caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185596/056000_CAPALAC_Disbocolor_493.png

Capalac Disbocolor 493/Methacrylharzschutz

Briljantne kaitsevärv metallfassaadidele

Kasutusala

Tsingitud pleki, Coil Coating, plekk-alumiinium (välja arvatud eloksaal), vask-plekk ja kõva PVC materjalist fassaadide ja fassaadi detailide pealispinna kaitsematerjal. Betooni ja tsementkrohvipindade värvirohkeks kujunduseks sobiv värv.

Omadused

  • briljantsed värvitoonid
  • kõrge UV- ja ilmastikukaitse
  • puhastamiskindel pind
  • vastupidav mineraalsetele õlidele, rasvale, vahale, puhastusvahenditele ja soolade vedelatele lahustele
  • kiiresti kuivav ja kiiresti vastupidav vihmale

Sideaine

metakrüülpolümeervaik, lahusti baasil

Pakendi maht

8 l

Värvitoonid

  • Standardvärvitoon:
valge
  • Tehase toon:
väga lai värvitoonivalik


Värvitoonipüsivus BFS märkelehe nr 26 järgi:
Sideaine: Klass A
Pigment: Grupp 1 kuni 3, vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Jahedas. 
Tihedalt suletud anumas.

Tihedus

ca. 1,2 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Fassaadide detailid, mis on viimistletud Coil-Coating-plekk, tsingitud plekk, tsinkplekk, alumiiniumplekk, (Tähelepanu! Välja arvatud elokseeritud alumiinium), vaskplekk ja kõva PVC materjalist. Betoon ja tsementkrohv. Pealispinna kiire kuivamise tõttu võib Capalac Disbocolor 493 kasutamisel betoonil aluspinna pooridele ilmneda õhumullid. See on füüsikaliselt vältimatu ja mõjuta pealispinna funktsionaalsust.
Capalac Disbocolor ei ole mõeldud kasutamiseks katusepindadel. Aluspind peab olema kuiv, tugev, kandev ja puhas nakkumist takistavatest substantsidest.

Aluspinna ettevalmistamine

Betoon, tsementkrohv:
Tsementliimikihid eemaldada liivapritsiga. Siledad betoonist pealispinnad karestada märgliivapritsiga. Sammal, mustus ja nakkumist takistavad ained pesta maha survepesuriga. Kobrutised maha harjata.

Tsink, tsingitud teras:
puhastada vastavalt BFS märkelehele nr 5. Tsingitud pindade puhul tuleb kasutada ammoniaagilahust või mõnd muud sobivat puhastusainet ja lihvimiseks "karu keelt"

Alumiinium:
lihvida "karu keelega" ja puhastada fosforhappe lahusega vastavalt BFS infolehele nr 6.

Kõva-PVC:
eeltöödelda vastavalt BFS infolehele nr 22 ammoniaagilahusega.

Värvitud kihid (nt Coil Coating):
testida toote Capalac Dibocolor 493 sobivust aluspinnaga. Tugevad kandvad värvikihid puhastada survepesuriga, kriidijäägid eemaldada jäägitult. Mitte kandvad viimistluskihid eemaldada sobival meetodil.

Pealekandmise meetod

Capalac Disbocolor 493 lühikese lakivaltsiga pinnale rullida. Toode on kasutamisvalmis ja tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi segada.

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind kasutusalaAluspinna ettevalmistusKruntimineVaheviimistlusLõppviimistlus
Coil-Coating fassaadiplekkväljaspuhastadaCapalac 2K-EP-Haftgrund1) oder
Capacryl Haftprimer1)

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Capalac
Disbocolor 493
Tsingitud terasplekk ja tsinkplekkväljasBFS märkeleht nr 5Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Alumiinium- ja vaskplekkväljasBFS märkeleht nr 6Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Kõva-PVCväljasBFS märkeleht nr 22Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Betoon, TsementkrohvväljaspuhastadaDupa-grund

Capalac

Disbocolor 493 2)   


1) Vanade värvikihtide kahjustunud kohad eeltööelda sõltuvalt aluspinnast.
2) Tumedate, värvilaikudega või halvasti katvad aluspinnad (nt kollane, punane või oranz) tuleb teha 2 vaheviimistluskihti.
Tähelepanu: Pulbriliste, Coil-Coating ja teiste kriitiliste aluspinade puhul teha eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvustu. Tumedate, värvilaikudega või halvasti katvad aluspinnad (nt kollane, punane või oranz) tuleb teha 2 vaheviimistluskihti.

Kulu

ca 135–180 ml/m2/kihi kohta
Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema min 5 °C.
Materjali ei tohi peale kanda otse päikesekiirguse käes ega kuumenenud aluspindadele, ei tugeva tuule ega vihma korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse korralTolmukuivvihmale vastupidavülevärvitav
tunnid1 h2 Sh12 h

Tööriistade puhastamine

Puhastada koheselt peale kasutamist Dibocolor 499 Verdünneriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vedelik ja aur on süttimisohtlikud. Võib ärritada hingamisteid. Võib põhjustada unisust ja iiveldust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha karedust ja lõhenemist. Kaitsta kuuma eest. Vältida auru/aerosooli sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult õues või hästi venitlieeritavas ruumis. Vältida sattumist keskkonda. ALLA NEELAMISEL loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Anum hoida tihedalt suletuna hästi ohutatud ruumis. Sisaldab: bis(1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül)sebakaati, Metüül-(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebakaati - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutusjäätmed või segujäätmed ja olmeprügi. Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500 g/LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-PL04

Täpsemad andmed

vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Äripäeva maja erkpunane fassaad