caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/62052/028433_ArmaReno_Sockel_25_KG.png

Capatect-ArmaReno Sockel

Mineraalne kuivsegu sokli piirkondadele. Renoveerimiseks, armeeringu valmistamiseks ja viltimiseks.

Kasutusala

Kõrgekvaliteediline „ALLROUND-segu", kasutamiseks:
- armeerimismassina (aluskrohv) Capatect SILS A ja B puhul
- renoveerimisseguna vanade, kandvate krohvitud pindade töötlemisel
- vilditava peeneteralise pealispinna saavutamiseks

Omadused

  • Ehitusegude grupp PIII DIN V 18550/ EVS EN 998-1 järgi, tugevusklass CS III EVS EN 998-1 järgi
  • Tuleohtlikkus "mittepõlev” või "raskesti süttiv” vastavalt kõnealuse soojusisolatsiooni- liitsüsteemi ülesehitusele
  • Ilmastikukindel
  • Vetthülgav EVS EN 1067 järgi
  • Kõrge veeauru läbilaskvusega
  • Äärmiselt pingevaba tänu kiulisele lisandile
  • Kergesti töödeldav, käsitsi ja seadmetega
  • Hea vormistabiilsus
  • Keskkonnasõbralik
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakend/ pakendi suurus

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 0,09 m vastavalt standardile EVS EN ISO 1062, klass V2 (keskmine) – 3-4 mm kihipaksuse juures

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062- klass 3 (madal)

Aluspinna ettevalmistamine

Üldjuhised
Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Katta kinni aknalauad ja detailid, samuti klaasist, keraamilised, klinker-, looduskivist, lakitud ja elokseeritud pinnad. 

Armeering
Võimalikud polüstürool-isolatsiooniplaatide ühenduskohtade servad lihvida tasapinnaliselt. Eemaldada lihvimistolm. 

Renoveerimissegu
Mineraalsed aluspinnad (ehitussegude gruppide PII ja PIII krohvid) vajadusel puhastada, et saavutada kandev pealispind, kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.
Vanad kinnised ja mitte kriidistunud värvikihid puhastada, nt surveveega.
Vanad kinnised, kergelt kriidistunud pealispinnaga värvikihid puhastada, nt surveveega ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.
Vanad mittekandvad või mahakooruvad värvikihid eemaldada.
Pragunenud krohvipinnad võib üle töödelda üksnes siis, kui pragude tekkimine on lõppenud.

Kulu

Armeering: ca 1,3-1,5 kg/m2 kihipaksuse mm kohta
Renoveerimissegu:  ca 1,3-1,5 kg/m2 kihipaksuse mm kohta
Vilditud pealispind:  ca 4,0-4,5 kg/m2 3 mm kihi kohta
Nimetatud materjalikulu andmete puhul on tegemist suunavate väärtustega. Arvestada tuleb objektist või pealekandmisest tingitud kõrvalekalletega. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Pealekandmisel ja kuivamise peab keskkonna ja aluspinna temperatuur olema vahemikus + 5 °C kuni + 30 °C. Mitte töötada otseses päikesekiirguses, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskusega. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on armeerimiskrohvi kihi pealispind kuiv ca 24 tunni möödudes. 

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast kasutamist veega.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Berö Calypso 15 läbivoolusegistitandardse doseerimis- ja segamisvõlliga

Armeeringkiht
Pärast aknapaledele ja servadele kaitse, samuti fassaadiavade nurkade diagonaalse armeeringu paigaldamist kantakse pinnale kangapaani laiuselt armeerimismass ja Capatect-Gewebe 650 surutakse 10 cm kattuvusega sellesse. Seejärel pahteldatakse pind märg-märjale meetodil, nii et kangas on täielikult kaetud. Pealekandmine toimub valikuliselt käsitsi või masinaga.
Armeerimiskiht peab olema ühtlase paksusega.  Kangas asetatakse kihi keskossa või selle ülemisse kolmandikku. Kihi paksuse võib valida:
polüstürool-isolatsiooniplaatidele: 3- 5 mm
mineraalvillast isolatsiooniplaatidele: 4-5 mm

Renoveerimissegu
Vastavalt objekti omadustele võib Capatect-ArmaReno Sockel kasutada:
- osaliste defektide parandamiseks
- vanade struktuurkrohvide pahteldamiseks ja tasandamiseks
- renoveerimist vajavate krohvitud pindade ja müüritiste tervikpinnaliseks katmiseks sokli piirkonnas. Seejuures soovitatakse kasutada kangast.

Pealiskrohv
Vastavalt aluspinna imavusele ja ilmastikutingimustele pealekandmise ajal kruntida pind vajadusel tootega Sylitol-Konzentrat 111.
Vilditud pealispinna saavutamiseks kanda Capatect-Armareno Sockel olemasolevale aluspinnale ca 2-3 mm paksuse kihina.
Segu kivistumise ajal võib selle pealispinda töödelda niiske vildi või švammiga.
Märkus: kui soojusisolatsiooni liitsüsteem tehakse  toodetega Capatect-MW-Fassadendämmplatten 119 DUO plus, Capatect-MW-Fassadendämmplatten 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB 101 või elastifitseeritud Capatect-PS-Fassadendämmplatten, mille pealispind on vilditud, siis tuleb kõrvuti armeerimiskihiga armeerida ka pealiskrohv. Pealiskrohvina kantakse pinnale kõigepealt  2- 3 mm kiht Capatect-ArmaReno Sockel krohvi ja sellesse surutakse Capatect-Gewebe armeerimiskangas. Pärast selle kihi tahkumist kanda pinnale veelkord 2-3 mm Capatect-ArmaReno Sockel krohvi ja tahenemise käigus viltida.
Tingimata arvestada sellega, et vilditud pinnal ei saa pealispinna sideainega rikastamise (lubjakiht) tõttu kunagi täielikult välistada pragude teket.
Uued krohvid võib reeglina üle värvida 2 nädala pärast ca + 20 ºC juures ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral. Halbade ilmastikutingimuste puhul, näiteks tuule ja vihma korral, tuleb tähtaegu märkimisväärselt pikendada.
Lisakruntimine tootega CapaGrund Universal vähendab lubjaeritiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda. Lõppviimistluskihina kanda pinnale 2 kihti värvi ThermoSan või AmphiSilan.
Kaitseks vihma eest tuleb tellingud  ja sokli piirkond segu kuivamise ajal katta kaitsekilega.
Käitlemisel ja segamisel järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 550 ja DIN 18 350.

Materjali ettevalmistamine

Capatect-ArmaReno Sockel võib segada kõigi tavapäraste segamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni.
Seejärel segul ca 5 minutit  paisuda lasta ja veelkord läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Vee kogus 25 kg koti kohta ca 4,5-5,5 l.
Mitte segada korraga kokku rohkem segu, kui 1,5 tunniga peale kanda jõutakse. Juba tahenema hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Käesolev mineraalne pulbriline toode reageerib leeliseliselt.
Ärritab nahka. Silmade tõsise kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist Vältida kontakti silmade ja nahaga. Vahendi silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Tööde ajal kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja esitada pakend või toote etikett.  

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid nagu ehitus- ja lammutusjäätmed. Jäätmekäitluskood EAK 17 09 04.

Ohutus- ja transporditähised

Ohusümbol: Xi – ärritav
Sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Suursugune Kadrioru lilleaed

Viking SPA hotel