caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55541/026812_Feinspachtel_195.png

Capatect-Feinspachtel 195

Mineraalne kuivmört siledate või vilditaolise struktuuriga välispindade saamiseks.

Kasutusala

Peenkrohv siledate, vilditaolise struktuuriga pealispindade saamiseks, nt ukse- ja aknaavade paled ning raamistused ja soklipiirkonnad.

Omadused

  • Lihtsalt pinnale kantav
  • Hästi nakkuv
  • Ilmastikukindel
  • Külmakindel ja vastupidav teede puistesoolale
  • Väga hästi veeauru läbilaskev
  • Vett tõrjuv
  • Sideaine aluseks valge tsement väheste orgaaniliste lisanditega

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida kuivas, niiskuse ja külma eest kaitstuna. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.
Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Difusioonitakistus µ (H2O)

< 18

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

0,10 m

Nakketugevus

> 0,1 N/mm2

Veeimavuskoefitsent

w < 0,1 kg/(m· h0,5), standardi DIN EN 1062 järgi

Vedela mördisegu tihedus

1,5 kg/dm³

Sobivad aluspinnad

Kuivad ja hea kandevõimega aluspinnad (armeerimiskiht, betoon, tugev krohv).

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Uutel aluskrohvidel lasta vähemalt 2-4 nädalat taheneda.
Kuivmördi kasutamisel Capatect SILS süsteemides peab armeerimiskiht olema tahenenud ja kuiv.

Materjali valmistamine

Capatect-Feinspachtel kuivmörti võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistite, tigupumpade ja segumasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett kuni ühtlase tükkideta massi saamiseni. Ca 5 minutit seista lasta ja veel kord läbi segada. Kui segu on seismise ajal liigselt paksenenud, võib lisada veel veidi vett.
Veekulu 25 kg koti kohta on ca 5–6 l. Olenevalt ilmastikust on käsitsi segatud segu pealekandmisaeg ca 1,5 tundi, masinaga segatud segul maksimaalselt 60 min. Juba tahenema hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Pealekandmise meetod

Krohvisegu kantakse pinnale käsitsi, ühtlase 2-3 mm paksuse kihina. Krohvi tahkumise ajal siluda või hõõruda pealispinda vilt- või švammsiluriga.

Kulu

ca 2,0 kg/mm/m2
Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist kõikuda.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab segu pealekandmise ja kuivamise jääma vahemikku + 5 ºC kuni + 30 ºC.
Siinkohal viitame me ATV DIN 18 345 punktis 3.1.3 kirjeldatud kommentaarile ebasobivate klimaatiliste tingimuste kohta.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvikihi pealispind kuiv 24 tunniga. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Kuuma ilma korral jälgida, et krohvikiht liiga kiiresti ei kuivaks. Vajaduse korral tuleb krohvi uuesti niisutada. Krohv kuivab füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast tööd veega.

Värvimine

Uued krohvid on reeglina ca + 20 °C ja 65 % õhuniiskuse juures ülevärvitavad 2 nädala pärast.
Halbade ilmastikuolude, nt vihma ja tuule mõjul, on kuivamisajad oluliselt pikemad. CapaGrund Universaliga kruntides väheneb oluliselt risk soolakobrutiste tekkeks, seega on pinda võimalik juba 7 päeva pärast üle värvida tootega Sylitol-Finish 130, mis on eelnevalt toonitud.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Tähelepanu

Voolikud tuleb enne kasutuselevõttu läbi pesta lubjavee või kliistriga. Kindlasti tuleb järgida tootja poolt esitatud nõudmisi!

Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool/16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga)

Veeühendus
Voolik ¾ ” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool
ca 320 l/h. Soovitud konsistents reguleeritakse segumasina veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Voolikud
Esimesed voolikud– siseläbimõõt 35 mm, 13,3 m
Viimane voolik– siseläbimõõt 25 mm, 10,0 m

Pumpamiskaugus
Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist).

Pritsimisseade
Berö Integra Kombi, düüside läbimõõt 8 mm.

Kompressor
V-Meko 400

Sertifikaadid

Z-33.41-130
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-12/0575

Juhised CE-sertifikaatide kohta
Tooted, mis vastavad EN 998-1 ja EN 15 824 antud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Käesolev mineraalne pulbriline toode reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade tõsise kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Vahendi silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Tööde ajal kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja esitada pakend või toote etikett.  

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu segaehitus- ja lammutuspraht. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Ohutus- ja transporditähised

Ohumärk: Xi - Ärritav
Sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Kuressaare haigla