caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/263592/070298_ThermoSan_K15_20kg.png

ThermoSan Fassadenputz NQG

Kasutusvalmis hübriidsideaine ja nanokvarts osakestega kergkrohv puhaste fassaadide jaoks

Kasutusala

Kasutusvalmis struktureeritav nanokvarts osakestega struktuurkrohv.
Kasutatav viimistluskihina:

 • Capatect SILS „A" ja „B" süsteemides;
 • Capatect SILS OrCa süsteemis;
 • Capatect-VHF-süsteemis;
 • viimistlemata betoonil;
 • aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P II ja P III, vastavalt standardile DIN 18 550;
 • mattidel hea kandevõimega dispersioonvärvidega pinnakatetel;
 • hea kandevõimega silikaatviimistlustel.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

 • Väike kulu
 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Kõrge värvitoonikindlus
 • Ilmastikukindel, vett tõrjuv
 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
 • Sideaine kombinatsioon: orgaaniline silikaat-hübriid-dispersioon ja silikoonvaikemulsioon
 • Veega lahjendatav
 • ThermoSan-Fassadenputz NQG sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate arengut fassaadidel
 • Erinevad terasuurused ja struktuurid

Pakendi maht

20 kg ämber

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida vastavalt CaparolColori, Caparol 3D Systemi ja A1 Fassade värvikaartidele. Valguspeegeldustegur Armeerimismassi CarboNit või CarbonSpachtel kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥15. Süsteemi „Edition Carbon DarkSide" kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥ 5. Tumedate värvitoonide korral „DarkSide" süsteemis võib esineda kontraste armeering- ja krohvikihi vahel. Soovitav on teha lisaks ühtlustav kiht ThermoSaniga.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tehnilised andmed

Veeimavuskoefitsient: w < 0,1 kg/(m2·h0,5)
Konsistents: pastataoline

Toote nrStruktuurTera suurus
(mm)
Ligikaudne materjalikulu (kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20hõõrdekrohvi struktuur2,01,9–2,1
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30hõõrdekrohvi struktuur3,02,6–2,8
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15kraapekrohvi struktuur1,51,7–1,9
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20kraapekrohvi struktuur2,02,2–2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30kraapekrohvi struktuur3,02,9–3,1

Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist varieeruda.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,07 m

Tuletundlikkus

A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 järgi

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. Halva kandevõimega email-, dispersioonvärv-või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada. Kinniolevad värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 2%.

Pealekandmise meetod

Krohvi pealekandmine:
Krohv roostevabast terasest kellu abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi ühtlaste ringikujuliste liigutustega, hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest. Pritsimisrõhk peaks olema 0,3 – 0,4 MPa (3-4 bar). Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada. ThermoSan-Fassadenputz NQG krohvid ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihina kasutatav Putzgrund 610 tuleb krohviga samasse värvitooni toonida. Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect SILS „B" ja Capatect-VHF-süsteem:

Uued mineraalsed armeerimiskihid:
- kruntida tootega Putzgrund 610.

Uued tsementi mittesisaldavad armeerimiskihid:
- kruntimine ei ole vajalik,
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega Putzgrund 610.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III:
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Kruntida tootega Putzgrund 610. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid:
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Betoon:
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Jämedapoorilised, liivased pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Matid hea kandevõimega dispersioonvärv-pinnakatted:
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Muude puhastusviiside korral (mahapesemine, mahaharjamine, mahapritsimine) teha kruntkiht tootega Dupa- grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610.

Kandvad silikaatvärvid:
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan toodetega.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust taluv ja ülevärvitav 2–3 päeva pärast. Krohv kuivab füüsikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01 F

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Tiskreoja – tuleviku elurajoon

Kortermaja, Klaipėda, Leedu

Elamukvartal, Mārupē, Läti

Elamukvartal Tonkuno, Kaunas, Leedu

Eramajad, Pašiliai, Leedu

Daugavpilsi ülikool, Daugavpils, Läti

Daugavpilsi büroohoone, Läti

Hotell L’Embitu

Daugavpilsi Ülikool

Pikaliiva – järveäärne looduskaunis…

Ilmastikukindel fassaad Tartus

Pilkupüüdev välisilme Tallinnas

Vaba Lava

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulaja…

Kadrioru residentsid - Raua 34

Korterelamu Vasara 31