caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55544/026815_Klebe-Spachtelmasse190.png

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning võrkarmeeringuga pahtelpindade tegemiseks.

Kasutusala

Liim ja armeerimissegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeeritud pindade tegemiseks Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemides (WDVS) A ja B ning Capatecti tuulutatavates fassaadi-soojustuse süsteemides (VHFS) A ja B.

Omadused

 • Tuleohtlikkus: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatecti fassaadisüsteemide WDVS või VHFS ülesehitusele
 • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 18 550
 • Väga hea veeauruläbilaskvus
 • Pikk pealekandmisaeg
 • Hea kinnituvus
 • Keskkonnasõbralik
 • Optimaalne terakoostis
 • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
 • Astmestatud ja tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete ning mineraalsete kerglisandite kombinatsioon
 • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

 • 25 kg kott
 • 800 kg OneWay konteiner
 • 1,3 t Big-Bag kott
 • 1,3 t konteiner
 • 7,0 t tornhoidla (silo)

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstult nagu säilitatakse tsementi/lupja sisaldavaid tooteid. Mitte hoida miinuskraadidel. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Tehnilised andmed

 • Veeimavuskoefitsient: 0,5 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062
 • Difusioonitakistuskonstant: μ < 15
 • Soojusjuhtivus: 0,7 W/(m · K)

Tihedus

ca 1,38 kg/dm3

Toote nr

190

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takis-tavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida Sylitol Konzentrat 111-ga.

Materjali valmistamine

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 segu võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 10 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5-6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 kuni 2,5 tundi. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Näidisvarustus
Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 stan-dardse doseerimis- või segamisvõlliga.

Pealekandmise meetod

Soojustusplaatide liimimine
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Kuni ± 1 cm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horison-taalselt loodis.

Armeeringu pealekandmine
Polüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada. Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3-4 mm.

Hoone nurgad:
Kui kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect-Eckschutz-schiene, tuleb armeerimisvõrk samuti 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Soojustusplaatide liimimine
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Kuni ± 1 cm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horison-taalselt loodis.

Armeeringu pealekandmine
Polüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada.
Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud.
Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3-4 mm.

Hoone nurgad:
Kui kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect-Eckschutz-schiene, tuleb armeerimisvõrk samuti 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle 30 ºC. Pahteldustöid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud – st umbes üks päev. Armeeritud pahtlikihi pealispind on +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures kuiv umbes 24 tunni pärast. Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 2–3 päeva pärast. Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

 • Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga)
 • Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.
 • Vee läbivool
Plaatide liimimisel ca 200 l/h. Armeeringu tegemisel ca250 l/h. Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil. Segu konsistents sõltub masinatüübist.
 • Düüsi suurus
Segupumpa kasutades peaks düüsi suuruseks olema 10 mm.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ohumärk: Xi - "Ärritav”
Sisaldab tsementi. Vt ka ohutuskaarti.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Ohtlike ainete informatsioonisüsteemi (Gis) kood: ZP1

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitse-kiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutus-tööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Kaasaegsed fassaadilahendused ajaloolise...

Korterelamu Siili 6, Tartu