caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194580/056884_Capadur_TwinProof_5_L.png

Capadur TwinProof

Läbipaistev, veega vedeldatav, tõhusat UV- ja niiskusevastast kaitset pakkuv puidulasuur välistöödeks. Mõõtuhoidvatele, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele.
Läbipaistev, veega vedeldatav, tõhusat UV- ja niiskusevastast kaitset pakkuv puidulasuur välistöödeks. Mõõtuhoidvatele, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele.

Kasutusala

Läbipaistev puidulasuur mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nt akende ja uste, piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide, nt vooderdiste, aknaluukide, väravate, sõrestikehitiste jms, ja mittemõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nt laudiste, rõdurinnatiste, tarade jms kaitsmiseks UV-kiirguse ja niiskuse eest.

Capadur TwinProofi on soovitatav kasutada heledatel okaspuudel nagu mänd või kuusk. Tumeda puidu puhul tuleb teha eelnevalt proovikatmine (vt värvitoonid, nõustamine).

Capadur TwinProof sisaldab sellega kaetud pinnale seente- ja vetikatevastast kihti moodustavat konservanti. Kilet moodustav konservant aeglustab seente ja vetikatega saastumist. Olenevalt bioloogilisest koormusest tuleb saastest eriti ohustatud puitehitusdetailide, nt lamekatuste räästaste, samuti plaatidena müüdavate puitmaterjalide (nt merimännist plaatide) korral arvestada seente ja vetikate taastekkimisega ka enne tavapärase garantiitähtaja möödumist.

Ei sobi pidevalt maapinna või veega kokkupuutuvale puidule.

Sobib ainult välistöödeks! (Välisakende ja välisuste siseküljed loetakse välisdetailide hulka.)

Omadused

  • Väga läbipaistev
  • UV-kaitse tänu nanotehnoloogiale
  • Niiskuskaitse tänu hüdropärli-tehnoloogiale
  • Kelme hallitusseentega saastumise vastu
  • Renoveerimiseks sobiv õhukesekihiline lasuur
  • Veega vedeldatav
  • Modifitseeritud polüuretaaniga
  • Mittekleepuv
  • Mittetilkuv konsistents

Sideaine

Akrüüldispersioon

Pakendi maht

1 l ja 5 l

Värvitoonid

Puidu loomulikule värvitoonile lähedane toon, hästi läbipaistev.

Värvitooni ja läikeastet mõjutavad puitpinna omadused, kattekihtide arv ja pealekantav kogus.

UV- kaitseks on kasutatud mikroniseeritud titaandioksiidi. Tumeda puidu ja suure pealekantava segu koguse puhul võib pinnale tekkida valkjas kiht. Koostisaineterikkal puidul (nt kuusk) võib esineda värvimuutusi. Eelpool nimetatud aluspindade puhul teha alati proovikatmine.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Suletud originaalanumas, kuivas, jahedas ja pakase eest kaitstud kohas säilib vähemalt 2 aastat.

Tihedus

ca 1,0 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi mõõtuhoidvate puitehitusdetailide korral ületada 13% ja piiratult mõõtuhoidvate ja mittemõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul 15%.

Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid. Need on viimistlusmaterjaliga kaetud puidu püsiva kaitse eelduseks. Enne plaatidena müüdavate puitmaterjalide, nagu nt massiivpuidust plaatide, kihilise vineeri, puitlaast- ja puitkiudplaatide katmist järgida BFS-i infolehe nr. 18 lg. 2.2.3 jj. juhiseid.

Aluspinna ettevalmistamine

- Uued puitpinnad
Siledad, hööveldatud pealispinnad lihvitakse pikikiudu ja puhastatakse, puidust immitsevad ained, nagu nt vaik, eemaldatakse. Impregneerida puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

- Vanad puitpinnad
Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata, kandevõimelise puiduni ja puhastatakse. Impregneeritakse puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

Pealekandmise meetod

Capadur TwinProof on kasutamisvalmis, enne kasutamist segada. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja naturaalharjastega akrüüllakipintslit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli. Capadur TwinProof sisaldab kelmet moodustavat konservanti seente ja vetikatega saastumise vastu ning seetõttu tohib seda pihustusmeetodil peale kanda üksnes kinniste seadmetega.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistlus­kiht
Viimistlemata puit-
ehitusdetailid
ainult
väljas1)
vt BFS-i infolehte nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capadur TwinProofCapadur TwinProofCapadur TwinProof
1)Välisakende ja välisuste siseküljed loetakse välisdetailide hulka.

Kulu

70-100 ml/m2 pealekantava kihi kohta. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur vähemalt 8°C.

Kuivamine/kuivamisaeg

20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda kõige varem 1 tunni pärast. Viimistlusvahendiga töödeldud ehitusdetaile võib virna laduda kõige varem 8 tunni pärast. Täielik kuivamine võtab u. 2 päeva aega. Madalamatel temperatuuridel ja suurema õhuniiskuse või vähese õhuvahetuse korral, nt ehitusdetailide tihedalt virnastamise tõttu, kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist veega.

Puhastamine ja hooldamine

Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta
Üksnes korrapärane ja asjatundlik hooldus tagab kaetud puitpindade väärtuse püsiva säilimise. Märkused hoolduse ja nõutavate hooldusintervallide kohta leiate komisjoni Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) infolehe nr. 18 lisast C.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/udu sissehingamist.

Tähelepanu!

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Ohutuskaart saadaval professionaalsetele kasutajatele soovi korral.

Sisaldab CG22-1130 (KV-absorbent), bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010).

Käesolev toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid maksimaalselt 60 g/l.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01 F

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee