caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/79968/LACU000082_EXL_Capatect-Mineral-Leichtputz_K_15_25_KG_XRPU.png

Capatect Mineral-Leichtputz

Mineraalsed lubitsement-kuivsegud

Kasutusala

Mineraalsed, struktureeritavad kerg-krohvid. Kasutatakse viimistluskihina:

 • Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B
 • Capatecti tuulutatavates fassaadisoojustuse süsteemides (VHF)
 • katmata betoonil
 • vanadel mineraalsetel krohvkatetel, aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt standardile DIN V 18 550 jm.

Toode ei sobi kasutamiseks alus-pindadel, millel esineb soolakahjustusi, samuti plastik- või puitpindadel.

Omadused

 • Tuleklass: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatecti fassaadisüsteemide SILS või VHF ülesehitusele
 • Veeauru läbilaskev
 • Tänu kerglisanditele väga kerge peale kanda
  Väga ökonoomne tänu väiksele materjalikulule ja lihtsale töödeldavusele
 • Keskkonnasõbralik
 • Sideaine: valge tsement ja kustutatud lubi koos väheste orgaaniliste lisanditega
 • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

 • 25 kg kott
 • 1,0 t konteiner
 • 1,0 t Big-Bag kott (900 kg R30 puhul)

Värvitoonid

Looduslik valge.
Võimalik on tellida teisi värvitoone kuni heledusastmeni ≥ 30 vastavalt CaparolColori või Caparol 3D Systemi värvikaardile. Kui värvikujunduslikel põhjustel soovi-takse kasutada intensiivsemaid värvi-toone heledusastmega < 30 kuni ≥ 20, tuleb pind üle värvida Capatect-SI-Fassadenfinish 130-ga. (Heledusaste < 20 ei sobi kasutamiseks Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemis SILS). Toonitud mineraalsed krohvid võivad teatud ilmastikutingimuste korral kuivada laiguliseks. See ei muuda toote tehnilisi ja funktsionaalseid omadusi ning ei anna põhjust reklamatsiooniks. Laikude tekkimise vältimiseks tuleb krohvitud pinnad täiendavalt üle värvida ühtlustava, krohviga samas värvitoonis Capatect-SI-Fassadenfinish värviga.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstult nagu säilitatakse tsementi/lupja sisaldavaid tooteid. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

0,07–0,30 m, vastavalt standardile EVS EN ISO 7783-2

Veeimavuskoefitsent

W < 0,5 kg/(m2 · h0,5), vastavalt standardile DIN 1609

Konsistents

Pulber

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga, järgides kehtestatud eeskirju. Pind pesta Capatoxiga ja lasta korralikult kuivada. Tööstuslike heitgaaside või tahmaga saastunud pinnad puhastada surve-pesuga, lisades sobivaid puhastus-vahendeid ja järgides kehtestatud eeskirju. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa ja standardi DIN 18 363 nõudeid.

Materjali valmistamine

Capatect-Mineral-Leichtputze krohve võib segada kõigi tavapäraste läbi-voolusegistite, tigupumpade ja krohvi-segamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Seejärel segul pisut paisuda lasta ja veelkord kiiresti läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett.

Veekulu 25 kg koti kohta:
CT-Mineral-Leichtputz R 30: ca 9 liitrit
CT-Mineral-Leichtputz R 50: ca 10–11 liitrit
CT-Mineral-Leichtputz K 20: ca 7,5 liitrit
CT-Mineral-Leichtputz K 30: ca 8 liitrit
CT-Mineral-Leichtputz K 50: ca 7,7 liitrit.
Krohvi pealekandmisaeg pärast segu valmimist on olenevalt ilmastikust umbes 1 kuni 1,5 tundi, masinaga pealekandmisel võib krohvisegu voolikus seista mitte rohkem kui 30 minutit. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Pealekandmise meetod

Märg krohvisegu kanda roostevabast terasest kellu või sobiva peenkrohvi-pritsiga üle kogu aluspinna ja tõmmata terade kõrguselt siledaks. Kohe seejärel hõõruda krohvipind üle polüuretaanist või puidust lati, kummist hõõruti või plastikust hõõrdelauaga, töötades ühtlaste ringikujuliste, horisontaalsete või vertikaalsete tõmmetega. Krohvipinna krobelisus sõltub kasutatavate töö-vahendite valikust, seepärast tuleb ühel pinnal kasutada ühtesid ja samu tööriistu.

Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 

Kuna krohvisegus on kasutatud looduslikke täiteaineid ja graanuleid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada alati kas sama seerianumbriga materjali või erinevate seerianumbritega krohvisegud enne kasutamist omavahel läbi segada.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihid peavad enne järgnevat töötlemist olema kuivanud.

Capatecti fassaadisüsteemid SILS ja VHF:
Uued mineraalsed aluskrohvid (armeerimissegud):
 • tavalise kiire töökäigu korral ei ole kruntimine vajalik
 • pärast pikemaid tööpause (nt talvine ehituspaus) tuleb ilmastikust kahjustatud aluskrohvid reeglina kruntida Putzgrund 610-ga.
 • Capatect-Armierungsputz 133 ja Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M tuleb vajadusel kruntida Sylitol-Konzentrat 111-ga (sõltub ilmastikust ja pinna imavusest).
Vt ka Putzgrund 610 ja Sylitol-Konzentrat 111 tehnilisi informatsioone.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII ning vanad mineraalsed krohvid ja betoon:

Uued krohvid:
 • 2–4 nädalat kuivada lasta
 • kruntida Putzgrund 610-ga.

Betoon (tugev ja kandev pealispind):
 • kruntida Putzgrund 610-ga.

Krohv ja betoon (suurepooriline, kergelt liivane, imav pealispind):
 • kruntida OptiGrund E.L.F-ga
 • vahekiht teha Putzgrund 610-ga

Krohv ja betoon (suure imavusega, tolmav pealispind):
 • kruntida Dupa-grundiga
 • vahekiht teha Putzgrund 610-ga

Kulu

 Toode Struktuur Tera suurus  (mm) Kulu (kg/m2)
 Capatect-Mineral-Leichtputz R30 hõõrdekrohv 3 2,5
 Capatect-Mineral-Leichtputz R50 hõõrdekrohv 5 3,5
 Capatect 139 Mineral-Leichtputz K15 tera-tera 1,5 2,1
 Capatect 139 Mineral-Leichtputz K20 tera-tera 2 2,5
 Capatect 139 Mineral-Leichtputz K30 tera-tera 3 3,5
 Capatect 139 Mineral-Leichtputz K50 tera-tera 5 4,5Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Krohvimistöid ei tohi teostada otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.


Näidisvarustus

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga).

Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool
CT-Mineral-Leichtputz R 30: ca 420 l/h
CT-Mineral-Leichtputz R 50: ca 450 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K 20: ca 375 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K 30: ca 360 l/h
CT-Mineral-Leichtputz K 50: ca 340 l/h

Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Voolikud

Esimesed voolikud, siseläbimõõt 35 mm, pikkus 13,3 m.
Tagumine voolik, siseläbimõõt 25 mm, pikkus 10,0 m.

Pumpamiskaugus

Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist).

Pritseseade

Berö Integra Kombi
Düüside läbimõõt:
CT-Mineral-Leichtputz R 30: 12 mm
CT-Mineral-Leichtputz R 50: 14 mm
CT-Mineral-Leichtputz K 20: 10 mm
CT-Mineral-Leichtputz K 30: 12 mm
CT-Mineral-Leichtputz K 50: 14 mm

Kompressor

V-Meko 400

NB! Voolikud tuleb enne kasutuselevõttu läbi pesta lubjavee või kliistriga!

Lisatava vee kogust tuleb vajadusel muuta. Eelkõige toonitud krohvide korral võib vajalik veekogus pisut kõikuda. Lisatava vee kogus peab olema alati ühesugune, vastasel korral võivad ilmneda struktuuri- ja värvitoonierinevused.

Capatect-Mineral-Leichtputze krohvid pakuvad tavatingimustes vajalikku kaitset vetikate ja seenhallituse tekkimise eest. Kui soovitakse täiendavat, ennetavat kaitset, tuleb pind kaks korda Thermo-Saniga üle värvida. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud krohvi kuivamise ajal katta vajadusel kaitse-kiledega. Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinkerkivid, looduskivid, metall ning naturaalne või lasuuriga kaetud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta. Capatect-Mineral-Leichtputze krohvid ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ohumärk: Xi - "Ärritav”
Sisaldab tsementi.
Vt ka ohutuskaarti.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Vältida tolmu sissehingamist. Ohtlike ainete informatsioonisüsteemi

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utili-seerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Gis- kood

ZP1

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tigutorn

Eramu Pärnus