caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/265615/070815_Caparol-Capalith-Fassadenspachtel-P-bag-web_EE.png

Capalith Fassadenspachtel P

Pulbriline peenpahtlimass fassaadidele.

Kasutusala

Karedate ja ebatasaste pindade pahteldamiseks, kahjustatud krohv- ja betoonpindade parandamiseks, vahvärkehitiste sõrestiku täitmiseks, pragunenud krohvipindade (kuivamise või kahanemise tagajärjel tekkinud praod, krohvimise tehnoloogiast tingitud praod, väikesed vuugipraod) parandamiseks tugevduskanga abil, samuti värvitud müüritiste, poorbetooni ja betooni pahteldamiseks. Ühe töökäiguga pealekantava pahtlikihi maksimaalne paksus: laius-pahteldamisel 10 mm, pragude täitmisel keskmiselt 20 mm.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Ei pragune
  • Ei paisu
  • Kergesti töödeldav
  • Suur nakkevõime aluspinnal
  • Märjalt vilditav
  • sd H2O-väärtus 5 mm kihi paksuse korral ca 0,06 m
  • Kuulub kuivseguderühma PII standardi DIN 18 550 järgi

Sideaine

Polümeerlisanditega mineraalsed sideained

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

Loomulik valge

Säilitamine

Hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult, nagu säilitakse teisi lupja/tsementi sisaldavaid tooteid.

Täiendavad tooted

Capatect-Gewebe 650 armeerimiskangas. Vt. toote tehnilist informatsiooni

Sobivad aluspinnad

Polümeerkrohvid
Ettevalmistus
Puhastada survepesuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida Caparol-Putzgrundiga.

Betoon
Sile betoon, samuti vana kandva värvkattega betoon puhastada ja kruntida Caparol-Putzgrundiga. Töötlemata, kareda betooni võib kohe pärast puhastamist ja veega niisutamist pahtliga katta. 

Silikaat- või mineraalkrohvid
Hea imavusega krohv puhastada ja niisutada. Ebaühtlase imavusega, liivased ja pehmed mineraalsed krohvid kruntida Sylitol-Konzentraati ja vee 2:1 lahusega.

Vahvärkehitised (välja arvatud savipind)
Kaetav pind niisutada. Väiksemad defektid parandada Capalith-Fassadenspachtel P pahtliga (vana krohvi tasandamiseks). Kaetavad pinnad pahteldada terves ulatuses. Puitsõrestiku ja krohvipinna vahele tõmmata pahtlilabidaga eraldusvuuk. 

Vanad kahjustamata värvkatted
Puhastada survepesuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Aluspinnaga tugevalt seotud värvkatteid kruntida Caparol Putzgrundiga. 

Vanad lahtised värvkatted
Eemaldada täielikult sobival meetodil, nt mehaaniliselt või töödelda lahustiga ja pesta üle kuuma vee kõrgsurvepesuriga, järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida Caparol-Putzgrundiga. 

Ehitustehnilised praod
Praod süvendada U-kujuliselt umbes 1 cm laiuselt ja 1 cm sügavuselt, puhastada tolmust ja kruntida küllastumiseni Dupa-grundiga. Praod täitsa Cap-elast RissSpachtel pahtliga ja lasta korralikult kuivada. 

Pinna järgnev töötlemine
Pind pahteldada (koos või ilma tugevduskangata) Capalith-Fassadenspachtel P pahtliga, siluda ja vajadusel hõõruda üle svammhõõrutiga (viltida).

Capalith-Fassadenspachtel P-ga pahteldatud pinna võib kõige varem 7-päevase kuivamise järel kruntida vastavates tehnilistes infolehtedes kirjeldatud meetodil ja katta kõigi mineraalsete välispindadele sobivate Caparoli materjalidega, samuti kõigi Sylitol- ja polümeerkrohvidega. 

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhas, ei tohi olla pahtli nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standardi DIN 18363, lõige 3. Tugevalt imavad pinnad niisutada. Ebaühtlase imavusega, liivased ja pehmed mineraalsed aluspinnad kruntida Sylitol-Konzentrati ja vee 2:1 lahusega. Värvitud aluspinnad puhastada ja kruntida Caparol-Putzgrundiga. 

Segamisvahekord

1 kott = 25 kg Capalith-Fassadenspachtel P pahtlisegu segada 5-6 liitri veega ühtlaseks tükkideta massiks ja lasta 5 minutit paisuda.

Pealekandmise meetod

Pahtlilabidaga. Suuremate pindade puhul on soovitatav kasutada sobivat krohvipumpa. Pärast pahtlisegu tasandamist ja lühiajalist kuivamist töödelda pind üle svammhõõrutiga (viltida) või siluda roostevabast terasest siluriga. Viltimiseks sobivaim kihipaksus on 3-5 mm.

Järgnev töötlemine
Capalith-Fassadenspachtel P on normaalsete ilmastikuolude korral ülevärvitav umbes 7 päeva pärast. Täielik kivistumine võtab aega umbes 28 päeva. Pahteldatud kohad kruntida sõltuvalt kasutatavast pinnakattesüsteemist Capagrundi, AmphiSilan-Grundierfarbe või Sylitol-Mineraga. 
Tervenisti pahteldatud, heledatooniliste ja piisavalt kuivanud pinna võib nagu tavalise lubi- või tsementkrohvi kohe katta vedeldatud värviga. Vt käesoleva tehnilise informatsiooni alampunkti "Tähelepanu". 

Krohviparandused töödelda fluorosilikaadiga ja pesta. Seejuures tuleb fluorosilikaadiga töödelda ka krohviparanduste ümber olev pind umbes 1-2 harjalaiuse ulatuses. Suuremate krohviparanduste korral töödelda fluorosilikaadiga kogu pind (nii vana kui ka värske krohv). 
Polümeerkrohvid kruntida Caparol-Putzgrundiga ja Sylitol-krohvid Sylitol-Mineraga. 

Kulu

ca 1300-1500 g/mühe millimeetri paksuse kihi kohta (kuivsegu), olenevalt aluspinna karedusest. Optimaalne pealekantava pahtlikihi paksus on ca 3-10 mm, koos Capatect Gewebe 650 tugevduskangaga vähemalt 6 mm. Ühe töökäiguga pealekantava pahtlikihi paksus: ülepinnalisel pahteldamisel kuni 10 mm ja pragude täitmisel kuni 20 mm. Minimaalne pahtlikihi kogupaksus on 3-5 mm.

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1,5 tundi. Valmis segada ainult nii palju materjali kui korraga jõutakse pinnale kanda.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel on + 5°C õhk ja aluspind.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Tähelepanu!

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Vältida sattumist silma ja nahale. SILMA SATTUMISEL loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade- või näokaitset. Kemikaali ALLANEELAMISEL pööruda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote etiketti või pakendit. Vältida tolmu sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda täiesti tühjad anumad. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu segaehituspraht.

Gis- kood

ZP1

Koostis

Kaltsiumhüdroksiid, tsement, kvartsliiv, lisandid.

Täpsemad andmed

vt ohutuskaardilt

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Ajalooline fassaad, Riia, Läti

Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, Läti

20. sajandi korterelamu Riias

Talsi Riigigümnaasium, Läti

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Harmoniseeruvad rohelised toonid…

Grobiņa algkool

Elegantne hall kaunistamas korterelamu…

Riia M. Tšehhovi nimeline Vene Teater

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Läti Ülikooli raamatukogu

Riia Prantsuse Lütseum

Juugendstiilis koolimaja

Aleksander Nevski katedraal Toompeal