caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18173/020208_SAP-745271_25_KG_AmphiSilan-Fassadenputz_R_20.png

AmphiSilan-Fassadenputze R+K (hõõrde-/kraapekrohvid)

Kasutusvalmis struktureeritav silikonkrohv

Kasutusala

Kasutusvalmis struktureeritavad silikoonvaikkrohvid. Kasutatavad viimistluskihina:

 • Capatect SILS „B" süsteemis;
 • Capatect-VHF-süsteemis;
 • Katmata betoonil;
 • Aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P II ja P III, vastavalt standardile DIN 18 550;
 • Mattidel hea kandevõimega dispersioonvärvidega pinnakatetel;
 • Hea kandevõimega mineraalsetel pinnakatetel.
Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

 • Raskesti süttiv” B1 – DIN 4102/EVS EN 13501
 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Ilmastikukindel, vett tõrjuv
 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
 • Sideaine alus: silikoonvaik
 • Sisaldab UV-kindlat pigmenti
 • Veega lahjendatav
 • AmphiSilan-Fassadenputz on seente ja vetikate rünnaku ning nende poolt tekitavate kahjustuste vastu.
 • Orgaanilisest mustusest isepuhastuv (CCC)

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida tehases vastavalt CaparolColori või Caparol 3D Systemi värvikaartidele. Sobib masinaga toonimiseks ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades. Teised värvitoonid heledusastmega >20 eritellimisel. (Heledusaste < 20 Capatect fassaadi soojustusisolatsiooni liitsüsteemidele ei sobi). Armeerimismassi CarboNit või CarbonSpachtel kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥15.Väikeste koguste toonimine on võimalik Alpinacolori toonvärviga või Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) värvidega. Värvi ei tohi mingil juhul lisada üle 2%, muidu muutub konsistents liiga vedalaks.

Läikeaste

Matt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

max 0,4 m vastavalt standardile DIN EN ISO 7783-2.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. Halva kandevõimega email-, dispersioonvärv- või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada. Kinniolevad värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 2%.

Pealekandmise meetod

Krohv kanda roostevabast terasest kelluga tervele pinnale ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-silumislauaga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi ühtlaste ringikujuliste liigutustega, hõõrdkrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt. Töövahendi valik mõjutab pealispinna karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid.
Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest. Pritsimisrõhk peaks olema 0,3 – 0,4 Mpa (3- 4 bar). Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 
Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada. AmphiSilan-Fassadenputz krohvid ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihina kasutatav Putzgrund 610 kruntvärv, millele kantakse järgnevalt peale toonitud krohv, tuleb krohviga samasse värvitooni toonida.
Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect-SILS B süsteem ja Capatect-VHF-süsteem
Uued mineraalsed armeerimiskihid:
- kruntida tootega Putzgrund  610.

Uued tsementi mittesisaldavad armeerimiskihid:
- kruntimine ei ole vajalik,
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida Putzgrund 610 kruntvärviga.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III
Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse  lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid
Parandatud krohvikohad peavad olema hästi kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Betoon
Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Jämedapoorsed, kergelt liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Matid hea kandevõimega dispersioonvärv-pinnakatted
Matid, nõrga imavusega pinnakatted võib kohe viimistleda. Määrdunud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Muude puhastusmeetodite (pesemine, harjamine) puhul kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Hea kandevõimega silikaatvärvid
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-materjalidega.

Pragudega krohvi- või betoonpinnad
Katta Cap-elastiga.

Kulu

Toote nr

Struktuur

Tera suurus

(mm)

Ligikaudne

materjalikulu (kg/m2)

AmphiSilan-Fassadenputz R 20

Hõõrdekrohvi struktuur

2,0

2,6

AmphiSilan-Fassadenputz R 30

Hõõrdekrohvi struktuur

3,0

3,5

AmphiSilan-Fassadenputz K 15

Kraapekrohvi struktuur

1,5

2,5

AmphiSilan-Fassadenputz K 20

Kraapekrohvi struktuur

2,0

3,2

AmphiSilan-Fassadenputz K 30

Kraapekrohvi struktuur

3,0

4,1

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust taluv ja ülevärvitav 2 – 3 päevaga. Krohv kuivab füüsikaliselt, st  niiskuse aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast tööd veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.
Vt ka tehnilisi informatsioone
- Nr 160 Cap-elast
- Nr 659 Putzgrund 610
- Nr 195 Sylitol-fassaadivärvid
- Nr 145 AmphiSilan
- Nr 295 Sylitol Modellier- und Spachtelputz
- Nr 652 Dupa-grund
- Nr 660 OptiGrund E.L.F.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. Jäätmekäitluskood EAK 08 01 12.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02F

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Vastupidav korterelamu fassaad

Paldiski mnt. 17

TTÜ õppehoone

Korterelamu Mustamäe tee 29, Tallinn

Kortermaja Sõpruse pst 251, Tallinn