caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55530/026806_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1.png

Capatect-Ceratherm-Keramikkleber 084

Õhukesekihiline liimsegu keraamiliste ja klinkerplaatide liimimiseks SILS A ja B süsteemides

Kasutusala

SILS süsteemides keraamiliste ja klinkerplaatide liimimiseks.
Keraamiliste katete liimimiseks teistele sobivatele aluspindadele.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Vett tõrjuv
  • Veeauru läbilaskev
  • Hea töödeldavus
  • Mõeldud ennekõike SILS süsteemidele
  • Mittepõlev A2 - DIN 4102 järgi, Capatect SILS A süsteemis mineraalvillast soojustusplaadid
  • Raskesti süttiv B1 – DIN  4102 järgi, Capatect SILS B süsteemis polüstüreenist kõvavahtplaadid 

Sideaine

Mineraalsed sideained DIN EN 197-1 kunstvaik-dispersiooni pulber

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Tsementhall

Säilitamine

Kuivas ja jahedas kaitstuna miinuskraadide eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilib suletud originaalpakendis ca 12 kuud.

Tahkunud segu toortihedus

ca 1,55 g/cm3

Nakketugevus

betoonil ≤1,0 N/mm2

Veeimavuskoefitsent

w < 0,1 kg/ (m2 · h0,5) DIN 52 617 järgi

Toote nr

084

Aluspinnad

Kõik aluspinnad peavad olema tasased, puhtad, kuivad, kandvad ja vabad lahtistest osakestest.

Pealekandmise meetod

Segu kanda pinnale hammaskelluga (6 x 6 mm või 8 x 8 mm) vertikaalsete tõmmetega. Hammaskellu valikul lähtuda soovitud aluspinna karedusest, plaatide suurusest ja plaatide tagumise külje mustrist. Keraamilisele või klinkerplaadile kanda peale ainult nii palju liimsegu, kui on võimalik enne kelme tekkimist. Üksikute plaatide tagaküljed katta samuti (floating- buttering meetodil), et saavutada defektide vaba kleepepind. Plaadid suruda kergelt nihutades märjale kleepsegule.

Kulu

Ca 5,0 kg/m2 sõltuvalt kellu hammastest.
Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Kulunormide erinevused võivad tuleneda ka objekti omapärast või töötlemismeetoditest.

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal on lubatud temperatuur vahemikus +5 °C kuni +30 °C. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Ca 2-3 päeva. Sõltuvalt temperatuuridest ja keskmisest õhuniiskusest.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta koheselt veega.

Materjali pealekandmine

Puhtasse anumasse valada ca 6-6,5l vett ja segada aeglaselt pöörleva seguriga või sundmikseriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud toode.
Ärritab silmi ja nahka. Tõsine silmade kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist silma ja nahale. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega ja pöörduda arsti poole. Kanda kaitsekindaid ja –prille/näokaitset. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühi (pulbrivaba) kott. Tahked tootejäägid utiliseerida EAK 170101 järgi (betoon, tellis, plaat, keraamik ja kipsi baasil materjalid). Mitte tahked materjalijäägid utiliseerida vastavalt EAK 101303 (muud tsemendi baasil komposiitmaterjalid). 

Ohutus- ja transporditähised

Xi – ärritav
Sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Kaasaegsed fassaadilahendused ajaloolise...