caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/70969/030769_Capatect-Fuellschaum_B1.png

Capatect-Füllschaum B1 056/00

Ühekomponentne PU (polüuretaan) vaht isolatsiooniplaadi vuukidesse

Kasutusala

Väikese pingega polüretaanvaht SILS A ja B süsteemi isolatsiooniplaadi vuukide ja muude tühimike täitmiseks.

Omadused

 • Niiskuse toimel tahkuv
 • Järelpaisumine hoitakse ära vuugi servade eelneva niisutamisega
 • Suurepärane nakkuvus praktiliselt kõikide ehitusmaterjalidega
 • Vahu pealispind on ca 10 min pärast mittekleepuv
 • Täielik tahenemine 6-24 tunniga (sõltuvalt temperatuurist ja mõõtudest)
 • Vastavalt FMPA Leipzig poolt väljaantud tunnistusele, ka mineraalvilla isolatsiooni plaatide vahele sobiv, ei mõjuta kogu süsteemi tulekindlust
 • Ei sisalda freoone ega haloone
 • Ei ole UV kindel

Pakend/ pakendi suurus

Taaskasutatav karp, kus on 12 aerosoolpurki, â 750 ml (surve all)

Värvitoonid

Beež

Säilitamine

Kaitsta päikese ja üle + 50 °C temperatuuri eest; kuivas ja püstiselt, võimalikult jahedas; säilib ca 9 kuud (kuupäeva vt purgi põhjalt).

Soojusjuhtivus

≤0,040 W/m K

Temperatuuritaluvus

kuni 100 °C

Tihedus tahkes olekus, õõnsustes

20- 25 kg/m³

Tuleohtlikkus

Ehitusjärelvalve luba Z-PA-III 2.3117, tulekindluse kohta: raskestisüttiv (DIN 4102 – B1 klass) tahkes olekus.

Konsistents

Purgis: vedel
Pärast töötlemist: kleepuvast tahkeni

Dimensioonistabiilsus

Hea dimensioonistabiilsus

Täiendavad tooted

 • Capatect Reiniger für Füllschaum B1 056/ 10 /spetsiaalne atsetooni baasil puhastusvahend. Taaskasutatav kartongkarp 12 aerosoolpurgiga à500 ml
 • Capatect Dosierpistole für Füllschaum B1 056/20: karbis 1 tk. Järgida karbis olevat kasutusjuhendit

Sobivad aluspinnad

Kõik vahuga täidetavad vuugid peavad olema stabiilsed, õli-/rasvavabad ja kandvad. Enne kui tahetakse täita aknalaudade aluseid tühimikke, peavad aknalauad olema ettenähtud maksimaalse vahega ja müüriankrutega stabiliseeritud. Lahtised isolatsiooniplaatide vuugid on vahuga võimalik täita max 5 mm vuugi puhul.

Aluspinna ettevalmistamine

Kõik vahuga kaetavad pinnad peab eelnevalt kergelt niisutama.

Materjali valmistamine

Purki tugevasti raputada, ca 10 min, seejärel vastavalt kasutusjuhendile, põhi ülespidi, doseerimispüstoli külge kruvida.

Pealekandmise meetod

Doseerimispüstolit hoida pidevalt asendis, kus purk on ülalpool, doseerimiskang allpool. Kangi vajutades pääseb vaht välja (vajadusel reguleerida doseerimiskruvi). Vaht kanda pinnale ventiiliotsikut ühtlaselt vuugis vedades, ühtlase triibuna.

Lahtised isolatsiooniplaatide vahel olevad vuugid täita 30-40% ulatuses värske vahuga, vaht paisub seejärel ise 2-3- kordselt. Tahkunud olekus peab vaht olema täitnud kogu vuugiõõnsuse täielikult, mitte ainult nähtava pealispinna osa. Suuremate õõnsuste ja paksema kihi korral (nt aknalaudade aluste täitmisel) peab vahtu paigaldama mitmes kihis, eelmiseid kihte niisutades.

Üle soojustusplaatide pealispinna paisunud vaht töödelda alles siis, kui vaht on täielikult kuivanud. Ülejäägid lõigata terava noaga vms, vajadusel lihvida nii, et pind jääks ühtlaselt sile. Töö katkestamine (ka pikemaks ajaks) on alati võimalik, kui purgilt doseerimispüstolit ära ei võeta. Kui tühjaks saanud purki aga koheselt uue vastu ei vahetata, peab doseerimispüstoli vahepeal ära puhastama. Enne vahetust peab purk olema täiesti tühjaks kasutatud– võimalikud jäägid pritsida välja prügikotti, kuni püstolist enam vahtu ei tule.

Kulu

Purgi sisu, 750 ml, paisub vabalt lastava vahu korral ca 40 dm³-ni. Temperatuur, niiskus ja õõnsuste mõõtmed (surve) mõjutavad tihedust ja jagusust.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur ei tohi segu tahenemise ajal langea alla + 5 ºC.

Tööriistade puhastamine

Kui vaht jääb surveta olekus püstolisse seisma, tahkub ta ja ummistab kanali, püstol muutub töökõlbmatuks. Puhastamine on möödapääsmatu: tühi vahupurk tuleb vahetada puhastusmaterjaliga purgi vastu (vt täiendavad tooted) ja püstol korralikult läbi loputada, kuni väljalastav juga on vahust puhas.
Umbes 15 min pärast korrata sama protseduuri ja seejärel puhastuspurk maha kruvida. Puhastusvahendi jäägid eemaldada adapterilt rätikuga. Adapteri vindile pihustada vaseliini, et vältida puhastus- vahendi ja täitevahu purgi kokkukleepumist.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks ettenähtud toode!
Kergesti süttiv. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Võib põhjustada vähki. Sissehingamisel või kokkupuutel nahaga võimalik ärritus. Tervistkahjustav: väga tõsise tervisekahjustuse oht toote pikaaegsel sissehingamisel. Pikaajaline veekeskkonda kahjustav toime. Loote kahjustamise oht rinnapiima kaudu.
Auru mitte sisse hingata. Töö ajal kanda sobivad kaitsekindaid ja -riietust. Õnnetuse või halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole (võimalusel näidata toote etiketti), Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides.
Toode ja pakend utiliseerida probleemsete jäätmetena. Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootjapoolseid juhiseid (ohutuskaart).
Aerosool on rõhu all. Hoida kaitstult päikese- ja üle 500 C temperatuuri eest. Isegi tühja purki mitte lahti lõhkuda ega põletada. Mitte pihustada leekide või hõõguvate kehade läheduses. Tulekolletest eemale hoida, mitte suitsetada. Ei tohi sattuda laste kätte.
Isotsünaatide suhtes tundlikel inimestel võivad kokkupuutel ainega tekkida allergilised reaktsioonid. Astma ja allergiliste nahaprobleemide puhul vältida kokkupuudet tootega. Toodet mitte käidelda ebapiisava ventilatsiooniga ruumides, või kasutada sobiva filtriga hingamisteede kaitsevahendit (EN14387 vastavalt tüüp A1).

Jäätmekäitlus

Polüuretaanvahu purkidele kehtib tagastamisgarantii PDR-recycling-system raames. Originaalkartongkarp 12 tühja purgiga võetakse tasuta tagasi ja töödeldakse uuesti ümber.
Vt juhendeid karbil. Mittetühjad purgid käidelda vastavalt EAK 150199-le (kahjulike jäätmetega pakendid). 
056/10 utiliseeritakse nagu 056/00.

Ohutus- ja transporditähised

 • Transpordimärgistus GGVS/ADR: klass 2 / § 5F.
 • Ohumärgistus: F+ "Kergestisüttiv” ; Xn "Tervistkahjustav”
Sisaldab 4,4’ – difenüülmetaandiisoksünaati, samuti isomeere, homolooge ja segusid.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

PU 80

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart