caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18190/020225_SAP-759619_25_KG_Capatect-Fassadenputz_R_20.png

Capatect-Fassadenputze R+K (hõõrde-/kraapekrohv)

Siloksaaniga tugevdatud dispersioonkrohvid välispindadele.

Kasutusala

Kasutusvalmis struktureeritav orgaaniliselt seotud struktuurkrohv.

Kasutatav viimistluskihina:

- Capatect SILS „B" süsteemis;
- Capatect-VHF-süsteemis, variant B;
- viimistlemata betoonil;
- aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P II ja P III, vastavalt standardile DIN 18 550;
- mattidel hea kandevõimega dispersioonvärvidega pinnakatetel;
- hea kandevõimega mineraalsetel pinnakatetel.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

  • "Raskesti süttiv” B1 – DIN 4102/EVS EN 13501
  • Väga hästi veeauru läbilaskev
  • Ilmastikukindel, vett tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
  • Lihtsalt pinnale kantav
  • Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
  • Sideaine alus: kunstvaik-dispersioon vastavalt standardile DIN 18 558
  • Veega lahjendatav
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida tehases vastavalt CaparolColori või Caparol 3D Systemi värvitoonide kaardile. Sobib masinaga toonimiseks ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades. Teised värvitoonid valguspeegeldusteguriga >20 eritellimisel. (Valguspeegeldustegur <20 Capatect-SILS  fassaadi soojustusisolatsiooni liitsüsteemidele ei sobi). Armeerimismassi CarboNit või CarbonSpachtel kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥15.

Väikeste koguste toonimine on võimalik Alpinacolor või Amphibolin täistoon –ja toonimisvärvidega (AVA). Värvi ei tohi mingil juhul lisada üle 2%, muidu muutub konsistents liiga vedalaks.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tehnilised andmed

  • Veeimavuskoefitsient: w <0,2 kg/(m2·h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, 3. osa.
  • Konsistents: Pastataoline

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

max 0,6 m vastavalt standardile EVS EN ISO 7783-2

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. Halva kandevõimega email-, dispersioonvärv- või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada. Kinniolevad värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 2%.

Pealekandmise meetod

Krohvi pealekandmine
Krohv roostevabast terasest kellu või peenkrohvi pritsimiseks sobiva töövahendi abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-siluriga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi ühtlaste ringikujuliste liigutustega, hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest (düüsi suurus = 4 x tera suurus). Pritsimisrõhk peaks olema 0,3 – 0,4 Mpa (3-4 bar). Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. Ühtlase struktuuri saamiseks peaks tervikpindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat struktuuri ebaühtlust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihina kasutatav kruntvärv, millele kantakse järgnevalt peale toonitud krohv, tuleb krohviga samasse värvitooni toonida.
Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect SILS „B" ja Capatect-VHF-süsteem:
Uued mineraalsed armeerimiskihid:
- kruntida tootega Putzgrund 610.

Uued tsementi mittesisaldavad armeerimiskihid:
- kruntimine ei ole vajalik,
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega Putzgrund 610.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III:
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.
Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Betoon:
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Jämedapoorilised, liivased pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Matid hea kandevõimega dispersioonvärv-pinnakatted:
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida.
Määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Muude puhastusviiside korral ( mahapesemine, mahaharjamine, mahapritsimine) teha kruntkiht tootega Dupa- grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Kulu

ToodeStruktuurTera (mm)Kulu ca (kg/m2)
Capatect-Fassadenputz R20Reibeputz-Struktur2,02,8
Capatect-Fassadenputz R30Reibeputz-Struktur3,03,6
Capatect-Fassadenputz K15Kratzputz-Struktur1,52,7
Capatect-Fassadenputz K20Kratzputz-Struktur2,03,3
Capatect-Fassadenputz K30Kratzputz-Struktur3,04,3

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate
kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust taluv ja ülevärvitav 2 – 3 päeva pärast. Krohv kuivab füüsikaliselt, st dispersioonikile tekkimise ja vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Normaalse koormuse korral pakuvad Capatect-Fassadenputzi krohvid vajalikku kaitset vetikate või seentega kattumise eest. Kui soovitakse tugevamat, ennetavat kaitset, tuleb pind ThermoSan värviga kaks korda üle värvida. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega. Capatect-Fassadenputzi krohvid ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. Jäätmekäitluskood EAK 08 01 12.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02F

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon