caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/66371/029804_Capatect_Perimeterdaemmplatte_115.png

Capatect-Perimeterdämmplatte 115

Vahtpolüstüreenist soojusisolatsiooniplaadid vastavalt standardile EVS EN 13 163 (EPS), tüüp EPS 035 PW, ehitusjärelevalve loaga perimeetrisoojustusplaadid.

Kasutusala

Isolatsiooniplaadid maapinnaga kokku-puutuvate hooneosade väliseks soojus-tamiseks, samuti soklite soojustamiseks Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemi-des.

Omadused

 • Tuleklass B1 (standard DIN 4102/EVS EN 13501)
 • Tüüp EPS 035 PW (= hooneväline soojustus seinte isoleerimiseks maapinnast – eraldiseisev hüdroisolatsioonist –, vastavalt standardile DIN V 4108-10)
 • Läbinud BFA QS kvaliteedikontrolli
 • Paisutatud graanulid, plokiks vormitud
 • Üldine ehitusjärelevalve luba perimeetri soojustamiseks, soojustuse paksusele  40 mm kuni 300 mm. Alates paksusest 200 mm on isolatsiooniplaadil astmeline soon.
 • Kasutades isolatsiooniplaati perimeeter-plaadina, on võimalik plaat max 3 m sügavusele maapinna sisse paigutada.
 • Ei tõmbu kokku
 • Mõõtuhoidev
 • Vananemiskindel, mittekõdunev
 • Veeauru läbilaskev
 • Toksikoloogiliselt ohutu
 • Ei sisalda freoone ega haloone (FCKW, HFCKW, HFKW)
 • Ei sisalda formaldehüüdi
 • Lihtne paigaldada
 • Serva kuju: 20 mm kuni 200 mm lame, 200 mm kuni 300 mm astmeline soon.

Värvitoonid

Roosa. Reljeefne pealispind.

Säilitamine

Hoida kuivas, kaitsta niiskuse eest. Mitte jätta pikemaks ajaks ilma kaitseta UV- kiirguse kätte.

Tehnilised andmed

Veeimavus:
< 5 massiprotsenti pärast 7-päevast vee all hoidmist, vastavalt standardile DIN 53 428
Plaadi paksus (mm)Soojustusplaadi mõõdud: 1000 x 500 mm
Toote nrPakend/m2 kiles
20115/0212,5
30115/038,0
40115/046,0
Lubatud perimeetri soojustamiseks
50115/055,0
60115/064,0
70115/073,5
80115/083,0
100115/102,5
120115/122,0
140115/141,5
160115/161,5
180115/181,0
200115/201,0
Muud plaadipaksused tellimisel

Tihedus

≥ 27 kg/m3 vastavalt standardile EVS EN 1602

Soojusjuhtivus

0,035 W/(m · K) vastavalt standardile DIN 4108

Difusioonitakistus µ (H2O)

μ = 40/100 vastavalt standardile EVS EN 12086

Survepinge 10% deformatsioonil

≥ 150 kPa

Toote nr

115

Sobivad aluspinnad

Capatect-Perimeterdämmplatten soojustus-plaate on lubatud kasutada maapinnaga kokkupuutuvate hooneosade soojustamiseks eraldiseisvalt hoone üldisest isolatsioonist. Plaate ei tohi kasutada lahustit sisaldavate isolatsioonisegude peal, samuti ei sobi nad kasutamiseks kandvate hoone-osade all. Ülevalpool maapinda on soojustusplaatidele sobivad aluspinnad uued mineraalsed pinnad, vanad tugevad krohvid, vanad kandvad värvikihid. Plaatide kasutamine ei ole lubatud veesoonel, survelise põhjavee piirkonnas ja seinapindadel sügavusel > 3 m. Tiheda või mitmekihilise pinnase korral, kus on vee kogunemise oht, tuleb rajada drenaaž vastavalt standardile DIN 4095.

Aluspinna ettevalmistamine

Perimeetrisoojustuse paigaldamise eelduseks on, et hoonele on rajatud objektil valitsevate tingimustega koos-kõlas olev hüdroisolatsioon. Vastavalt standardi DIN 18 195 nõuetele tuleb vertikaalne hüdroisolatsioon rajada kuni 30 cm kõrgusele üle maapinna. Aluspinna tasasusnõuete osas tuleb järgida standardit DIN 18 202. Hüdroisolatsioonist ülespoole jääv müüritis, betoon, krohv või kinniolevad värvkatted peavad enne plaatide paigaldamist olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused tuleb eemaldada. Kahjustunud, kooruvad värvkatted ja struktuurkrohvid tuleb nii hästi kui võimalik eemaldada. Krohvialused tühimikud tuleb avada ja tasapinnaliselt täis krohvida. Suure imavusega, liivased või tolmavad pinnad tuleb põhjalikult puhastada kuni tugeva aluspinnani ja kruntida tootega Sylitol- Konzentrat 111.

Pealekandmise meetod

Paigaldamine
1. Soojustusplaatide liimimine
 • bituumenit sisaldavale hüdro-isolatsioonile
Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114
Capatect-SockelFlex
 • mineraalsetele aluspindadele
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M
Capatect-Dämmkleber 185
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
Maapinnaga kokkupuutuvas piirkonnas tuleb liimisegu kanda plaadi tagaküljele täppidena (vähemalt 6 liimitäppi plaadi kohta). Nähtavas, maapinnast kõrgemal olevas soklipiirkonnas tuleb liimisegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesa-suurust liimitäppi). Nakkuv kontaktpind peab olema > 40%. Plaadid tuleb suruda kergete edasi-tagasi liigutustega tugevalt aluspinna külge, nii et plaat nakkuks kogu pinna ulatuses. Soojustusplaadid paigutada suunaga alt üles tihedalt üksteise järele ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Külgedelt välja imbuv liimisegu eemaldada pahtlilabidaga. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis. Kui plaatide vahele peaksid jääma vuugid, tuleb need täita soojustusmaterjali ribadega. Maapinnast kõrgemal asuvad plaadid võib ka tüüblite abil kinnitada. Tüübledamise vajadus peitub selles, et vältida hilisema maapinna isoleerimise käigus plaatide allapoole vajumist. 2. Sokli katmine Maapinna sisse jäävaid soojustusplaate ei krohvita. Pärast liimi piisavat kuivamist kantakse sokli maa peale jäävale osale armeering ja viimistluskrohv vastavalt kasutatavale Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemile. Maapinnaga kokkupuutuvad pinnad tuleb krohvida kuni 5 cm üle vundamendi ülemise serva tootega Capatect-SockelFlex.

Kulu

1 m2/m2

Töötlemistingimused

Paigaldamistingimused
Plaatide paigaldamise ja liimi kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Siinkohal viitame me ATV DIN 18 345 punktis 3.1.3 kirjeldatud kommentaarile ebasobivate klimaatiliste tingimuste kohta. Vältida kokkupuudet aromaatsete lahustitega.

Sissejuhatus

Antud toode sisaldab HBCDD-d (heksabromotsüklododekaan- CAS- nr. 25637-99-4) > 0,1% (w/w). Järgida toote ohutuskaarti. Soovitatav oleks sokli- ja fassaadisoojustus selgelt eraldada, paigaldades soklisoojustuse astme võrra tahapoole. Kui arhitektuurilistel eesmärkidel ei ole võimalik eraldatud soklit moodustada, võib sokli soojustusplaadid liimida ka tasapinnaliselt fassaadisoojustusega. Külmasildade tekke vältimiseks tuleks perimeetrisoojustus viia kuni vundamendi põhjani. Vajalikud abinõud seisva või kestvalt survelise vee ärajuhtimiseks drenaaži kaudu vastavalt standardile DIN 4095 on sõltumatud hüdroisolatsiooni ja soojus-isolatsiooni abinõudest.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmete tekkimist tuleks võimalusel vältida, katsudes plaate hoolikalt lõigata ja tekkinud jääke ära kasutada. Vähesed ülejäänud materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekäitluskoodile 17 02 03 (plastid).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon