caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/244680/066181_caparol-186msprinter-new_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Sprinter

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeerimiseks. Kiiresti siduv.
SPRINTER - niiske ja külma aastaaja toode.

Kasutusala

Liimimis- ja armeerimissegu spetsiaalselt külmal aastaajal kasutamiseks Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides.

Omadused

 • Kiirendatud tahenemine
 • Kiiremini vastupidav vihmale
 • Spetsiaalselt jaheda ja niiske ilmaga kasutamiseks (0 °C kuni +15 °C)
 • Hea töödeldavus
 • Hea kinnituvus
 • Hea püsivus
 • Ilmastikule vasupidav, vett tõrjuv DIN V 18550 järgi
 • Hästi veeauru läbilaskev

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida jahedas ning kuivas, kaitsta külma eest. Maksimaalselt 6 kuud, toode tuleb ära kasutada jooksva talveperioodi jooksul. Kasutada ainult jahedas hoidtud segu.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. 12 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Soojusjuhtivus

0,7 W/(m · K)

Tihedus

ca 1,5 kg/dm3

Difusioonitakistus µ (H2O)

µ < 15

Veeimavuskoefitsent

w < 0,2 kg/(m2  · h0,5)

Toote nr

186M SPRINTER

Sobivad aluspinnad

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida. Aluspind peab olema jäävaba.

Kulu

Soojustusplaatide liimine: (sõltuvalt aluspinnast)
Serv-punkt-meetod: ca 4,0–4,5 kg/m2
Terve pinna liimimine: ca 5,0–7,0 kg/m2
Osalise pinna liimimine (ainult LS-Fassadendämmplatte VB 101): ca 5,0–5,5 kg/m2

Armeeringu tegemisel:

 • 1,18 kg/m2 1 mm kihi kohta
 • Kõvade vahtpolüstüroolplaatide korral:  ca 4,5 kg/m2 
 • Mineraalkiudplaatide korral: ca 5,0 kg/m2

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Kleepimise ajal peab õhu- ja aluspinnatemperatuur jääma 0 ºC kuni max +15 ºC vahele, pinnal ei tohi olla jääd. 1 h pärast tööde lõppemist võib temperatuur langeda kuni max -3 °C.
Armeerimise ajal peab õhu- ja aluspinnatemperatuur jääma  0 ºC kuni max +15 ºC vahele, pinnal ei tohi olla jääd. 6 h pärast tööde lõppemist võib temperatuur langeda kuni max -3 °C.

Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse käes ega tugeva tuule korral. Töötlemisaeg +7 °C juures on ca 90–120 minutit.

Kuivamine/kuivamisaeg

Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER kiire kuivamine võimaldab kiirema siduvuse (kivistumise) ka madalamatel temperatuuridel. Täielik kuivamine sõltub aga siiski temperatuuridest ja õhuniiskusest, seega ebasoodsate ilmastikuolude tõttu võib kuivamine siiski kesta mitmeid päevi.

3 mm paksuse armeeringkihi kuivamine kestab keskeltläbi 1 päev, sõltuvalt ilmastikuoludest.

Ooteajad mineraalsete krohvidega ületöötlemiseks:
24 h 0 °C juures, kõrgema temperatuuri juures võivad ooteajad lüheneda - öökülma korral minimaalselt 36 h.
Ooteajad pastataoliste krohvidega ületöötlemiseks:
vähemalt 36 h +1 °C juures (armeerimiskiht peab olema kuivanud) - öökülma korral minimaalselt 48 h.

Armeeringkiht peab olema läbi kuivanud. Pealispind peab olema härmatise- ja/või jäävaba.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pealae tööde lõppemist veega.

Materjali pealekandmine

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M SPRINTER segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 3 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5,5–6,5 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 90–120 minutit. Materjali säilitamise ja lisatava vee temperatuur võivad töötlemisaega pikendada või lühedada. Juba kivistuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Alternatiivina võib materjali segada ka seguriga. Seepuhul tuleb aga jälgida, et segur umbes iga 20 minuti tagant töötab ja 1 ämbri segu valmistab. 

Soojustusplaatide liimimine

Serv-punkt-meetod
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele serv-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et liimsegu nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.

Kogu pinna liimimise tehnika (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid) Kleepaine kanda sobiva kelluga (sõltuvalt aluspinnast) plaadi tagaküljele täies ulatuses. 
Viimistemata mineraalvilla soojustusplaatide puhul tuleks eelnevalt teostada kruntimine.

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Armeeringkiht

Polüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada. Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3–5 mm.

Kasutamine

Tööetapid:
1. Kruntida AmphiSilan Putzfestiger spetsiaalkrundiga. Sobilik nii SILS A kui SILS B süsteemidega.
Vt tehniline informatsioon 670.
2. Peale kanda Caparol PutzGrund 610 Sprinter.
Vt tehniline informatsioon 610.
3. Viimistluskihina kasutada krohvi Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter.
Vt tehniline informatsioon 628 W.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

See mineraalne kuivsegu sisaldab tsementi ja reageerib leeliseliselt. Silmade kahjustamise tõsine oht. Ärritab hingamisteid. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL loputada veega mitme minuti vältel. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada. Pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISEL: Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Luba

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

CE- märgistus

Juhised CE-sertifikaatide kohta
Tooted, mis vastavad EN 998-1 ja EN 15 824 antud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE-tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart