Caparol-Akkordspachtel fein

Kasutusvalmis pastataoline dispersioonpahtel sisetöödeks

Kasutusala

Caparol Akkordspachtel fein
Universaalne pahtel väikeste liite- ja praokohtade parandamiseks, aukude täiteks, krohvi-, gaasbetoon- ja betoonpindade silumiseks, samuti seinte ja lagede väikeste pragude peenpahtelduseks.
Sobib pindade saavutamiseks, mis kuuluvad kvaliteediklassi Q3 või Q4 vastavalt BVG infolehe nr 2 ja BFS infolehe nr 12 eeskirjadele.

Caparol Akkordspachtel mittel
Universaalne maalripahtel suuremate aukude, pragude, tühikute ja vigade täitmiseks, krobeliste aluspindade, vigastatud peenkrohvpindade ja betoon-konstruktsioonide silumiseks ning ehitus-plaatide ühenduskohtade täitmiseks. Sobib pindade saavutamiseks kipsplaatidel, mis kuuluvad kvaliteediklassi Q3 või Q4 vastavalt BVG infolehe nr 2 ja BFS-i infolehe nr 12 eeskirjadele.

Omadused

 • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
 • Veega lahjendatav, keskonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • Hästi nakkuv
 • Kuivamine sarvkõvaduseni, ei sadestu
 • Kuivalt lihvitav, märjalt silutav
 • Veeauru läbilaskev
 • Kergelt pealekantav ja silutav

Sideaine

Kunstvaikdispersioon DIN 55945 järgi

Pakendi maht

 • Akkordspachtel fein: 25 kg ämber, 8 kg ämber
 • Akkordspachtel mittel: 25 kg ämber

Värvitoonid

Loomulik valge.
Toonitav kuni 5% CaparolColor või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Kui ühte värvitooni või pastelltooni tellitakse 1000 kg või enam, on võimalik ka tehases toonimine. 

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. 

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 250 µm

Täiendavad tooted

Caparol-Füllspachtel P

Niisketes ruumides
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiku 3.
Vastavalt töödeldavale aluspinnale ja selle omadustele kruntida pind enne pahtli pealekandmist sobiva krundiga (järgida tehnilist informatsiooni nr. 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmista-mine”). Vanad läikivad, kandvad viimistluskihid karestada. 

Pealekandmise meetod

Käsitsi pahteldamine
Segage Caparol Akkordpachtel enne pealekandmist hoolikalt läbi ja kandke terasest silumiskelluga pinnale. Pärast kuivamist niisutada pind ja viltida või lihvida kuivalt. Võimalik peale kanda ka pihustades, selleks vedeldada sobiva konsistentsini (max 5% veega).

Pärast ühtlaselt kaetud pahteldatud pindade täielikku kuivamist võib asuda pahtli pihustamise juurde, varieerides katte struktuuri peenest jämedani. Pinnastruktuur sõltub materjali lahjendusastmest ja pritsimisseadme düüsi läbimõõdust. Pahtli kandmine pihustusmeetodil on eriti soovitatav lagede puhul, mida edaspidi mingil viisil ei töödelda.

Sobivad pihustamisseadmed
Krohvipritseseadmed ja võimsad Airless-seadmed.
Airless-seadmetelt eemaldada kõik filtrid.
Düüs: 0,035-0,043”
Rõhk: 150-180 bar

Airless-seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud läbilaskevõimega pihusteid. Need pihustid on suurendatud läbilaskevõimega ja hõlbustavad oluliselt pahtlimassi pealekandmist.
Et tagada materjali optimaalne pealekandmine Airless seadmega peab materjali temperatuur olema vähemalt + 10 °C.

Kattekihtide ülesehitus

Viimistlemine
Enne tootega Sylitol Bio-Innenfarbe töötlemist on vajalik kruntimine Gaparol Haftgrundiga. Caparol Akkordpachtel KF pahtliga tasandatud pinnad võib pärast täielikku kuivamist ja kruntimist üle töödelda Caparoli dispersioon- ja lateksvärvidega, samuti Capacryl akrüüllakkidega.
Enne järgnevat plastiliste materjalidega katmist või klaaskiudkangast seinakatete, samuti tekstiiltapeetide paigaldamist on nõutav kruntida Caparol Haftgrundiga  ja enne kunstvaikkrohvidega töötlemist Putzgrund 610-ga.

Kulu

 • fein: ca 1800 g/m2 /mm kihi paksus
 • mittel: ca 1800 g/m2/mm kihi paksus

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt objekti niiskusest, temperatuurist ja kihipaksusest ca 12-48 tundi. 

Tööriistad

Töövahendid puhastada koheselt veega.

Tähelepanu

Caparol Akkordspachtel ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides.

Eriti siledate pindade saavutamiseks soovitame kasutada toodet Caparol Akkord-spachtel fein.

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võib esineda väikeseid värvitooni-erinevusi. Kui pahtel kantakse peale pritsimismeetodil ja pindu hiljem täiendavalt ei töödelda, siis on soovitatav kasutada pahteldamisel ja pritsimisel pahtleid, mis pärinevad ühest partiist.

Seinapindade pritsimise järel tuleks pinnad töödelda Caparoli dispersioonvärvidega. Nii saavutatakse suurem vastupidavus, mida seinapindade puhul sageli vaja on.

Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava venti-latsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".

Tihedate, vähe imavate aluspindade puhul võivad tekkida peened õhumullid. Need saab eemaldada mõne aja pärast veelkordse silumise teel. Järeltasandamise aeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest objektil.  Kui peale järeltasandamist tekib veel mulle, tasandati liiga vara. Korrata tasandamist.

Konarliku, struktureeritud aluspinna puhul on sileda ja tasase pealispinna saamiseks nõutav järelpahteldamine.

Sertifikaadid

 • Caparol-Akkordspachtel (mittel/fein) tuleohtlikkuse katsetussertifikaat
 • Emissioonitest vastavalt EVS ISO 16000-9

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Tööde ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Pritsimistehnikat kasutades vältida pritsmeudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnasesse. Töövahendid puhastada kohe vee ja seebiga. Täpsemad andmed: vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahenenud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, kaltsiumkarbonaat, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusoobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Läti Rahvusraamatukogu