasmatt.
Läikeaste võib olenevalt puidu pealispinnast varieeruda.

Säilitamine

Jahedas. Anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,85 g/cm3

Tahkete osakeste sisaldus

ca 17–20 massiprotsenti, sõltuvalt pigmentatsioonist

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Imavad, mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Lubatud puiduniiskus lehtpuidul ei tohi ületada 12% ja okaspuidul 15%. Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid, mis on puidu pikaealisuse eelduseks.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. 

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada.

Viimistletud puit
Mittekandvad vanad kihid eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada ning kontrollida sobivust tootega Capadur LasurGel.

Pealekandmise meetod

Capadur LasurGeli võib pinnale kanda pintsliga.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindImpregneerVaheviimistlusLõppviimistlus
Mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailidCapalac Holz-Imprägniergrund1–2 korda Capadur LasurGel1)Capadur LasurGel
1)Optimaalseks kaitseks UV-kiirguse eest tuleb teostada vaheviimistluskiht 2 korda. Tumedate värvitoonide korral (pähklipuu  ja tumedam) piisab ühest vaheviimistluse kihist.
Värvitu toode ei oma kaitset UV-kiirguse eest ja on ennekõike toonimise baasmaterjaliks või sisepindade viimistlemiseks.

Kulu

Siledal puitpinnal
Ca 80–100 ml/msõltuvalt aluspinna imavusest
Töötlemata puitpinnal
Ca 200–250 ml/m2 sõltuvalt aluspinna imavusest

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema  vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind 12 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav. Puidu imavus mõjtab kuivamisaega ja läikeastet. Vaiku või parkaineid sisaldavatel puitudel (nt tamm) võib kuivamisaeg pikeneda.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Anumad hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada! Vältida auru/udu sissehingamist. Söömine ja joomine tööde ajal on keelatud. Vältida sattumist silma ja nahale. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Käidelda ainult õues või hästiventileeritavas kohas. Mitte lasta tootel sattuda keskkonda. ALLANEELAMISEL- loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Pööruda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või toote etiketti. Ei tohi kasutada pihustusseadmetes. Sisaldab propikonasooli, 2-butanoonoksiimi- võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide/lakkide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu ehitus- ja lammutusjäätmed või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat.A/f): 700 g/l (2010). See toode sisaldab max 700 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH02 F

Koostis

Alküüdvaik, värvilised pigmendid, alifaadid, silikaadid, butanoonoksiim, abiained kile moodustamiseks (propikonasool).

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee