caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/137151/045867_AkkordLeichtspachtel_und_AkkordLeichtspachtel_fuer_innen.png

Caparol-AkkordLeichtspachtel

Pastataoline kasutusvalmis pahtlimass sisetöödeks

Kasutusala

Pastataoline kerge ning hästi täitev pihustus- ja pahteldamisvalmis pahtimass, peaaegu nullini tasandatav.

Sobib pindade saavutamiseks, mis kuuluvad kvaliteediklassi Q3 või Q4 vastavalt BVG infolehe nr 2 ja BFS-i infolehe nr 12 eeskirjadele, struktuurkrohvide ületöötlemiseks või klaaskiudtapeetide ja struktuurkrohvide katmiseks õhukesekihilise krohvimise meetodil või kasutades toodet Capadecor AkkordVlies- SP.


Kasutades võimsaid krohvipritseseadmeid on seina- ja laepindade, nt mineraalsete krohvipindade, taribetooni, kohtbetooni, betoonplokkide ja poorbetooni, samuti kipsist ehitusplaatide ja kipskartongplaatide viimistlus ratsionaalne ja kokkuhoidlik.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F.)
  • Väga hästi nakkuv
  • Kergesti pealekantav ja silutav
  • Kuivalt lihvitav ja märjalt vilditav
  • Difusioonivõimeline
  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Raskesti süttiv (B1) DIN 4102 järgi

Sideaine

Kunstdispersioon DIN 55945 järgi

Pakendi maht

18 kg ämber, 20 kg kott

Värvitoonid

Loomulik valge.
Toonitav kuni 5% CaparolColor või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Kui ühte värvitooni või pastelltooni tellitakse 1000 kg või enam, on võimalik ka tehases toonimine. 

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. 

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 220 µm

Täiendavad tooted

Caparol-Füllspachtel P

Niisketes ruumides
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiku 3. 

Aluspinna ettevalmistamine

Vastavalt töödeldavale aluspinnale ja selle omadustele kruntida pind enne pahtli pealekandmist sobiva krundiga (järgida tehnilist informatsiooni nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”). Vanad, läikivad, kandvad viimistluskihid karestada.

Pealekandmise meetod

Võimalik peale kanda käsitsi või pihustades.

Käsitsi pahteldamine
Segage Caparol AkkordLeichtspachtel enne pealekandmist hoolikalt läbi ja kandke terasest silumiskelluga pinnale. Pärast kuivamist niisutada pind ja viltida või lihvida kuivalt.
Kui kasutatakse klaaskiu baasil Malervliesi (kaaluga ca 40g/m2 ), siis kanda Caparol AkkordLeichtspachtel küllastumiseni 2-3 paani ulatuses pinnale  ja siluda terasest hammaskelluga (4 x 6 x 4 mm või 6 x 6 x 6), seejuures serva  järgmise paanini ca 5 cm ulatuses mitte kinni surudes. Asetada järgmine paan ca 5 cm kattuvusega kohale ja suruda kuni servade ühenduskohani pinnale.  
Lõigata servades kattuv osa cutter-noaga (vajadusel tapeedinoaga) ära ja suruda ühenduskoht kergelt pinnale. Üleliigne pahtelimass puhastada niiske lapiga. Veidi kõrgemad ühenduskohad lihvida enne edasist töötlemist.

Caparol AkkordLeichtspachtel sobib eelkõige kipskartongplaatide tasapinnaliseks pahteldamiseks, kuna see materjal võimaldab kuni „nullini" silumist. Kaldega kipskartongplaatide (DIN 18180 järgi) vuukide armeerimisel võib Caparol AkkordLeichtspachtel pahtlit kasutada koos paber- või klaaskiudarmeerimisribadega. Seejuures tuleb järgida seda, et plaadi ühenduskohad võib pahteldada alles siis, kui temperatuurist või niiskusest tulenevalt ei teki muutusi. Vuuk täita Caparol AkkordLeichtspachtel pahtliga, asetada paigale armeerimisriba, suruda ja katta Caparol AkkordLeichtspachtel pahtliga. Pärast kuivamist kanda pinnale veel üks pahtlikiht. Vuugid, mis on laiemad kui 3 mm, tuleb eelnevalt täita.

Pritsimismeetodil pealekandmine
Caparol AkkordLeichtspachtel kanda küllastumiseni lahjendamata kujul kogu töödeldavale pinnale ja siluda koheselt sobiva terassiluriga.
Pärast kuivamist niisutada pind ja viltida või lihvida kuivalt.

Sobivad pritsimisseadmed
Caparol AkkordLeichtspachtel sobib pealekandmiseks krohvipihustusseadme ja võimsa airless-seadmega. Airless-seadmetelt eemaldada kõik filtrid. Sobivad düüsid läbimõõduga 0,035-0,045 tolli.
Airless-seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud läbilaskevõimega pihusteid. Need pihustid on suurendatud läbilaskevõimega ja hõlbustavad oluliselt pahtlimassi pealekandmist. Pealekandmiseks on vajalik rõhk ca 150-180 bar. Et tagada materjali optimaalne pealekandmine Airless seadmega peab materjali temperatuur olema vähemalt + 10 °C.

Kattekihtide ülesehitus

Viimistlemine
Caparol AkkordLeichtspachtel pahtliga tasandatud pinnad võib pärast täielikku kuivamist ja kruntimist üle töödelda tootega Caparol Haftgrund või CapaSol, kõigi sobivate Caparoli dispersioon- ja lateksvärvidega, tootega Sylitol Bio-Innenfarbe või Capacryl akrüüllakkidega, plastilise massi või klaaskiudseinakatetega kui ka tekstiil-ja pabertapeetidega.
Kui pinda viimistletakse kunstvaikkrohviga, siis tuleb pind eelnevalt kruntida tootega Putzgrund 610.

Kulu

ca 1,2 kg/m2/mm kihipaksuse juures

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C aluspind ja õhk. Materjali ­temperatuur töötlemise ajal > + 10 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt objekti niiskusest, temperatuurist ja kihipaksusest ca 12-48 tundi. 

Tähelepanu

Caparol AkkordLeichtspachtel ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võib esineda väikeseid värvitoonierinevusi.

Tihedatel, vähe imavatel aluspindadel võivad tekkida väikesed õhumullid. Need saab eemaldada mõne aja pärast veelkordse tasandamise teel. Järeltasandamise aeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest objektil. Kui peale järeltasandamist tekib veel mulle, tasandati liiga vara. Korrata tasandamist.

Konarliku, struktureeritud aluspinna puhul on sileda ja tasase pealispinna saamiseks nõutav järelpahteldamine.

Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Järgida kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".

Sertifikaadid

  • Caparol AkkordLeichtspachtel tuleohtlikkuse katsetussertifikaat
  • Emissioonitest vastavalt EVS EN ISO 16000-9

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Tööde ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattudes loputada koheselt veega. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Töövahendid puhastada koheselt vee ja seebiga. Vältida pihustamisel tekkiva pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.  

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab >1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Metropol Spa Hotelli meelirahustav...