caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/113370/041120_Capadur_Acryl_Holz_Oel_Aqua.png

Capadur Holz-Öl Aqua

Premium klassi kuuluv looduslike taastuvate toorainete baasil puiduõli, sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Kasutusala

Puiduõli piiratult mõõtuhoidvate ja mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide viimistlemiseks ja kaitseks, sobib aiamööbli, aedade, lehtlate, laudiste ja ronitaimede tugede viimistlemiseks.

Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 juhiseid. Mitte kasutada puitdetailidel, mis asuvad vees, on otseses kontaktis maapinnasega või staatilise koormuse all.

Omadused

  • Veega lahjendatav
  • Niiskust reguleeriv
  • Avatud pooridega
  • Keskkonnasäästlik
  • Ei tilgu
  • Käepärase, kerge töödeldavusega
  • UV- kaitsega

Sideaine

Linaõli ja akrüülvaik-hübriidsideaine.

Pakendi maht

2,5 l

Värvitoonid

  • Teak
  • Bangkirai
  • Douglasie

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, temperatuuril vähemalt + 5 °C. Hoida anumaid tihedalt suletuna.
Originaalpakendis suletuna säilib vähemalt 2 aastat.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Imavad piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvad puitpinnad.

Aluspind peab olema puhas, kandev, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mitte mõõtuhoidvate puitpindade (lehtpuidu puhul 12%, okaspuidu puhul 15%). Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele (vt ka BFS infolehte nr 18).

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada.

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada. 

Viimistletud puit
Mittekandvad vanad kihid (lakid ja paksukihilised lasuurid) eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada ja testida sobivust Capadur Holz-Öl’ga.

Pealekandmise meetod

Capadur Holz-Öl kanda ühtlaselt pinnale looduslike harjastega akrüüllaki pintsliga (nt Orelmix) ja lahjendamata kujul. Ülejäägid eemaldada olenevalt kuivamiskiirusest, ca 10-20 minuti möödudes, ebemevaba lapiga. Vältimaks jätkukohtade tekkimist töödelda suuremad pinnad märg-märjale meetodil kiirelt ühes töökäigus. 

Capadur Holz-Öl enne töötlemist ja tööde ajal segada.

AluspindImmutusVahekihtLõppviimistlus
mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailidCapacryl Holzschutzgrund)Capadur Holz-Öl Aqua )Capadur Holz-Öl Aqua

) ainult välispindadel
) tugevalt imavad aluspinnad nagu nt otsaservad ja lõikenurgad katta vähemalt kahes kihis

Kulu

Siledal pinnal
ca 70 - 90 ml/ m2/ ühe tööetapi kohta.

Kardal lihvitud pinnal
ca 120 - 160 ml/ m2/ ühe tööetapi kohta. 

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest  kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema  vähemalt + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juuresTolmukuivÜlevärvitavVihmakindel
tundides2-34-524

Puidu imavusvõime mõjutab kuivamist ja pinna läiget. Puidu eripärad võivad kuivamisaegu pikendada.  Koormatav vähemalt 6-8 päeva pärast.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast tööde lõppemist vee ja seebiga.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Tööde teostamise ja kuivamise ajal tagada põhjalik õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse ning pinnasesse. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt.

Sisaldab: Segu: a-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-üül)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül-)propionül-x-hüdroksüpolü(oksüetüleenrühm);a-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-yl)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionül-x-3-(3-(2H-bensotriasooli-2-üül)-5-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionüüloksüpolü(oksüetüleenrühm), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib põhjustada allregilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutuspraht või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/e): 130g/l (2010)
See toode sisaldab max. 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Koostis

Linaõli, polüakrülaatvaik, pigmendid, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinooni)

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon