caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194581/056885_Capalac_Holz_Impraegniergrund_2_5L.png

Capalac Holz-Imprägniergrund

Värvitu, lahustit sisaldav sinavuse ja hallituse eest kaitsev loodusliku õli baasil puiduimmutusvahend välistöödeks

Sissejuhatus

Suurepäraste kaitseomadustega puiduimmutuskrunt, mis kaitseb puitu sinetuse ja seente eest. Puitu tugevdava toimega. Aknaraamidele, välisustele, laudistele, taradele, palkmajadele jne. Lubatud kasutada ka väliste aknaraamide ja välisuste sisepindadel.

Capalac Holz-Imprägniergrund kaitseb staatilise koormuseta, maapinnaga mitte kokkupuutuvaid puidust välispindasid seenmädaniku ja sinavuse eest.

Kasutusala

  • Lühike kuivamisaeg
  • Niiskust reguleeriv
  • Väga hästi imenduv
  • Tagab hea nakke puidu pinna ja pinnakatte vahel
  • Sinetusseente vastane toime
  • Seenmädanike vastane toime

Sideaine

Väheste aromaatidega alküüdvaik.
Puidukaitsevahend (PA8)
Reg. nr. (BauA): N-40497
Toimeaine: 11,5 g/l. IPBC ja 3,7 g/l propikonasool

Pakendi maht

1 l, 2,5 l ja 10 l

Värvitoonid

Värvitu

Tihedus

ca 0,82 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Eelnevalt töötlemata, imavad puitpinnad.
Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, ei tohi olla puidukaitsevahendi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul keskmiselt 13% ja mittemõõuhoidvate ehitusdetailide puhul keskmiselt 15%. Capalac Holz-Imprägniergrund krunti kasutada ainult seal, kus puidu kaitsmine on vajalik.
Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele (vt ka BFS infolehti nr 18).

Koostisainete rikaste puitude, nt lehis, tamm, mitmesugused troopilised puud või teised lehtpuud, võib esineda kuivamisaja pikenemist. Puidust immitsevad ained on tavaliselt park- ja värvained või õlid/vahad ja vaik.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eraldunud substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda.

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidu süüni ja põhjalikult puhastada. Teravad servad siluda.

Pealekandmise meetod

Töötlemine
Capalac Holz-Imprägniergrund kantakse peale sissekastmismeetodil või pintseldades.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntkihtVahekihtLõppkiht

Puit

väljas
BFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac GrundierWeiß,
Capalac BaseTop
või Capalac Venti 
Capalac GrundierWeiß,
Capalac BaseTop
või Capalac Venti
Capalac Weiß- või Buntlack,
Capalac BaseTop
või Capalac Venti

Kulu

Ca 70-100 ml/m2 ühe kihi kohta, sõltuvalt puidu imavusest. Minimaalne pealekandmiskogus 80-100 ml/m2. Korraliku puidukaitse tagamiseks peaks antud materjalikulust kinni pidama. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur

+ 5 °C materjal, aluspind ja ümbritsev õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind puutekuiv ca 5 tunni pärast. Ülevärvitav lahustit sisaldavate toodetega kõige varem 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Mõningate puitude, eriti troopiliste puitude töötlemisel, võib kuivamisaeg pikeneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada testbensiini või tärpentiniga.

Tähelepanu!

Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

Allaneelamisel ja sattumisel hingamisteedesse eluohtlik. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida auru sissehingamist. Mitte kanda saastunud tööriideid väljaspool töökeskonda. Vältida sattumist keskonda. Järgida ohutusnõudeid. Saastunud riided pesta enne uut kasutamist. Anum ja selle sisu utiliseerida selleks ettenähtud viisil.

Üldised ohutusnõuded: Puidukaitsevahend sisaldab biotsiidseid toimeaineid, mis kaitsevad puitu kahjurite eest. Vahendit tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile ja ainult lubatud kohtades. Ebaõige kasutamine võib põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Mitte kasutada puidul, mis on otseses kokkupuutes toiduainete või loomasööda ja taimedega või mida kasutatakse mesilastarude ehitamisel. Samuti mitte kasutada saunades ja kasvuhoonete sisepindadel. Taimed hoida eemal viimistletavast pinnast ja mitte kasta. Mitte kasutada sisepindadel. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Puidukaitsevahendite hoidmise ja töötlemise juures järgida nii põhja- ja pinnavee kui ka õhu reostustõre eeskirju. Hoida ainult originaalpakendis ja tihedalt suletuna. Toode on kahjulik kaladele. Mitte valada pinnavette ega kanalisatsiooni. Mitte hoida temperatuuridel alla + 5 ºC ega üle + 30 ºC.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumiskohta. Jäätmekäitluskood EAK ja AVV 030205 (muud puidukaitsevahendid, mis sisaldavad ohtlikke aineid).

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 750 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 750 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

HSM-LV20

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Puidukaitse ekstreemsetes oludes

Eramu Audru vallas

Eramu Pärnus