caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/27424/004420.png

Capatect-Profilkleber 121/109

Tsementsideainega kuivsegu Capapor fassaadiprofiilide liimimiseks

Kasutusala

Spetsiaalliim Capapor fassaadiprofiilide liimimiseks.

Omadused

  • Lihtsalt töödeldav
  • Hea nakkuvus
  • Hea painduvus
  • Väga hea veekindlus
  • Sideaine lubi/tsement lisanditega

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Vähemalt 6 kuud.
Hoida jahedas, kaitsta külma ja niiskuse eest.

Tihedus

ca 1,8 g/cm3

Toote nr

121/109

Sobivad aluspinnad

Soojusisolatsiooni liitsüsteemi armeeringkihid, aluskrohvid ehitussegude rühmast P II, P III vastavalt standardile DIN V 18550, betoon, kandvad mineraalsed vanad krohvid ja värvikihid, kipskartongplaadid või aluskrohvid ehitussegude rühmast P IV + V sisetöödel

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, tugev, kuiv, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.
Uued krohvid peavad vähemalt 2- 4 nädalat kõvastuma ning kuivama.

Materjali valmistamine

Segu ämbrisse valada 5,5- 6 l külma ja puhast vett ning seejärel lisada aeglaselt kuivsegu. Segu võib segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga umbes 5 minutit kuni ühtlase tükkideta massi saamiseni. Ca 10 minutit seista lasta ja veel kord läbi segada. Kui segu on seismise ajal liigselt paksenenud, võib lisada veel veidi vett.

Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg ca 1 kuni 2 tundi. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Ca 3- 6 kg/m2 vastavalt profiili suurusele. Sõltub pealekantud kihi paksusest ja aluspinna tasasusest.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega olla üle +30 ºC. Materjali mitte pinnale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Soovitame järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pind vastavalt kihipaksusele ca 24 tunni pärast kuiv.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega.

Montaaž

Capatect-Profilkleber 121/109 kanda hammassiluriga (floating- buttering meetodil) aluspinnale, samuti profiilide tagakülgedele ja lõikepindadele. Asetada profiilid paigale vastavalt asendiplaanile, suruda rihtlatiga kinni ja vajadusel kindlustada paigalt libisemise vastu.

Suureformaadilised vööprofiilid ja samalaadsed eriprofiilid kinnitatakse lisaks ka mehaaniliselt. Seinapoolsel küljel on nendel profiilidel koht konsoolikandeliistu jaoks. Vesiloodi ja nööri abil määrata täpselt kindlaks konsoolikandeliistu ülemise serva asukoht. Kanda Capatect-Profilkleber 121/109 liim peale floating-buttering meetodil, liimida ning lasta kuivada.

Ankurdada konsoolikandeliist 30-40 cm vahedega Capatect-Montage-Schraubdübel tüübliga kandvale müüritisele (kaugus liistu otsast ca 10 cm). Selleks puurida liistu sisse 5 mm sügavused tüüblipea peiteaugud. Hiljem puurida läbi profiili auk aluspinda, paigaldada tüübel ja kinnitada kruviga. Lööktüübleid mitte kasutada!

Profiili tagakülg ja paigalduspind katta liimimassiga (floating-buttering meetodil). Tähelepanu: Vahekohtadesse ei tohi kanda liiga palju liimi! Asetada profiil konsoolile ja vajutada kinni. Külgedelt välja pressiv liim eemaldada. Ühenduskohad siluda niiske pintsliga.

Vuukide täitmine

Üksikute profiilide ja elementide vahelised ühendused tuleb teha nähtavad. Selleks tuleb servad liivapaberiga kergelt faasida. Otspinnad ühendada vahendi Capatect-Profilkleber 109 abil. Väljaimmitsev kleepaine niiske pintsliga eemaldada.

Hoonet ümbritsevaid profiile ei paigaldata tihedalt üksteise vastu, vaid 1 cm vahedega floating-buttering meetodil. Jälgida, et vuugid oleksid ühtlased. Pikiservadest välja immitsev liim eemaldada ja siluda niiske pintsliga.

Ühendusvuugid täita kõige varem 24 tunni möödudes Capatect- Füllschaum B1 täitevahuga. Pärast vahu kõvastumist puhastatakse vuugid ca 1 cm sügavuselt ja viimistletakse Disbothan 235 abil.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 170904.

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart