caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185061/055815_CAPALAC_BaseTop_VENTI_2,5L.png

Capalac BaseTop Venti

Siidjasläikiv, väga hästi kattev kompaktses pakendis ratsionaalselt ja mitmeotstarbeliselt kasutatav värvisüsteem sise- ja välistöödeks. Universaalne värv kogu majale. Ventileeriv akende viimistlussüsteem.

Kasutusala

Kõrgkvaliteetne, ventileeriv värv kompaktses pakendis krunt-, vahe- ja lõppviimistluskihi tegemiseks mõõtuhoidvatele ja piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailidele, krunditud metallile ja kõvale PVC-le välis- ja sisetöödel.
Ideaalne kasutada vanade värvikihtide saneerimisel ilma eelneva kruntimiseta. Aknaluukidel tuleb nende ebasoodsate konstruktsiooninõuete tõttu kasutada toodet Capadur Color Wetterschutzfarbe. Mitte kasutada aiamööblil ja pinkidel. Valget värvitooni ei tohi kasutada küttekehadel, võib põhjustada kollasust (kasutada toodet Capalac HeizkörperLack).
Materjalile omase alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame sisetöödel kasutada toodet Capacryl PU-Satin/Gloss.

Omadused

  • Ventileeriv akende viimistlussüsteem
  • Väga hea kattevõimega siledatel pindadel ja nurkadel
  • Väga hea täitvusega
  • Kiiresti kuivav
  • Väga hea ilmastikukindlus tänu silikooniga modifitseeritud alküüdvaigule
  • Tugev pealispind
  • Talub puhastamist tavapäraste puhastusvahenditega
  • Vähese lõhnaga

Sideaine

Aromaatsete lisaainete vaba silikoon-alküüdvaiklakk

Pakendi maht

  • Valge:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  • ColorExpress:

500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Valge, teised värvitoonid toonitavad ColorExpress toonimismasinaga (Capalac mix).
Juhised! Intensiivsete ja tumedate värvitoonide puhul võib pealispinnal esineda ajutist pigmendikadu- vajalik transparentne viimistluskiht tootega Capadur Kunstharz-Klarlack.
Heledate ja valgete värvitoonide puhul võivad UV- kiired, soojus ja keemiline toime, nagu näiteks puhastusvahendite ammoniaagiaurud, liimid, värvid või hermeetikud põhjustada pealispinna kollasust. See kollasus on põhjustatud materjali omapärast!

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Krunditud ja värvitud puit, metall ja kõva PVC. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ning pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidval puitehitusdetailil 12% ja piiratud mõõtuhoidval puitehitusdetailil 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust immitsevad ained, nagu vaik jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teras puhastada puhtuseastmeni SA 2½ (liivapritsiga) või ST 3 (masinaga), vastavalt standardile EVS EN ISO 12 944-4.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehtedele nr 5 ja 22.

Alumiinium (mitte kasutada elkoseeritud pinnal)
Pesta nitrolahustiga või puhastada fosforhappega ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Mittetermoplastsed värvikihid lihvida ja/või töödelda leeliselahusega.

Pealekandmise meetod

Nõuanded pihustustehnika kasutamiseks:

Ø DüüsRõhkLahjendamineMaterjali temperatuur
Airless0,011–0,013 tolli180- 200 bar35 ºC


Töötlemine:
Tarnitavas konsistentsis on võimalik kuumpihustamine (Termospray).
Capalac BaseTop kantakse pinnale pintsli või rulliga ja toode on kasutusvalmis.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntkihtVahekihtLõppviimistlus

Puit,

puitmaterjalid

seeslihvida/puhastadaCapalac BaseTop

vajadusel Capalac BaseTop

Capalac BaseTop
PuitväljasBFS nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac BaseTopCapalac BaseTop
Raud, terasseesrooste eemaldada/ puhastadaCapalac AllGrundvajadusel Capalac BaseTop
väljasrooste eemaldada/ puhastada2x Capalac AllGrundCapalac BaseTop
Alumiiniumsees/väljasBFS nr. 6Capalac AllGrundvajadusel Capalac BaseTop
Vanad kandvad värvikihidsees/
väljas
lihvida/ töödelda leeliselahusegaKahjustatud kohad valmistada ette ja kruntida sõltuvalt aluspinnast.
Capalac BaseTop

Kulu

PintsligaRulligaPihustiga
Materjalikulu ml/m2/kihi kohta80- 10070–90100- 120

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivpuutekindelülevärvitav
Tundide arvca 36- 76- 8

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist kunstvaigu vedeldajaga või tärpentiniga.  

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Capalac Base Top Venti, valge ja Capalac mix Base Top Venti, valge
Süttiv! Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pakend hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, kobaltkarboksülaati, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati, metüül -(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebatsaati- võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Capalac mix Base Top Venti läbipaistev:
Süttiv! Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha karedust ja lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pakend hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, kobaltkarboksülaati, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati, metüül -(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebatsaati- võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
Täpsemad andmed: vt. toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/d): 300 g/l (2010). See toode sisaldab max 300 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Alküüdvaik, alifaatsed süsivesinikud, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, täiteained, kuivamist kiirendavad ained, kile moodustumist takistavad ained, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Modernne Merirahu sild