caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/30218/007644.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 114

Lahustivaba kahekomponentne tihendus- ja liimmass.

Kasutusala

Bituumenliim Capatect- Perimeterdämmplatten soojustusplaatide kleepimiseks bituumentihendustele ja teistele kandvatele aluspindadele Capatect- soojusisolatsiooni liitsüsteemis. Sobib ka vertikaalsetele, maapinnaga kokkupuutes olevatele pindadele bituumenkattekihiks, vastavalt standardi DIN 18 195-4–6: 2000-08 järgi, kaitseks maapinna niiskuse ja mittekoguneva vee eest, samuti aegajalt koguneva ja survevee eest.  

Omadused

 • Lahustivaba
 • Kerge töödelda
 • Hea algnakkuvusega
 • Pärast kuivamist paindlik
 • Väga hea veekindlusega
 • Püsiv, pahteldamist võimaldava konsistentsiga
 • Vastupidav ajale, ei kõdune
  Pragusid kattev kuni 2 mm (E DIN 28 052-6 4ºC juures) 
 • Kasutatav kuni vundamendi sügavuseni 3 m alla maapinna

Pakend/ pakendi suurus

30 kg kombipakend
-vedelkomponendid, komponent A = 22 kg (bituumen-emulsioon)
-pulberkomponendid, komponent B = 8 kg (hüdraulilised sideained).

Värvitoonid

Must

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg 1 aasta alates tootmise kuupäevast.

Tehnilised andmed

Konsistents: segamata: pulber ja vedelik; segatult: pasta
Vihmakindel ca 4 tunni pärast
Täiesti kuivanud ca 2 päeva pärast

Tihedus

 • Komponent A tihedus: ca 1,06 kg/ l

Kuivanud kihi paksus

1 mm kuivanult=1,38 mm märjalt

Toote nr

114

Sissejuhatus

Ehituslikud eeltingimused
Sokli- või perimeeterisolatsiooni paigaldamise eeltingimuseks on, et oleks olemas valitsevate koormustingimustega arvestav niiskustihendus standardi DIN 18 195 järgi, arvestatuna koormusklassidega: "maapinna niiskus”, „mittekogunev vesi", „aegajalt kogunev vesi" ja „survevesi". Vajadusel võtta tarvitusele vajalikud abinõud, tehes drenaaži standardi DIN 4095 järgi: "kogunenud vesi” või "kestev veesurve”. Vastavalt standardile DIN 18 195 peab vertikaalne niiskustõkend olema paigaldatud ca 30 cm üle mullapinna.

Sobivad aluspinnad

Pealpool mullapinda
Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele, nagu betoonkivi-, õõnestellis-, lubiliivakivi-, poorne kergtellis-, betoon-, poorne betoon-, värske mineraalkrohviga müüritised, samuti soojusisolatsiooni liitsüsteemi armeeringukihtidele, aluskrohvidele ehitussegude rühmadest PI, PII, PIII, vastavalt standardile DIN 18 550 ja muudele kandvatele mineraalsetele vanadele krohvidele ja värvidele.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kindel, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Pind võib olla  ajutiselt matt-niiske, kuid mitte märg. Värskel kruntkrohvil peab laskma vähemalt 2-4 nädalat kuivada. Välja ulatuvad betooni- või mördiservad, mullaga kokkupuutumisest tekkinud mustus, vanad mittekandvad bituumentihendused jms eemaldada. Avatud 2-5 mm vuugid sulgeda kraapepahteldusega tootega Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 või sobiva krohviga. Betoonaluspindadel (pooride teke) on nõutav kraapepahteldus. Vältida mullide teket sügavate pooride või tühikute tõttu. Tootega Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 tehtud kraapepahtelduse ületöötlemine on võimalik ca 3 tunni pärast. Tootega Capatect-Klebe- und Dichtungsmasse 114 tehtud esimese kihi ületöötlemine ca 1-2 päeva pärast, sõltuvalt temperatuurist.  Õõnsused või vuugid, mis on suuremad kui 5 mm, tuleb üldiselt sulgeda sobiva mördiga.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine
Segu valmistamiseks kasutada labadega segurit. Kõigepealt segada lühidalt vedelkomponenti A. Seejärel lisada väikeste kogustena juurde pulberkomponent B ja segada homogeenseks, tükkideta massiks. Osalise koguse valmissegamisel tuleb mõlemad komponendid õiges vahekorras omavahel segada (komponent A :komponent B= 22:8). Valmissegatud materjal on 20 ºC juures kasutatav ca 2 tundi. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab töötlemisaega.

Segamisvahekord

 • massiosa komponent A ja 8 massiosa komponent B

Pealekandmise meetod

Ehitustihendus
Koormuse korral, aegajalt koguneva vee ja survevee korral, tuleb keskele paigaldada armeerimiskangas Capatect Gewebe 650/110. Paigaldamine toimub kahe kihina, vahepealne kuivamine 24 tundi. Järgida DIN 18 195, osa 6.

Isolatsiooniplaatide kleepimine
Capatect-Perimeterdämmplatten 115 plaadid tuleb sokkelpindade (al 20 mm paksuselt) ja mullapinnaga kokkupuutes oleva hoonete pindade (perimeeterisolatsioon; alates 50 mm paksuselt) soojustamiseks kleepida Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114-ga vertikaalsele hoonetihendusele. Järgida üldist ehitusjärelvalve luba perimeeterisolatsioonidele nr Z-23.33-1257.

Liimi pealekandmine
Valmissegatud liim kanda kellu abil isolatsiooniplaatidele. Ülalpool mullapinda, nähtavale osale kanda nn serv-punkt-meetodil. Mullapinnaga kokkupuutuvale osale kanda mitme kamakana keskkohale (vähemalt 6 punkti ühele plaadile). Plaadid asetada paigale kergelt libiseva liigutusega ja vajutada tugevasti aluspinna vastu nii, et kleepumine oleks täielik. Servadest väljaimbuvad liimijäägid eemaldada pahtlilabidaga. Isolatsiooniplaadid paigaldada tasapinnaliselt sellisel viisil, et plaadivahelised vuugid ei sisaldaks liimijääke. Ülalpool mullapinda peab plaadid lisaks kinnitama Capatect- tüüblitega.

Kaitsepahteldus
Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemi armeeringukiht võib vajadusel ulatuda pisut mullapinnast allapoole, Capatect Perimeterdämmplatten plaatide peale. Pärast tahkumist kantakse sellele osale niiskuse kaitseks kuni vundamendi ülemise servani tihendus- ja liimmass. Kaitsepahtelduse ülemine serv peab ulatuma filterkruusa kihini, napilt allapoole mullapinna serva. Standardi DIN 18 195 järgi reeglina 300 mm üle maapinna serva, aga vähemalt 150 mm.

Kihi paksus

 • 1 mm kuivanult=1,38 mm märjalt

Töötlemisaeg

20ºC juures: ca 2 h

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema min + 5 ºC, max lubatud töötlemistemperatuur +30 ºC. Mitte töödelda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Samuti ei tohi töödelda vihma korral, kuumal ega jäätunud pinnal.

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt aluspinnast, temperatuurist, õhuniiskusest ja kihi paksusest, on materjal täielikult kuiv 2 päevaga. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendite puhastamine on värske materjali puhul võimalik veega. Kuivanud materjaliga kaetud töövahendid puhastada lahustit sisaldava vedeldajaga.

Tähelepanu!

Vedelkomponendid !
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.
Pulberkomponendid !

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu sisse mitte hingata. Vältida kemikaali sattumist silma ja nahale. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Käitlemise ajal kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Kemikaali allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti. Mineraalne pulberkomponent reageerib leeliseliselt.

Jäätmekäitlus

Vedelkomponendid:
Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida veepõhiste liimmasside jääkidena, kuivanud materjal bituumenseguna või ehitusjäätmena.

Pulberkomponentide:
Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjal utiliseerida ehitusjäätmena.

Gis- kood

BBP 10

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel  (+372) 600 0690

Fax  (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon