caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/212178/061302_caparol-185-bag_www_LV.png

Capatect Dämmkleber 185 Winter

Mineraalne kuivsegu soojusplaatide liimimiseks talvisel hooajal.

Kasutusala

Soojustusplaatide liimimiseks mõeldud liimimissegu Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B.

Omadused

  • Talviseks hooajaks mõeldud spetsiaalne liimimissegu (-10 °C ku ni +10 °C)
  • Tuletundlikkus: mittepõlev vastavalt SILS ülesehitusele
  • Väga hea veeauruläbilaskvus
  • Pikk pealekandmisaeg 
  • Hea nakkuvus
  • Keskkonnasõbralik
  • Optimaalne terakoostis
  • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
  • Astmestatud ja tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete ning mineraalsete kerglisandite kombinatsioon
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

25 kg paberkott

Värvitoonid

Hall

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna külma eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest, 12 kuud vähese kromaadisisaldusega. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Tihedus

ρ ≈ 1730 kg/m³

Survetugevus

βd  ≈ 28 N/mm2

Paindetugevus

βbz≈ 8 N/mm2

Toote nr

185 Winter

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad.
Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada.
Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja eelnevalt täita. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect Dämmkleber 185 Winter võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, aga ka võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 2 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 4-5 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 60 minutit (kui õhutemperatuur on üle 0 °C, siis pealekandmisaeg lüheneb). Juba kivistuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Ca 4,5-6 kg/m2
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla - 10 °C ja tõusta üle +10 °C. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse käes, päikesest kuumenenud või jäätunud aluspindadel ega vihma ja härmatise korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril:
-10 °C kuni -5 °C on segu lõplikult kuivanud ca 4 päeva möödudes;

-5 °C kuni 0 °C on segu lõplikult kuivanud ca 3 päeva pärast;

üle 0 °C on segu lõplikult kuivanud ca 2 päeva pärast.

Capatect Dämmkleber 185 Winter kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud– st vähemalt üks päev.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga.

Tähelepanu: Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!
Vooluühendus: 400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga).
Veeühendus: Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.
Vee läbivool: ca 200 l/h. Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Soojustusplaatide liimimine

Liimsegu kanda plaadi tagaküljele serv-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Kuni ± 1 cm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis.
Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega.Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18550 ning DIN 18350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornsilo kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud katta kaitsekiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Ohutus- ja transporditähised

Ohumärk: Xi - "Ärritav”. Sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart