caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/255839/068457_Meldorfer_Ansatzmoertel_080_Zementgrau.png

Meldorfer Ansatzmörtel 080

Liim- ja vuugisegu Meldorfer Flachverblender lamelltelliste paigaldamiseks sise- ja välistöödel Capatecti fassaadisüsteemides

Kasutusala

Kasutusvalmis segu Meldorfer Flachverblender lamelltelliste liimimiseks ja vuugitäiteks

Omadused

  • A2-s1, d0 standardi DIN EN 13501-1 järgi (mittesüttiv)
  • Väga hea algnakkuvus
  • Kasutusvalmis
  • Veeauru läbilaskev
  • Kerge ja mugav peale kanda
  • Väga pingevaba, väga hästi vormitav

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Tsementhall, liivavalge, antratsiit
Muud värvitoonid tellimisel.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilib ca 12 kuud.

Tihedus

ca 1,74 g/cm³

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

sd:: < 1,4 m DIN EN ISO 7783 järgi
Klass V2 (keskmine) DIN EN ISO 7783 järgi

Tuletundlikkus

A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 järgi

Veeimavuskoefitsent

w: ≤ 0,5 kg/(m2 · h0,5) DIN EN 1062 järgi
Klass W2 (keskmine) DIN EN 1062 järgi

Konsistents

Pasta
Sideaine: koplümeer vinüülatsetaadist/etüleenist/metakrüülhappe estritest

Toote nr

080
Kuivamise ajal tuleb tellingud kaitseks vihma eest katta vajadusel kaitsekiledega. Kuna segus on kasutatud looduslikke lisandeid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb alati kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või kogu vajaminev segukogus eelnevalt läbi segada.

Sobivad aluspinnad

- Ehitussegude rühmad PII, PIII standardi DIN V 18550/EN 998-1 järgi
- Betoon
- Vanad kandvad mineraalsed krohvid ja värvid
- Kipskartongplaadid või aluskrohvid ehitussegude rühmadest PIV + V siseruumides

Soovituslikud armeerimissegud:
- Capatect ZF-Spachtel 699
- Capatect CarbonSpachtel
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
- Capatect ArmaReno 700

Mineraalsete armeerimissegude kasutamisel kanda enne Meldorferi lamelltellise paigaldamist pinnale 2 kihti kruntvärvi PutzGrund 610.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Materjali valmistamine

Kasutusvalmis.
Seguriga korralikult läbi segada, konsistentsi parandamiseks võib vajadusel lisada veidi vett.

Pealekandmise meetod

Ettevalmistustööd
Kaetav pind jagatakse (nööri abil) ühtlase kõrgusega horisontaalseteks osadeks.
Tavaline formaat (NF) kõrgus ca 33 cm
(4 kihti à 71 mm ja 4 vuuki à 12 mm)
Kitsas formaat (DF) kõrgus ca 32 cm
(5 kihti à 52 mm ja 5 vuuki à 12 mm)
Pinna osadeks jagamist tuleb alustada fikseeritud piirjoontest (nt akende ja uste ääred, horisontaalsed dekoratiivelemendid vms).

Töötlemine

Paigaldussegu Meldorfer Ansatzmörtel 080 kanda kelluga triipudena märgitud pinnale ja kammida hammaskelluga (4 x 6 mm) horisontaalselt läbi.

Aluspinnale võib kanda ainult nii palju paigaldussegu, kui korraga jõutakse plaatidega katta. Plaadid vajutada nihutava liigutusega paigaldussegu sisse, nii et plaadi aluspind oleks üleni seguga kaetud. Kõige otstarbekam on paigaldada plaate suunaga ülevalt alla, alustades nurgaplaatidest. 

Pärast plaatide paigaldamist tõmmata vuukides olev segu 10 mm laiuse pintsliga ühtlaselt laiali ja katta seguga ka plaatide servad.

Üleliigsel segul lasta pisut kuivada ja seejärel pühkida pind üle harja, pintsli vms, et eemaldada lahtised seguosakesed.

Kulu

2,5–3,0 kg/m2
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C ega tõusta üle +30 °C.
Plaate mitte paigaldada otsese päikesekiirguse, vihma, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on segu pealispind kuiv 24 tunni möödudes. Täielikult kuivanud 2–3 päeva möödudes.
Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega.

Vaheviimistlus

Tsemendist aluspinnad (ka mineraalsed armeerimissegud) kruntida tootega PutzGrund 610, et ära hoida kobrutiste tekkimist.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel koheselt veega loputada. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2.

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti ühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu veega segatavate liimide jäätmed, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud liimid või olmejäätmed. EAK 080410

Gis- kood

D2 dispersioon-kattematerjal, vähese lahustisisaldusega

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Korterelamu uues kuues

Kortermaja, Klaipėda, Leedu

Live Square kvartal, Vilnius, Leedu

Korterelamu, Vilnius, Leedu

Elamukvartal Tonkuno, Kaunas, Leedu

Eramajad, Pašiliai, Leedu

Hubane elamine heade mõtete linnas

Küti kvartal

Kodulahe kvartal

Kodu Tartu linna roheluses

Erminurme kodud

Talviku kodud

Linnapargi peremaja

Büroohoone Liepynas

Uus ja kaasaegne kvartal

Žvėryno vakarai – unikaalne korterelamu…

Lucky Homes – skandinaavia stiilis…

Baltas lapas elamukvartal Vilniuses

Villa Linnea, Riia

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika…

Pikaliiva – järveäärne looduskaunis…

Tellisviimistlusega korterelamu Laagri…

Villa Magnolia, Riia

Omanäolised tellisviimistlusega…

Staadioni 4