caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/202056/059139_Capatect_EcoFix_055_20.png

Capatect-EcoFix 055/20

Kasutusvalmis, ühekomponentne, isepaisuv polüuretaanliim ratsionaalseks, puhtaks, säästlikuks ja kauapüsivaks Capatect EPS-SILS-soojustusplaatide liimimiseks.

Kasutusala

Capatect EcoFix 055/20 on kasutusvalmis, ühekomponentne, isepaisuv polüuretaanliim ratsionaalseks, puhtaks, säästlikuks ja kauapüsivaks Capatect  EPS-SILS-soojustusplaatide liimimiseks. Väga hästi nakkuv müüritiste ja krohvitud või krohvimata betoonpindadega või tugevalt kinnituvatele keraamilistele kattematerjalidele. 
Sellele lisaks ka väga hästi püsiv puidul, klaasehituskividel ja metallil.

Omadused

  • Tuleohutusklass B1 vastavalt DIN 4102 
  • Ületöödeldav juba 2 h möödudes
  • Lahustivaba
  • Suurepärane nakkuvus praktiliselt kõikide tuntud ehitusmaterjalidega
  • Suurepärane vormistabiilsus
  • Ca 12 tunni pärast on liim läbikuivanud (sõltuvalt temperatuurist ja massist)
  • Kompaktne, mugav pakendi suurus
  • Ei vanane, ei mädane, aga ei ole UV-kindel
  • Integreeritud polümeerne tulekaitse
  • Ei sisalda kloriide, floriide ega süsivesinikke

Pakendi maht

Taaskasutatav karp, kus on 12 aerosolpurgiga â 750 ml (surve all).

Värvitoonid

Hall

Säilitamine

Kaitsta päikese ja üle 50 °C temperatuuri eest; kuivas ja püstiselt, võimalikult jahedas; säilib kinnises pakendis 12 kuud alates tootmiskuupäevast (kuupäeva vt. purgi põhjalt). Avatud pakend sulgeda hoolikalt ja kasutada ära lühikese aja jooksul.

Soojusjuhtivus

≤ 0,035 W/(m · K)

Temperatuuritaluvus kuivanult

kuni 90 °C

Konsistents

vaht

Täiendavad tooted

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Toote nr

055/20

Aluspinnad

Kasutamine: Enne töödega alustamist, katta kinni kõrval asuvad pinnad, et vältida nende määrdumist. Tugevate tuulepuhangute puhul on oluline, et mahuliselt kerge EcoFix 055/20 ei määriks lähedal asuvaid ehitusdetaile, objektide ega inimesi. Purk keerata vahupüstoli külge ja raputada ca 20 x püstol alla poole suunatud, et purgi sisu seguneks ühtlaselt, liimsegu kvaliteet oleks optimaalne ja et tulemus oleks maksimaalne. Pärast pikemaid tööpause tuleb segu uuesti raputada, et soovitud kvaliteetne tulemus oleks ühtlane ja püsiv. Värske liimsegu eemaldamiseks kasutada Capatect-Reiniger (056/10) või atsetooni. Üle pealispinna kuivanud liimsegu lõigata noaga ära. Vahtsegu kaitsta päikesekiirte eest. Ei ole UV-kindel. Purk tühjendada täielikult enne vahupüstolilt maha keeramist. Kui vajalik, siis puhastada vahupüstol Capatect-Reiniger 056/10-ga.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinnad peavad olema sobivad liimimiseks: siledad, puhtad, kuivad, tugevad ja kandvad ning vabad nakkumist takistavatest ainetest. Aknalauad jm ehitusdetailid kinni katta.

Kulu

Pakendi sisust piisab ca 4-6 mjaoks.
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab töötlemise ja kuivamise ajal jääma vahemikku +5 oC ja +35 oC. Optimaalne purgitemperatuur on 20 oC. 
Ei tohi töödelda otsese päikesekiirguse all ega tugeva vihma, udu ega kõrge õhuniiskuse ajal.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tähelepanu!
Kõrge õhuniiskus, niiske aluspind ja/või madalad ning kõrged õhutemperatuurid võivad mõjutada kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid ja püstol puhastada koheselt peale kasutamist tootega Capatect-Reiniger 056/10, vastavalt juhendile.

Soojustusplaatide liimimine

Vahupüstol reguleerida nii, et vahu paigaldamisel pinnale kantava vahuriba laius oleks ca 3 cm.
(mida tühjemaks purk saab, seda rohkem tuleb püstoliava lahti keerata). Püstol hoida paiglamise ajal võimalikult püstiselt ja pästikule vajutades kanda EcoFix 055/20 soojustusplaadile M või V tähe kujuliselt selliselt, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Soojustusplaate ei tohi seina külge patsutada.  Enne armeeringu pealekandmist tuleb vajadusel pind lihvida. 

Tüübeldus:
Tüübeldus vastavalt tuulekoormusele. Järgige sealjuures meie juhendeid SILS-käsiraamatus (WDVS-Handbuch). Tüübeldus teostada pärast PU-vahu täielikku kuivamist, mitte varem kui 2 h pärast kleepimist. 

Ballooni vahetamine/püstoli tühjendamine
Tähelepanu: kanda alati kindaid ja kaitseprille.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 
Väga tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada vähki. Sissehingamisel tervist kahjustav. Võib pikemal või tihedal kokkupuutel põhjustada tervisekahjustusi. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib ärritada hingamisteid. Põhjustab nahaärritusi. Sissehingamisel võib põhjustada allergilisi reakstioone, astma sümptomeid või hingamisraskusi. Võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. Sisaldab isotsüanaati. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Hoida eemal kuumusest/hõõguvatest kehadest/tulekolletest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid ja silmade kaitset/näokaitset. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/aerosooli mitte sisse hingata. Kokkupuutel või halva enesetunde korral pööruda arsti poole.

Arosool on rõhu all. Hoida kaitstult päikese ja üle 50C temperatuuri eest. Isegi tühja purki mitte lahti murda/lõhkuda ega põletada. Mitte pihustada leekide ega hõõguvate kehade läheduses. Tulekolletest eemale hoida, mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Isotsünaatide suhtes tundlikel inimestel võivad kokkupuutel ainega tekkida allergilised reaktsioonid. Astma ja allergiliste nahaprobleemide puhul vältida kokkupuudet tootega. Toodet mitte käidelda ebapiisava ventilatsiooniga ruumides, või kasutada sobiva filtriga hingamisteede kaitsevahendit (EN14387 vastavalt tüüp A1).

Jäätmekäitlus

Capatect EcoFix 055/10 polüuretaanvahu purkidele kehtib tagastamisgarantii PDR-recycling-system raames. Originaal-kartongkarp 12 tühja purgiga võetakse tasuta tagasi ja töödeldakse uuesti ümber. Vt juhendeid karbil. 

Ohutus- ja transporditähised

GGVS/ADR: klass 2 / § 5F.

Ohumärgistus: F+ "Kergestisüttiv” ; Xn "Tervistkahjustav”
Sisaldab metüleendifenüüldiisotsüanaati
Vt ohutuskaarti

Gis- kood

PU 80

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon