caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/60324/028204_Rollkleber_615.png

Capatect-Rollkleber 615

Elastne ja täitev dispersioonliim siledatele aluspindadele

Kasutusala

Liimimismass Capatect vahtpolüstüreenist fassaadisoojustusplaatide ja Capatect mineraalvillast isolatsiooniplaatide täispinnaliseks liimimiseks. Sobib spetsiaalselt kasutamiseks orgaaniliselt seotud puitlaastplaatidel EVS-EN 13986 ja DIN V 20000-1 järgi, samuti teistel kandevõimelistel ja tasastel, nõrgalt imavatel aluspindadel nagu nt ehitusjärelvalve poolt lubatud puitlaast-, kipskiud- ja kiudtsementplaadid.

Omadused

  • Hea vastupidavus
  • Väga hea elastsus
  • Veeauru läbilaskev

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Looduslik valge

Säilitamine

Jahedas, kuivas, kaitsta külma eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.
Suletud originaalanumas säilib vähemalt 12 kuud.

Tihedus

ca 1,65 kg/dm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

≤ 2,0 m

Nakketugevus

≥ 0,08 N/mm2

Konsistents

pasta

Sideaine

akrüül-kopolümeerdispersioon

Toote nr

615

Aluspinna ettevalmistamine

Kui aluspinnaks on plaatmaterjal, siis peab see olema tasane ja tasapinnaliselt paigaldatud, kuna liimimismassiga saab tasandada väga piiratud ulatuses. 

Aluspind peab olema tolmuvaba, samuti vaba nakkumist takistavatest ainetest, kuiv ning kandevõimeline. Kahtluse korral soovitame aluspinda enne töötlemist kontrollida. Selleks tuleb läbi viia nakketestid.

Materjali valmistamine

Capatect Rollkleber 615 on kasutusvalmis liim, mis hammaskelluga pealekandmisel ei vaja täiendavaid lisandeid. Liim tuleb üksnes aeglaselt pöörleva seguriga intensiivselt läbi segada. Vajadusel võib konsistentsi parandamiseks lisada veidi vett.
Kui liimi kantakse pinnale lambanahkse rulliga (võimalikult pikkade karvadega), siis võib liimi töödeldavust vajadusel parandada vee lisamisega (3,5-4%).

Kulu

Vastavalt pealekandmise meetodile (sõltub pealekantava kihi paksusest ja aluspinna tasasusest)

Hammaskellu:
ca 2,0–2,5 kg/m2

Rull:
ca 2,0 kg/m2

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamise ajal peab jääma vahemikku +5 °C kuni +30 °C.
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Kuivamisaeg sõltub plaatide imamisvõimest, pealekantud liimi kogusest ja keskkonnatingimustest.
+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures vastavalt kihi paksusele ca 72 tundi.
Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Soojustusplaatide liimimine

Capatect EPS soojustusplaatide ja eelnevalt viimistletud mineraalvillast isolatsioonimaterjali liimimine

Pealekandmine hammaskelluga

Capatect EPS soojustusplaadid ja eelnevalt kaetud mineraalvillast isolatsioonimaterjal viimistleda terve pinna ulatuses hammaskelluga. Alternatiivina võib liimimismassi kanda aluspinnale. Liim kantakse vertikaalsele pinnale ja seejärel kammitakse 6 x 4 mm hammaskelluga läbi.

Pealekandmine rulliga

Liimimismass kanda ühtlaselt lambanahkse rulliga pinnale, et tekiks hea nakkuvus aluspinnaga. See meetod on eelistatav horisontaalasendisse viidud seinapindade katmisel (nt valmismajade detailide tootmisel).

Mõlema meetodi puhul katta pind liimiga vaid nii suures ulatuses, kui korraga jõutakse paigaldada. Pinnale kantud liimi kasutusaeg on +20 °C juures ca 15 minutit. Aluspinna suurema imavuse, kõrgema temperatuuri, suurema õhuliikumise ja päikesepaiste mõjul kuivab liim suhteliselt kiiresti. See võib põhjustada probleeme nakkumisega. 

Isolatsiooniplaadid suruda kergelt nihutava liigutusega tugevalt vastu aluspinda nii, et plaat kleepuks kogu pinna ulatuses. Plaadi äärte alt välja tulnud liim eemaldada pahtlilabidaga. Esimese plaadirea paigaldamisel sokliliistu peale tuleb jälgida, et plaadid asetuksid kindlalt vastu liistu esiserva. Mingil juhul ei tohi liist vähese liimi tõttu plaatidest ettepoole ulatuda.
Plaadid liimitakse alati seotises.

Viimistlemata mineraalvillast isolatsioonimaterjali liimimine
Liimimismass kantakse kahes tööetapis terves ulatuses mineraalvillast isolatsioonimaterjali pinnale, kusjuures esimene kiht paigaldatakse isolatsiooniplaadile nakkesillaks (kruntimine) ning teises tööetapis kantakse liim "märg-märjale" meetodil hammaskelluga pinnale.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/silmadekaitset. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu.
5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-oon ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni (3:1) segu < 15 ppm

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad.
Vedelad materjalijäägid viia vanade lakkide ja värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.
EAK 080410

Ohutus- ja transporditähised

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab < 40 g/l LOÜ-d. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal keelatud. Silma ja nahale sattumisel loputada põhjalikult veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit.

Gis- kood

D1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon