caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/184229/055498_LACU000126_EXL_Sylitol_profil_RU.png

Sylitol-Konzentrat 111

Kruntimis- ja vedeldusvahend välis- ja sisetöödeks.

Kasutusala

Mineraalsete aluspindade tugevdamiseks, tugeva või ebaühtlase imavusega pindade ühtlustamiseks ja Sylitol- fassaadivärvide, Sylitol- fassaadikrohvide, Sylitol- sisevärvide ja toote Capatect-SI-Fassadenfinish vedeldamiseks. Ei sobi puhassilikaatvärvidele. Tootega Sylitol- NQG kasutada toodet Sylitol- NQG Konzentrat.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Hästi sügavimbuv
  • Kontsentreeritud
  • Lahustivaba

Sideaine

Orgaaniliste stabilisaatoritega kaaliumvesiklaas, standardi DIN 18363, pt 2.4.1 järgi.

Pakend/ pakendi suurus

2,5l; 10l

Värvitoonid

Läbipaistev

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendid tihedalt sulgeda. Hoida ainult plastikanumates. Säilivusaeg ca 12 kuud.

Tihedus

Ca 1,1 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistuse liik oleneb konkreetsest aluspinnast ja selle omadustest. Seda kirjeldatakse järgnevalt kasutatavate Sylitol toodete või vahendi Capatect-SI-Finish juures. Palun järgige alati hetkel kehtivat tehnilist informatsiooni.

Pealekandmise meetod

Vedeldusvahendina kasutamisel järgige palun vedeldatavate Sylitol toodete või toote Capatect-SI-Finish vastavat tehnilist informatsiooni. Kruntimisvahendi või põletustõkkena kasutamisel 2 mahuosa toodet Sylitol-Konzentrat 111 vedeldatuna 1 mahuosa veega kuni aluspinna täieliku katmiseni vajadusel „märg-märjale” meetodil hästi sisse hõõrudes peale kanda, kasutades selleks harja, pinnatasandusharja või pintslit.

Pindade kinnikatmine

Viimistletavate lakitud-värvitud pindade, klinkri, looduskivide, metalli ning naturaalse või lasuuritud puidu ümbrus tuleb hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed tuleb viivitamatult rohke veega maha pesta. Tugeva tuule korral katta tellingud kaitsekiledega.

Kulu

Olenevalt aluspinna imavusest ja struktuurist ca 100-350 ml/m2 kihi kohta (veega lahjendatult vahekorras 2:1). Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur

Õhu ja aluspinna temperatuur minimaalselt +8 °C.

Sobivus teiste värvidega

Sobib ainult koos dispersioon-silikaattoodetega kasutamiseks. Vahendit Sylitol-Konzentrat 111 ei tohi segada teiste toodetega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda ca 12 tunni pärast. Madalamatel temperatuuridel ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendeid krundi/värvi sees või vee all.

Tähelepanu

Vahendit mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Toodet ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist nahale ja silma. Silma ja nahale sattumisel pesta kohe veega. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaaliumvesiklaas, akrüüldispersioon, vesi, lisandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimlik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

20. sajandi korterelamu Riias

Talsi Riigigümnaasium, Läti

Peetri Tuulik

Meeldejääva fassaadiga korterelamu Riias

Jelgava loss

Läti Ülikooli raamatukogu

Väärika hoone pilkupüüdev fassaad

Juugendstiilis koolimaja

Grand Hotel Kempinski Riga

Suursugune Kadrioru lilleaed