caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207637/060437_AmphiSilan.png

AmphiSilan NQG

Kapillaarhüdrofoobne, mineraalmatt silikoonvaik-fassaadivärv. Uus silikoonvaik-sideaine kombinatsioon ja Nano-Kvarts-Gitter (NQG) tehnoloogia tagab kiiresti kuivavad ja püsivalt puhtad fassaadid.

Kasutusala

Tänu orgaaniliselt ühendatud nanostruktureeritud täiteainele moodustub tihe, mineraalselt
vastupidav kolmekordne nanokvartsvõrk, mis vähendab pinna määrdumisvõimet ja hoiab fassaadi seeläbi kauem puhtana.

Eriline silikoonvaik sideainekombinatsiooniga toode kantakse vihmavett hülgava, veeauru hästi läbilaskva fassaadivärvina krohvidele ja mineraalsetele aluspindadele, samuti renoveerimiskihina nakkuvatele silikaatvärvidele ja mattidele dispersioonvärvikihtidele, kunstvaikkrohvidele ja veatutele soojusisolatsiooni liitsüsteemidele.

AmphiSilan NQG-s on ühendatud kvaliteetse dispersioonvärvi ja klassikalise mineraalse silikaatvärvi parimad omadused. Need omadused võimaldavad värvi kasutada ka muinsuskaitse all olevatel hoonetel ja objektidel, samuti lubjarikastel krohvidel.

Omadused

 • Pingevaba
 • Ei ole termoplastiline
 • Ei moodusta kilet
 • Mikropoorne
 • Tekitab kapillaaraktiivse kuivtsooni
 • Co2 läbilaskev
 • Vastupidav õhus sisalduvatele agressiivsetele saasteainetele
 • Sisaldab spetsiaalseid fotokatalüütilisi pigmente
 • Vähendab mehaaniliste vigastuste jälgi tumedate värvtoonide puhul

Sideaine

Silikoonvaik-emulsiooni ja hübriidsideaine kombinatsioon anorgaanilisel/orgaanilisel baasil.

Pakendi maht

 • Standard: 12,5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge.

AmphiSilan NQG on võimalik ka ise käsitsi toonia AmphiSilan-täistoonvärvidega.
Käsitsi toonimisel vajalikud kogused omavahel segada, et vältida värvitoonide erinevusi.
Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse vastava tellimuse
korral ka tehases toonitud värve. Teineteisega kokku puutuvatel pindadel kasutada sama partii tooteid.
AmphiSilan NQG on ColorExpressi süsteemis kõikide värvikaartide järgi toonimismasinas
teatud piirangutega toonitav.
Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust.

Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid võivad olla väiksema kattevõimega. Seepärast soovitame selliste värvitoonide korral aluspind eelnevalt katta sarnases, katvas, valge pigmendi baasil põhinevas pastelses värvitoonis. Võib osutuda vajalikuks pind teist korda katta.


Värvitoonipüsivus vastavalt BFS märkelehele nr 26:

Klass: A
Grupp: 1

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

Parameetrid vastavalt normile EVS EN 1062

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm³

Kuivanud kihi paksus

100–200 µm, E3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

(sd-väärtus): < 0,14 m (kõrge), V1

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Täiendavad tooted

AmphiSilan-Tiefgrund
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolevad, uued ja veatud soojusisolatsiooni liitsüsteemid dispersioon, silikoonvaik-, lubi-(PIc), lubjatsementkrohvist pealispinnaga (P II)/minimaalne survetugevus vastavalt DIN EN 998-1 min 1N/mm2:
Vana krohv sobival meetodil märjalt puhastada. Survepesuga puhastamisel võib
temperatuur olla maksimaalselt + 60 °C ja surve maksimaalselt 60 bar. Pärast puhastamist
lasta korralikult kuivada. AmphiSilan toodetega katmisel järgida olenevalt kaetavast pinnast allpool olevaid juhiseid.

Krohvid ehitussegude rühmadest P I c, P II ja P III või silikaatkrohvid:
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20 °C temperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba peale 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvipinnad:
Krohviparanduskohad peavad olema hästi kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega AmphiSilan- Tiefgrund LF. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Uued silikaatvärvid: 
Kasutada tooteid Sylitol® tootesportimendist.

Vanad silikaatvärvid ja krohvid: 
Nakkuvad kihid puhastada mehaaniliselt või veesurvepesuga kehtivate eeskirjade kohaselt. Mittenakkuvad, murenevad kihid maha kraapida või lihvida. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Kandvad kunstvaikkrohvi- ja silikoonvaikkrohvikihid:
Vanad krohvid sobiva meetodiga puhastada. Märgpuhastusel lasta pinnal enne järgnevat katmist korralikult kuivada. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan- Grundierfarbe või AmphiSilan- Putzfestiger.
Värsked kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid võib peale kanda ilma eeltöötluseta. Mineraalsete
struktuurkrohvide puhul kruntida tootega AmphiSilan- Grundierfarbe.

Kandvad dispersioonvärvikihid:
Kergelt läikivad pinnad karestada. Vanad määrdunud ja kriidistunud värvikihid puhastada veesurvepesuga, kehtivate eeskirjade kohaselt. Kruntkiht teha tootega AmphiSilan-Grundierfarbe. Muude puhastusmeetodite puhul (pesemine, harjamine, pihustiga puhastanine) kasutada kruntimiseks AmphiSilan-Putzfestigeri.

Mittekandvad lakk- ja dispersioonvärvid või kunstvaikkrohvid:
Sobiva meetodiga jäägitult eemaldada mehaaniliselt või pühkides ning pinnad sobiva meetodiga tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega AmphiSilan-Grundier­farbe, liivaste, jahuste ja imavate aluspindade puhul kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Vaheviimistluskiht AmphiSilan-Compacti'ga.

Telliskivimüüritised:
Ülevärvimiseks sobivad ainult külmakindlad müüritised ja klinker. Müüritis peab olema pragudeta vuugitud, kuiv ja sooladevaba. Üks kruntkiht AmphiSilan-Putz­festiger´iga.
Kui pärast AmphiSilan NQG või AmphiSilan-Compact vaheviimistlust on pinnale tekkinud pruunikad värvimuutused, tuleb viimistluskiht teostada tootega Duparol.

Lubjakivimüüritised:

Ülevärvimiseks sobivad ainult külmakindlad müüritised, mis ei sisalda värvi andvaid koostisosi nagu liiv või savi. Vuukides ei tohi olla pragusid. Kriidised/jahused pealispinnad eelnevalt puhastada. Soolakobrutised kuivalt maha pühkida. Palun järgida BFS märkelehte nr 2. Kruntida tootega AmphiSilan-Tiefgrund ning vaheviimistlusel kasutada AmphiSilan-Compact'i.

Seente või vetikatega saastunud pinnad:
Fungitsiide ja algitsiide sisaldava spetsiaalvärviga ThremoSan NQG katta.

Soolakobrutistega kaetud pinnad:
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Amphi­Silan-Putzfestiger'ga. Soolakobrutistega kaetud pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid:
Mineraalsete aluspindade pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida. 

Pealekandmise meetod

Peale kanda pintsli või rulliga.
AmphiSilani õhuvabaks pihustamiseks soovitame kasutada Nespri-Tec süsteemi.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt või vahekiht värvida tootega AmphiSilan NQG, lahjendades seda maksimaalselt
10% veega. Karedatel aluspindadel, olenevalt struktuurist ja imavusest, tuleb vahe- ja lõppviimistluskihi pealekandmisel AmphiSilani NQG veidi rohkem lahjendada ja pind hästi korralikult katta.
Täpne lahjendamisvahekord teha kindlaks proovikatmise teel.

Ebaühtlaselt silutud krohvide ühtlustamiseks ja peente krohvipragude täitmiseks
võib vahekihi teostada tootega AmphiSilan- Compact, lahjendades seda maksimaalselt 5-10% veega.

AmphiSilan-Tiefgrund lisamisel kuni max 10% ulatuses võib enamus juhtudel loobuda kordavast kruntkihist.

Lõppviimistluskiht teha tootega AmphiSilan, lahjendades seda maksimaalselt 5-10% veega. Eriti intensiivsete värvitoonide korral tuleb triipudeta pealispinna saavutamiseks lõppviimistluskihi tegemiseks toodet 10% veega lahjendada. Igal värvikihil lasta vähemalt 12 tundi kuivada.

Kulu

Ca 150-200 ml/m2 ühe kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on kulu vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel +5 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pinnakatte pealispind ca 2-3 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast ülevärvitav. Täielikult kuivanud 2-3 päeva pärast.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Suuremate pindade katmisel katta pind jätkukohtade vältimiseks ühe tööetapina "märg-märjale” meetodil. Ei sobi horisontaalsetele, veega kokkupuutuvatele pindadele.

Fassaadipindade korral, mille puhul on tegemist erilise objektiga või millele ilmastikutingimused avaldavad niiskuse näol tavapärasest suuremat mõju, eksisteerib suurem oht seenhallituse ja vetikate tekkeks. Seepärast soovitame ohustatud pindadel kasutada meie spetsiaalset toodet
ThermoSan NQG. See toode sisaldab toimeaineid, mis pärsivad ajaliselt seente ja vetikate arengut.

Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on kõikide mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega, mida AmphiSilan NQG kasutamine vähendada suudab.

Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad
niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakasläbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta.

Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki.

Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Vihmavees sisalduvad CU-ioonid reageerivad AmphiSilan NQG koostisainetega ning võib esineda pruunikat värvimuutust. Seetõttu ei tohi vihmavesi sattuda AmphiSilan NQG viimistletud pinnale. Alternatiivina võib kasutada toodet Muresko SilaCryl®.

Sertifikaadid

 • AmphiSilan Fassadenfarbe NQG veeauru-diffusioonitakistus

Tähelepanu!

AmphiSilan NQG valge ja CX AmphiSilan NQG:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada põhjalik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma sattumisel pesta kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. 
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materhalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti. Kuivanud materjali jäägid utiliseerida kui ehitus- ja lammutuspraht.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

AmphiSilan NQG Weiß ja CX AmphiSilan NQG: M-SF01

Koostis

Valge:
Hübriidsideaine (orgaaniline-silikaat/akrülaat), silikoonvaik, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, mineraalsed täiteained, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinooni, bensisotiasolinooni)

Toonitud:
Hübriidsideaine (orgaaniline-silikaat/akrülaat), silikoonvaik, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinooni, bensisotiasolinooni)

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon