caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55556/026827_CS-Klebe-_und_Armierungsmoertel_850.png

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

Mineraalne kuivsegu fenoolvaht-isolatsiooniplaatide armeerimiseks soojusisolatsiooni liitsüsteemis "Capatect PHENO"

Kasutusala

Mineraalne kuivsegu fenoolvaht-isolatsiooniplaatide armeerimiseks soojusisolatsiooni liitsüsteemis "Capatect PHENO"

Omadused

  • Väike materjalikulu ja lihtne töödelda tänu kergetele täiteainetele
  • Ilmastikukindel
  • Väga kõrge veeauru läbilaskevõime
  • Kõrge nakkevõime väga paljude aluspindadega
  • Elastne tänu lisatud fiiberkiududele

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Silomahutid ja tornhoidlad enne pikemat tööpausi (nt talvine hooaeg) tühjendada. Suletud originaalanumad säilvad ca 12 kuud.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

5 mm kihi paksuse juures: sd < 0,04 m EVS-EN 7783 järgi

Tahkunud segu toortihedus

ca 1,0 g/cm3

Sideaine

mineraalne sideaine DIN 1060 ja DIN 1164 järgi

Kapillaarne veeimavus

w ca 0,12 kg/(m2 · h0,5) EVS-EN 1062 järgi

Toote nr

850

Aluspinna ettevalmistamine

Liimimine
Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada.
Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Iga 25 kg koti kohta lisada segumasinasse vajalik kogus külma ja puhast vett (9-10 l) ning tasapisi kuivsegu juurde lisada. Materjali võib segada ka tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni.
Mitte valmistada rohkem materjali, kui 2 tunni jooksul pinnale kanda jõutakse. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Armeeringkiht
Vähemalt 5,5 kg/m2, minimaalne kihi paksus 5 mm.
Antud kulunormid on tuletatud väärtused. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist varieeruda.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC.
Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või  kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud – st umbes üks päev. Liim on täiesti kuivanud ja koormusttaluv 1–2 päeva pärast.
Armeeringkihi võib üle töödelda minimaalselt 48 h pärast (sõltub temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest).

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Armeeringkiht

Pärast nurgaprofiilide paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 5-7 mm.

Tähelepanu

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist.
Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 170904.

Ohutus- ja transporditähised

Ohumärk: Xi – ärritav, sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon