caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18186/020221_SAP-000000_25_KG_Capatect-Fassadenputz_Fein.png

Capatect-Fassadenputz Fein

Kasutusvalmis, orgaaniliselt seotud peenkrohv siledate, vilditud pindade loomiseks.

Kasutusala

 • spetsiaalselt aknaavade krohvitud raamistustele ja väiksematele kõrvuti asetsevatele pindadele
 • välistöödeks
 • kattekrohv lõppviimistluse tegemiseks Capatect-SILS-is B ja Capatect-VHF-süsteemis
 • betoon, vanad mineraalsed krohvid (pärast eelpahteldust)
 • aluskrohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt normile DIN 18 550
 • matid, kandvad, dispersioonvärviga kaetud pinnad
 • kandvad silikaatvärviga kaetud pinnad
 • ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel, samuti suure mehhaanilise koormusega pindadel
 • ei sobi niiskuskoormusega pindadele (vaata tehnilist informatsiooni 195, Capatect-Feinspachtel)

Omadused

 • Raskesti süttiv, B1 – DIN 4102/ EVS EN 13501
 • Väga elastne
 • Ei sisalda tsementi
 • Ilmastikukindel, vetthülgav vastavalt standardile DIN 4108
 • Keskkonnasõbralik
 • Lihtne peale kanda

Pakend/ pakendi suurus

25 kg ämber

Värvitoonid

Naturaalvalge

Läikeaste

Matt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, säilivusaeg ca 1 aasta.

Tehnilised andmed

Veeimavuskoefitsient: 0,10 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062-3
Hea difusioonivõimega, vastab klassile 2 („keskmine veeaurudifusioon”), vastavalt normile EVS EN 1062
Konsistents: viskoosne

Toote nr

687

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kõva, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Kaetav pind peab olema absoluutselt tasane, see on põhitingimuseks, sest peeneteralise peenkrohviga ei saa mingisuguseid aluspinna ebatasasusi tasandada. Kui see nii ei ole, siis tuleb pind tasandada (1. kiht). Tuleb vältida pahtlitriipude tekkimist.  Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Pinnad pesta vahendiga Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside või tahmaga saastunud pinnad puhastada veesurvepesuga, lisades sobivaid puhastusvahendeid ja järgides kehtivaid eeskirju.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva segumikseriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral maksimaalselt 1 % ulatuses veega lahjendada.

Pealekandmise meetod

Märg mört roostevabast terasest kellu või sobiva, peenkrohvi pritsimiseks ettenähtud seadmega kogu pinnale kanda, pind kõvastumise ajal vilt- või švammkettaga töödelda ehk viltida. Materjalikihi paksus ühe kihina pealekandmisel on 2-3 mm ja kahe kihi kogupaksus on maksimaalselt 5 mm. Töövahendi valik mõjutab pealispinna karedust, seetõttu kasutada alati samu töövahendeid. Ühtlase pinna saamiseks peaks kõrvuti asetsevaid pindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast „käekirjast” tulenevat ebaühtlust. Nähtavate piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale" meetodiga ühes tööetapis. Tuleb arvestada sellega, et silutud või vilditud pinnastruktuuridel ei saa peente kahanemispragude teket täiesti välistada. Need ei anna siiski põhjust kaebust esitada. Looduslike täiteainete ja graanulite kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb kõrvuti asetsevatel pindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- ja vahekihid peavad enne järgmist katmist olema hästi kuivanud. 

Capatect-SILS soojusisolatsiooni liitsüsteemid ja Capatect-VHF süsteemid:
Värsked mineraalsed aluskrohvid (armeerimissegud): Kruntida tootega Putzgrund 610
Värske tsemendivaba armeerimissegu: Kruntimine ei ole vajalik. Pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega Putzgrund 610.

Kulu

Ca 1,5 kg/m2 pealekantava kihi kohta (oleneb tingimustest).

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel
Toote pealekandmisel ja selle kuivamise ajal ei tohi õhu ja pinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta üle +30 °C. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind 24 tunni pärast kuiv, 2-3 päeva pärast täiesti kuivanud, koormatav ja ülevärvitav. Krohv kuivab füüsikaliselt, s. t. tänu niiskuse aurustumisele. Eelkõige seetõttu pikendavad jahe aastaaeg ja suur õhuniiskus kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Sissejuhatus

Capatect-Fassadenputz Fein tuleb alati ThermoSan-värviga kaks korda üle värvida. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud krohvi kuivamise ajal katta kaitsekiledega. Capatect-Fassadenputz Fein ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina. EAK 08 01 12.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 02F

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Korterelamu Siili 6, Tartu