caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/75452/032283_Akkordspachtel_kf_25kg.png

Caparol-Akkordspachtel KF

Kasutusvalmis pahtel sisetöödeks

Kasutusala

Kasutusvalmis pahtel, pritsimismeetodil väga niiskusekindel ja hästi nakkuv. Ratsionaalseks, katvaks ja täitvaks pihustamiseks suurtele seina- ja laepindadele.

Väga hea betooni tasandamiseks, nt taribetooni, sileda betoonlae, mineraalse krohvi, kiviplokkide ja poorbetooni, kipsplaatide (kipskartongplaadid), kipsehitusplaatide ja ka klaaskiuttapeetide ning struktuurkohvi õhukesekihiliseks krohvimiseks.

Sobib pindade saavutamiseks, mis kuuluvad kvaliteediklassi Q3 või Q4 vastavalt BVG infolehe nr 2 ja BFS-i infolehe nr 12 eeskirjadele.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Suur nakkevõime
  • Pealekandmisel ja tasandamisel kergesti töödeldav
  • Kuivamisel ei teki pragusid
  • Kuivalt lihvitav
  • Difusioonivõimeline
  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Raskesti süttiv (B1) vastavalt DIN 4120

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945

Pakendi maht

25 kg kott,  25 kg ämber

Värvitoonid

Loomulik valge.
Toonitav CaparolColori ja AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega kuni 5 % ulatuses.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 250µm

Täiendavad tooted

Caparol- Füllspachtel P

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Olenevalt aluspinnast ja selle omadustest tuleb pind enne pahteldamist sobiva krundiga kruntida. Järgida tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Vanad läikivad kandvad viimistluskihid tuleb karestada.

Aluspinna ettevalmistamine

Pritsimine
Võimsate pritsimisseadmetega, on seina- ja laepindade viimistlemine ratsionaalne ja ökonoomne.

Kattevahendid
Akna- ja ukseavade katmiseks sobivad kilega kaetud vastavalt mõõdule valmistatud puuraamid. Põrand kaetakse raskete kattematerjalide abil.

Töökäik
Caparol- Akkordspachtel KF kanda pritsimismeetodil küllastumiseni kogu töödeldavale pinnale ja siluda koheselt sobiva terassiluriga. Caparol- Akkordspachtel KF on pärast kuivamist lihvitav. Suure niiskuskindluse tõttu tuleks Caparol Akkordspachtel KF 7 päeva pärast üle lihvida. Pahtlimass on eriti tõhusalt lihvitav esimesel 2 päeval.
Mirka lihvimisvõre „Abranet" võimaldab efektiivse töötlemise.

Sobivad pritsimisseadmed
Caparol- Akkordspachtel KF on töödeldav pritsimis- ja võimsate airlessseadmetega. Airlessseadme pihustitelt eemaldada kõik filtrid. Düüs: 0,035 - 0,043 tolli.
Airless- seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud suurendatud läbilaskevõimega pihusteid. Nendel pihustupüstolitel on kõrgem läbilaskvus ja kergedavad oluliselt pahtlimassi pealekandmist. Rõhk: ca 150-180 bar.

Kattekihtide ülesehitus

Ületöötlemine
Pahtliga Caparol- Akkordspachtel KF kaetud pindu võib pärast korralikku kuivamist eelneva kruntimiseta värvida kõigi sobivate Caparoli dispersioon- ja lateksvärvide ning Capacryl akrüüllakkidega. Enne järgnevat katmist Sylitol sisevärvide, plastiliste masside, klaaskiudseinakatete või tekstiilseinakatetega tuleb pind kruntida tootega Caparol- Haftgrund, enne kunstvaigupõhiste krohvide pealekandmist aga tootega Putzgrund 610.

Kulu

1,5  kg/m2/mm kihipaksus juures

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C aluspind ja õhk. Materjali temperatuur töötlemise ajal > + 10 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Olenevalt ehitise niiskusest, temperatuurist ja kihi paksusest ca 12- 48 tundi.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Caparol- Akkordspachtel KF ei sobi kasutamiseks kõrge niistasemega ruumides, nt otsese vee, veepritsmete või > 70% õhuniiskuse all olevatel pindadel. Looduslike täiteainete kasuta-mise tõttu võib esineda väheseid värvitooni erinevusi.

Tihedatel, vähese imavusega aluspindadel võivad tekkida väikesed õhumullid. Need saab eemaldada mõne aja pärast uuesti tasandamise teel. Järeltasandamise aeg sõltub objekti temperatuurist ja õhuniiskusest. Kui peale järeltasandamist tekivad uuesti mullid, siis tasandati veidi liiga vara ja tasandamist tuleb korrata.

Kareda, struktuurse aluspinna puhul on sileda ja tasase pealispinna saamiseks vaja teha järelpahteldamine. Kuivanud materjali vajab tugevat lihvimist.

Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava venti-latsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".

Sertifikaadid

  • Caparol-Akkordspachtel KF tuleohtlikkuse katsetussertifikaat

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Tööde ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Tööriistad puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 01

Koostis

Polüakrüülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart