Caparol Rustikputz K 15

Struktuurkrohvid sisepindade dekoratiivseks viimistlemiseks

Kasutusala

Kauakestev, rustikaalne siseviimistlusmaterjal, pealekantav siluri või pritsiga. Sobib suurepäraselt suuremate pindade ja valmisehitiste ratsionaalseks viimistlemiseks.

Omadused

 • Lahustivaba ja pehmendusaineteta
 • Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
 • Pesemiskindel
 • Veeauru läbilaskev
 • Tugev ja löögikindel
 • Raskesti süttiv B1, DIN 4102 järgi
 • Vastupidav leelistele, seetõttu  mitteseebistuv
 • Kattematerjal vastavalt standardile DIN 18 558 – POrg. 2
 • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid

Sideaine

Kunstvahadispersioon vastavalt DIN 55 945

Tarnitavad tüübid

 • Caparol-Rustikputz R15
sisepindadele: terasuurus ca 1,5 mm
 • Caparol-Rustikputz   R20
sisepindadele: terasuurus ca 2 mm
 • Caparol-Rustikputz  R30
sisepindadele: terasuurus ca 3 mm

Pakend/ pakendi suurus

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge
Toonimisel lisada max 2% CaparolColor täistoon- ja toonimisvärve või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärve (enne toonimist veega mitte lahjendada.) Käsitsi toonimisel segada korraga kogu materjal, et vältida värvitooni erinevusi. Väikestel pindadel on soovitav katta esmalt Rustikputzi toonimata värviga ning seejärel toonitud värviga. 100 l ja suuremate koguste vajadusel on võimalik tellimuse alusel lasta värvi toonida tehases.
Caparol Rustikputze on ColorExpress masintoonimise süsteemis toonitav kõigi levinud värvikaartide järgi heledates toonides kuni heledusastmeni umbes 70.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

(sd -väärtus): < 0,14 m (kõrge), V

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus):  ≤ 0,5 - > 0,1 [kg/(m2  · h0,5)] (keskmine),W2

Täiendavad tooted

Putzgrund G

Tähelepanu

CE tähistus EN15 824
Täpsemad juhised www.caparol.ee

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Krohvidehitussegude rühmastP II ja P III/vastavalt DIN EN 998-1 CS ΙΙ
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Optigrund E.L.F või CapaSoli LF-ga.

Kips- ja segukrohvid ehitussegude rühmadest PIV ja PV/ vastavalt DIN EN 13279 mind. 2 N/mm2
Kipskrohvi paakunud kohad lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida Optigrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB-ga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS infolehte nr 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmav, liivane pealispind.

Poorbetoon
Kruntida tootega Capaplexiga, mis on veega lahjendatult vahekorras 1 : 3. Silendada tootega Caparol Akkordspechtel.

Kõvad puitkiud-, puitlaast- ja vineerplaadid
Vahatatud plaadid korralikult lihvida ja tolmust puhastada. Pind kruntida vahendiga Caparol-Filtergrund grob.

Kandvad kattekihid
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle krohvida. Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada.

Mittekandvad kattekihid
Mittekandvad lakikihid, dispersioonvärvkatted ja polümeerkrohvid täielikult eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida OptiGrunds E.L.F või CapaSoli LF-ga. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Seejuures tuleb järgida kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob.

Pisidefektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest lahtistest osakestest. VOB osa C, DIN 18 363, lõik 3.

Pealekandmise meetod

Caparol Rustikputz on pealekantav siluri või pritsiga. Silur annab kraapekrohvi struktuuri ja prits pritskohvi struktuuri.

Siluriga pealekandmine
Caparol Rustikputz lahjendada veega max 2%, kanda peale ühtlane kiht roostevabast terasest siluriga vastavalt terade suurusele ja koheselt siledaks tõmmata.

Pritsiga pealekandmisel
Kasutada sobivaid pihustusseadmeid. Düüs: 6-8 mm; Rõhk: sõltuvalt seadmest; õhukompressor: 500 l/min 3 bar juures. Pritsimiskonsistentsi saavutamiseks lahjendada max 5% veega. Toonitud materjali lahjendada vastavalt vähem. Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
Putzgrund G, mis on toonitud CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvide ja AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega viimistluskihiga sarnases värvitoonis.

Lõppviimistluskiht
Caparol-Rustikputz peale kanda siluri või pritsiga.

Kulu

 • Caparol-Rustikputz R15 sisepindadel  ca 2,1 - 2,5 kg/m2; pihustades: ca 1,5 - 1,8 kg/m2
 • Caparol-Rustikputz R20 sisepindadel ca 3,1 – 3,4 kg/m2; pihustades: ca 1,6 – 2,0 kg/m2
 • Caparol-Rustikputz R30 sisepindadel ca 3,4–3,8 kg/m2; pihustades: ca 1,7-2,1 kg/m2
Kulu sõltub soovitud pinna struktuurist. Ebapiisaval toote segamisel tõuseb kulu märgatavalt. Seetõttu segada alati hoolikalt. Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.
 • Putzgrund G ca. 250–350 g/m" siledal aluspinnal

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel
+ 8 ˚C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast. Täielikult kuiv ja koormust taluv on pind umbes 2–3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Kuna krohvisegus kasutatakse looduslikku liiva, võib esineda väiksemaid värvitoonierinevusi. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada ainult ühe tootenumbriga segu. Erinevate tootenumbritega materjal tuleb enne kasutamist omavahel läbi segada. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta kogu pind ühekorraga märg-märjale meetodil.
Kui siseruumides kasutatakse kruntimiseks Caparol-Tiefgrund TB, võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatidevaba, vähese lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger.
Kipsi sisaldavate pahtlimasside ületöötlemisel võib pikaajaline niiskus põhjustada paisumist, mullide teket või mahakoorumist. Seepärast tuleb tagada kiire kuivamine piisava ventilatsiooni ja temperatuuri abil. Järgida Kips- ja kipsehitusplaatide Tööstusliidu infolehte nr 2 „Kipsplaatide pahteldamine".
Putzgrung G lisamine aitab oluliselt vähendada kipspahtli mahakoordumist.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma ja nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendite puhastamine koheselt seebi ja veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.  

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Selle toote kohta ei eksisteeri piirväärtust. See toode sisaldab >1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüakrüülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, vesiklaas, lisandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi. 

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart