Caparol Reibeputz R 20

Kasutusala

Sisepindade väljendusrikkaks hõõrdekrohvi struktuurseks viimistluseks.

Omadused

 • Lahustivaba ja pehmendusaineteta.
 • Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
 • Pesemiskindel
 • Veeauru läbilaskev
 • Tugev ja löögikindel
 • Raskesti süttiv B1, DIN 4102 järgi
 • Vastupidav leelistele, seetõttu  mitteseebistuv.
 • Kattematerjal vastavalt standardile DIN 18 558 – POrg.
 • Ei sisalda fogging-aktiivseid aineid.

Sideaine

Polümeerdispersioon vastavalt DIN 55 945

Tarnitavad tüübid

 • Caparol-Reibeputz  R15
sisepindadele: terasuurus ca 1,5 mm.
 • CaparolReibeputz   R20
sise-pindadele: terasuurus ca 2 mm.
 • CaparolReibeputz   R30
sisepindadele: terasuurus ca 3 mm.

Pakend/ pakendi suurus

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge

Toonimisel lisada max. 2% CaparolColor täistoon- ja toonimisvärve või Amphi-Color täistoon- ja toonimisvärve (Enne toonimist veega mitte lahjendada). Käsitsi toonimisel segada korraga kogu materjal, et vältida värvitooni erinevusi. Väikestel pindadel on soovitav katta esmalt Reibeputzi toonimata värviga ning seejärel toonitud värviga. 100 kg ja suuremate koguste vajadusel on võimalik tellimuse alusel lasta värvi toonida tehases.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

 • (sd -väärtus): < 0,14 m (kõrgus), V1 

Veeauru läbilaskvus

≤ 0,5 - > 0,1 [kg/(m2  · h0,5)] (keskmine),W2

Täiendavad tooted

Putzgrund G

Nõustamine

CE tähistus EN15 824
Täpsemad juhised www.caparol.ee

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest lahtistest osakestest. VOB osa C, DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinnad

Krohvidehitussegude rühmastP II ja P III/vastavalt DIN EN 998-1 CS ΙΙ:
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Optigrund E.L.F või CapaSoli LF-ga.

Kips- ja valmiskrohvid ehitus-segude rühmadest PIV ja PV/ vastavalt DIN EN 13279 mind. 2 N/mm2
Kipskrohvi paakunud kohad lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipsist ehitusplaadid:
Imavad plaadid kruntida Optigrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB-ga.


Kipskartongplaadid:
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB-ga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS infolehte nr 12.

Betoon:
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmav, liivane pealispind.

Kõvad puitkiud-, puitlaast- ja vineerplaadid:
Vahatatud plaadid korralikult lihvida ja tolmust puhastada. Pind kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob.

Kandvad kattekihid:
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle krohvida. Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada.

Mittekandvad kattekihid:
Mittekandvad lakikihid, dispersioonvärvkatted ja polümeerkrohvid täielikult eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida OptiGrunds E.L.F või CapaSoli LF-ga. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Liimvärvid:
Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Tapeedid:
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.
 
Hallitusega kaetud pinnad:
Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Seejuures tuleb järgida koha-likke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad:
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob.

Pisidefektid:
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, pind vajadusel üle kruntida.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
Putzgrund G, mis on toonitud CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvide ja AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega viimistluskihiga sarnases värvitoonis.

Lõppviimistluskiht
Caparol-Reibeputz lahjendatuna max 2% veega, vastavalt terasuurusele roostevabast terasest kelluga võrdselt pinnale kanda ja koheselt struktureerida plastikkelluga. Töövahendid puhastada koheselt veega.

Kulu

 • Caparol-Reibeputz R15 sisepindadel  ca. 1,8–2,1 kg/m2
 • Caparol-Reibeputz R20 sisepindadel ca. 2,3–2,7 kg/m2
 • Caparol-Reibeputz R30 für sisepindadel ca. 3,6–4,0 kg/m2
Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.
 • Putzgrund G ca. 250–350 g/m" siledal aluspinnal

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel
+8 ˚C õhk ja aluspind 

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast. Täielikult kuiv ja koormust taluv on pind umbes 2–3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Nõustamine

Kuna krohvisegus kasutatakse looduslikku liiva, võib esineda väiksemaid värvitoonierinevusi. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada ainult ühe tootenumbriga segu. Erinevate tootenumbritega materjal tuleb enne kasutamist omavahel läbi segada. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta kogu pind ühekorraga märg-märjale meetodil.

Kui siseruumides kasutatakse kruntimiseks Caparol-Tiefgrund TB, võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhna-tundlikes ruumides kasutada aromaatidevaba, vähese lõhnaga krunti Colarol-Putzfestiger. Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".

Putzgrung G lisamine aitab oluliselt vähendada kipspahtli mahakoordumist.

Sertifikaadid

 • Caparol Reibeputz tuleohtlikkuse katsetussertifikaat.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma ja nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendite puhastamine koheselt seebi ja veega. Vältida pihustussudu sissehingamist.
Täpsemad andmed: Vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Nii konteinerid kui ka ühekordsed pakendid utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab >1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüülvaikdispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid ja konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi. 

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon