caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185046/055800_CAPALAC_Venti_2,5L.png

Capalac Venti

Niiskust reguleeriv krunt-, vahe- ja lõppviimistlusvärv mõõtuhoidvatele ja piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide sise- ja välistöödeks. Aromaatidevaba.

Kasutusala

Niiskust läbilaskev värv aknaraamide sise- ja välispindadele, kasutatav nii krunt-, vahe- kui viimistluskihina. Aknaluukidel tuleb nende ebasoodsate konstruktsiooninõuete tõttu kasutada toodet Capadur Color Wetterschutzfarbe.
Materjalile omaste alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame sisetöödel kasutada toodet Capacryl PU-Satin/Gloss.

Omadused

  • Väga kergesti töödeldav
  • Niiskust reguleeriv
  • Kiiresti kuivav
  • Katab hästi servasid
  • Vastupidav tavapärastele puhastusvahenditele ja lühiajaliselt ka nõrkadele hapetele ja leelistele
  • Aromaatidevaba

Sideaine

Lõhnatute lahustitega alküüdvaik

Pakendi maht

375 ml, 750 ml, 2,5 l ja 10 l


  • ColorExpress:
1 l, 2,5 l ja 10 l

Värvitoonid

Valge.
ColorExpress (Capalac mix) toonimismasinates toonitav erinevatesse värvitoonidesse.
Väiksema kattevõimega värvitoonide puhul ( punane, oranž, kollane) soovitame teha täiendav kruntkiht samas värvitoonis. Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack ja Capalac Grundierweiß värvitoonid on kättesaadavad ColorExpress toonimismasinas.
Tähelepanu! Tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul võib esineda ajutist pigmendikadu- sisetöödel on vajalik transparentne viimistluskiht tootega Capalack Kunstharz. Heledate ja valgete värvitoonide puhul võivad UV- kiired, soojus ja keemiline toime, nagu näiteks puhastusvahendite ammoniaagiaurud, liimid, värvid või hermeetikud põhjustada pealispinna kollasust. See kollasus on põhjustatud  materjali omapärast!

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,25 g/m³

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad ja piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailid. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada lehtpuidul keskmiselt 13% ja okaspuidul keskmiselt 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust eraldunud ained, nagu vaik jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidu süüni ja põhjalikult puhastada. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Värvitud puit
Vanad mittekandvad värvikihid eemaldada kuni puhta puiduni. Tugevalt kinniolevad viimistluskihid lihvida ja puhastada.

Pealekandmise meetod

Nõuanded pihustamistehnika kasutamiseks:
Ø DüüsRõhkLahjendamineMaterjali soojendamine
Aircoat-Thermspray0,011-0,013''180-200 bar   Tarnimisviskoossus35 °C

Töötlemine:
tarnitavas konsistentsis on võimalik kuumpihustamine (Termospray). Capalac Venti sobib pealekandmiseks pintsli või rulliga ja on kasutusvalmis.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistamineImpregneerimineKruntVahekihtLõpp-viimistlus
Puit, puitmaterjalidseeslihvidaCapalac VentiCapalac VentiCapalac Venti
PuitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac Venti1)Capalac Venti
Vanad kandvad värvikihidsees/väljaslihvida/töödelda leeliselahusega2)Capalac Ventivajadusel Capalac Venti
1)Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul on BFS nr 18 järgi vajalik kahekordne vaheviimistlus. Enne paigaldamist vajalik impregeerimine, krunt- ja vahekiht ning pärast paigaldamist vahekiht ja lõppviimistlus. Vt. BFS nr 18.
2)Vanade viimistluskihtide kahjustused (toores puit) töödelda Capalac Holz-Imprägniergrundiga. Aknaraamid ja välisuksed kuuluvad välispindade alla ja neid tohib ka seest poolt (igalt küljelt) impregneerida Capalac Holzimprägniergrundiga.

Kulu

Materjalikulu ml/m2/kihi kohtaPintsligaRulligaPihustiga (Aircoat)
100-11090-100130

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 

+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.tolmukuiv puutekindel ülevärvitavülepritsitav
Tundide arv36-74-66

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Tähelepanu!

Capalac Venti, valge ja Capalac mix Venti, valge
Süttiv!
Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pakend hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas.
Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Sisaldab 2-butanoonoksiimi, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati, metüül-(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül) sebatsaati- võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Capalac mix Base Top Venti transparentne:
Süttiv!
Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha karedust ja lõhenemist.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pakend hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast– mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas.
Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Sisaldab 2-butanoonoksiimi, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati- võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad jäägid anda vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/d): 300 g/l (2010). See toode sisaldab max 300 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Capalac Venti, valge ja Capalac mix Venti, valge:
Alküüdvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, alifaatsed ühendid, lisandid.

Capalac Venti transparentne:
Alküüdvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, alifaatsed ühendid, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon