caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218314/061925_DISBON_481_04_kg_06_kg.png

Disbon 481 EP-Uniprimer

Veega lahjendatav 2K-tahke epoksiidvaik-kruntimisvahend mitteimavatele jäikadele aluspindadele. Aluspinda ei ole vaja eelevalt lihvida. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Kasutusala

Annab nakkuvuse jäikadele mitteimavatele aluspindadele. 
Korrosioonikaitse rauale, terasele ja tsingitud pindadele.
Universaalselt ülevärvitav peaaegu kõigi 1K- ja 2K-kattekihi materjalidega (kahtluse korral teha proovikatmine).

Omadused

  • Nakkub suurepäraselt peaaegu kõigi mitteimavate aluspindadega. Aluspinna karestamine või lihvimine ei ole seejuures vajalik.
  • Roostest puhastatud raual, terasel ja tsinkpindadel kasutatav aktiivse korrosioonikaitsena. 

Sideaine

Veega lahjendatav 2K-tahke epoksiidvaik, lahustivaba.

Pakendi maht

1 kg, 5 kg, 10 kg plekist kombipakend.

Värvitoonid

Valge, helehall, tumepruun

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 a. Madalama temperatuuri korral hoida materjali enne kasutamist ca 20 oC juures.

Tihedus

1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 35 µm/100 g/m2

Sobivad aluspinnad

Mitteimavad jäigad aluspinnad nagu Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, kivist katteplaadid, engobeeritud savitellised, vanad polüuretaan-epoksiidvaik-, polüesterkattekihid, alumiinium ja tsingitud pinnad, töötlemata vaakumbetoon ning katmata Eterplan-N-pladid. 
PVC ja Coil-Coating-kattekihtide puhul teha proovikatmine ja kontrollida nakkuvust. Mitte kasutada polüetüleenil, polüpropüleenil ja Eloxaliga kaetud alumiiniumil. 
Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilse vormiga, püsiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid substantse., tolm, õlid, rasvad, kummihõõrdejäljed või muud eralduda võivaid osasid.

Aluspinna ettevalmistamine

Hea kandevõimega pealispinnad, mis on tolmust, mustusest jms määrdunud, puhastada survepesuriga. Keraamilised pinnad tuleks peale pesemist ka lihvida.

Tsink või tsingitud ehitusdetailid puhastada vastavalt BFS märkelehele nr 5. Tsingitud pindade puhul tuleb kasutada lihvimiseks "karu keelt".

Korrodeerunud raud-, teras- ja tsinkpinnad puhastada roostest kuni pealsispinna puhtusastmeni SA 2 1/2 DIN EN ISO 12944, osa 4 järgi. 

Asbesti sisaldavate pealispindade (nt Glasal) tohib puhastada ainult vastavalt TRGS 519-le.

Kõva PVC eeltöödelda vastavalt BFS infolehele nr 22 ammoniaagilahusega.

Alumiinium lihvida "karu keelega" ja puhastada fosforhappe lahusega vastavalt BFS infolehele nr 6.

Materjali valmistamine

Lisada kõvendi põhimassile. Aeglaselt pöörlevas segumasinas (max 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni tekib triipudeta ja ühtlane värvitoon. Valada ümber teise anumasse ja veelkord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 3:2 kaaluosa

Pealekandmise meetod

Lapikpintsli, lühikese valtsi või airless-seadmega (düüs 0,018-0,021 tolli, min 50 bar).

Kattekihtide ülesehitus

Materjal kanda pinnale ühtlase õhukese kihina. Kui materjali kasutatakse kruntkihina õhukesekihiliste lakkide all, tuleb see peale kanda pihustusmeetodil. Eterplan N-plaatide kruntimine ja värvimine vastavalt tootja antud eeskirjale (eterniit).

Kulu

Mitteimavad aluspinnad ca 120-170 ml/m2.
Pihustusmeetodit kasutades võib kulu olla suurem. 
Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

Temperatuuril 20 oC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures ca 90 minutit. Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega.

Tähelepanu: Töötlemisaja lõpp ei ole optiliselt nähtav ega ära tuntav. Aja ületamise tulemusena muutub läikeste ja värvitoon, mõju avaldub ka vastupidavusele ning halveneb nakkuvus aluspinnaga. Mitte kanda pinnale liiga palju toodet. Kuivamise ja kivistumise faasis hoolitseda korraliku ventilatsiooni eest. Mitte kasutada paksukihilise vesialuseliste kattematerjalide krundiks.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema min 10 0C ja max 30 0C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 0C üle kastepunkti.

Ooteajad

Temperatuuril 20 oC peaks tööetappide vaheline ooteaeg olema ca 3 h. Lahustipõhiste kattekihtide puhul min 16 h. Järgmine kattekiht tuleb peale kanda 3 päeva jooksul. Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja madalamad pikendavad ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 oC ja 60% suhtelise õhuniiskuse korral ca 3 h pärast vesialuseliste ja ca 16 h pärast lahustipõhiste kattematerjalidega ülevärvitav. Madalamate temperatuuride korral vesialuseliste kattematerjalidega ülevärvitav 12 h pärast ja lahustipõhiste kattematerjalidega 48 tunni pärast. Kivistumisprotsessi kestel (ca 8 h temperatuuril 20 oC) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib pealispinnale tekkida defektseid kohti ja nakkuvus võib väheneda.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või seebiveega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Põhimass: Ainult tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud toode. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Raske silmade kahjustamise oht. Vältita toote sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Võtta kasutusele isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: lõputada rohke veega mõne minuti vältel. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Veelkord loptada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. 

Kõvendi: Vältida toote sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Võtta kasutusele isikukaitsmemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: lõputada rohke veega mõne minuti vältel. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Veelkord loptada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. 
Sisaldab epoksiidiühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Elukutselistele kasutajatele ohutuskaart järelpärimisel kättesaadav.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: vedelad materjalijäägid kõvendiga kivistuda lasta ja utiliseerida värvijääkidena. Mitte kivistunud materjalijäägid on erijäätmed.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j): 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max. 90 g/l LOÜ.

Gis- kood

RE 0

Täpsemad andmed

vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee