caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185058/055812_CAPALAC_Fussbodenlack_2L.png

Capalac Fußbodenlack

Läikiv, vähese lõhnaga alküüdvaiklakk siseruumide puitpõrandatele

Kasutusala

Väga kulumiskindel, hästi kattev toonitav alküüdvaiklakk eluruumide puitpõrandatele.

Omadused

  • Väga kulumiskindel
  • Hästi kattev
  • Ei sisalda aromaatseid ühendeid
  • Talub tavapäraseid üldpuhastus- ja hooldusvahendeid

Sideaine

Aromaatsete lisanditeta alküüdvaik

Pakendi maht

0,8l, 2l, 8 l

Värvitoonid

Toonitav ColorExpressi toonimismasinates (Capalac mix) suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni 70. 

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,0 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Puitpõrandad. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Pealis- või aluspinnale kantud põrandahooldusvahendid võivad takistada nakkuvust ja märkimisväärselt pikendada kuivamisprotsessi.
Vanad põrandad ja trepid lihvida vajadusel parketilihvimismasinaga.
Puiduniiskus ei tohi ületada 13%.

Aluspinna ettevalmistamine

Värvimata puitpõrandad
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust eraldunud ained nagu vaik jne.

Vanad kandvad  värvikatted
Vanad kandvad värvkatted lihvida ja puhastada. Mittekandvad värvkatted eemaldada.

Pealekandmise meetod

Capalac Fußbodenlack laki võib pinnale kanda pintsli või rulliga. Enne kasutamist hästi läbi segada ja vajadusel vedeldada tootega Kunstharzverdünner või Caparol AF-Verdünner (ilma aromaatsete ühenditeta). Kuivamise kiirendamiseks kasutada lisaks toodet Capalc PU-Härter.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusKruntkihtVahekihtLõppkiht
Puitpõrandadseeslihvida/
puhastada
Toores puit: Capalac Fußbodenlack 
ca 10-15 % vedeldatult
Capalac Fußbodenlack2)Capalac
Fußbodenlack
Vanad kandvad värvkattedseeslihvida/
puhastada
— 1)Capalac Fußbodenlack2)

1) Kahjustatud kohad kruntida lakiga Capalac Fußbodenlack, vedeldatult 10-15 %.
2) Enne viimistluskihi pealekandmist sooritada vahelihvimine.

Kulu

Ca 80–100 ml/m2 kihi kohta. Kulunormid on arvestatud keskmise materjalikulu järgi, mis võib erineda olenevalt aluspinnast ja selle seisundist. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind 5 tunni pärast tolmukuiv ja 24 tunni pärast kõndimiskuiv, 48 tunni pärast läbinisti kuiv, 3 päeva pärast koormatav (tavapärane elamispinna koormus). Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus nagu ka ebapiisav või liigne ventilatsioon pikendavad kuivamisaega. Kuna lakk kuivab oksüdatiivselt, sealhulgas hapnikku omandades, siis märkimisväärne kuivamisaja, ennekõike läbikuivamise aja, pikenemis- ning pealispinnavead tulenevad liiga paksult peale kantud märjast kihist. Seetõttu kindlasti jälgida, et pealekantava kihi paksus alküüdvaigulakkidele omaselt ei ületaks 75-100 µm. Soovitame kasutada ka toodet Capalac PU-Härter.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC, eelistatavalt + 12 ºC kuni + 25 ºC.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttiv. Korduv kontakt võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendi etiketti.
Sisaldab koobaltkarboksülaate, 2-butanoonoksiimi – võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumiskohta. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat.A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 430 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

St. Agatha kirik Bongardis