caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/141509/046975_capatect_kd_buntsteinputz_2014_EE.png

Capatect KD-Buntsteinputz

Kirjukivikrohv dekoratiivseks fassaadiviimistluseks

 • Sissejuhatus

  Kasutusvalmis, erinevaid kujundusvõimalusi pakkuv kunstvaikdispersioon-kirjukivikrohv välis- ja sisepindadele.

  Kasutusala

  Mineraalsete ja orgaaniliste vertikaalsete pealispindade ning Capatecti PS-Dämmsystemi fassaadisoojustusplaatide katmiseks mõeldud struktureeritav, õhukesekihiline viimistluskrohv, mille sideaine aluseks on kunstvaikdispersioon.

  Omadused

  Väga löögikindel
  Ilmastikukindel
  Vihmaveekindel
  Väga elastne
  Veeauru ja CO2 läbilaskev
  Ei määrdu kergelt

  Pakendi maht

  25 kg ämber

  Värvitoonid

  Saadaval 12 värvitooni
  Steingrau, Schiefergrau, Klinkerrot, Basaltgrau, Granitschwarz, Marmorbraun, Dolomitbraun, Bergbraun, Islandgrün, Kaffeebraun, Pazifikblau ja Manhattan fein.

  Säilitamine

  Hoida jahedas ja kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 12 kuud.

  Tihedus

  1800 kg/m³

  Veeauru läbilaskvus

  V2

  Nakketugevus

  >= 0,3 MPa

  Veeimavuskoefitsent

  W2

  Konsistents

  pasta

  Sobivad aluspinnad

  Vt lõiku Kasutusala! Soklipiirkonnas tohib Capatect KD- Buntsteinputz kirjukivikohvi kanda ainult tsementkrohvidele või Capatect PS-Dämmsystemi fassaadisoojustuse liitsüsteemide armeerimiskihtidele. 

  Aluspinna ettevalmistamine

  Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Uutel aluskrohvidel tuleb lasta vähemalt 3 - 4 nädalat kõvastuda. Enne Capatect-WDVS fassaadi-soojustuse liitsüsteemide soklipindade krohvimist peab armeering olema korralikult kinnitunud ja kuiv.

  Pealekandmise meetod

  Capatect KD-Buntsteinputz kirjukivikrohv kantakse roostevabast terasest kellu abil kuivanud kruntkihi peale ja tõmmatakse siledaks. Soovitatav on pind pärast esimest kerget kuivamist puhta teraskelluga üle siluda. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu töötada alati sama struktuurtöövahendiga.
  Ühtlase pinna saamiseks peaks tervikpindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat ebaühtlust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Tervikpinnad või terviklikud fassaadiosad tuleb krohvida ilma töökatkestuseta.
  Kuna kasutatakse looduslikke graanuleid, võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul segada kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku.

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt
  Capatect KD-Buntsteinputzkirjukivikrohvvajab alati kruntkihti. Seetõttu kanda pinnale kirjukivikrohviga lähedases värvitoonis Capatect Putzgrund kruntvärv, eelistatavalt rulliga. Kruntkiht peab olema kuiv.
  12 tunni pärast võib peale kanda Capatect KD Bunsteinputz.

  Kulu

  ca 5,5 kg/m2

  Üksikute toodete kulunormid tuginevad meie kogemustele ja on meile mitte kohustavad. Tegelik materjalikulu sõltub paljudest teguritest, täpsed kulunormid saab kindlaks teha ainult proovipindade katmise teel.

  Töötlemistingimused

  Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu, aluspinna ja materjali temperatuur langeda alla +5 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, vihma, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Sellised tingimused peavad olema püsivad 2 päeva pärast materjali pealekandmist.

  Ettevaatust öökülmadega!

  Kuivamine/kuivamisaeg

  20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on Capatect KD-Buntsteinputz kirjukivikrohvi pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust taluv ja ülevärvitav 2 – 3 päevaga. 

  Krohv kuivab füüsikaliselt, s.t. dispersiooni kile tekkimise ja vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

  Tööriistade puhastamine

  Puhastada koheselt peale tööde lõppemist veega.

  Materjali ettevalmistamine

  Capatect KD-Buntsteinputz kirjukivikrohv on kasutusvalmis ja tuleb ainult kergelt läbi segada. Konsistentsi parandamiseks võib vajadusel lisada veidi vett.

  Tähelepanu

  Kaitseks vihma eest tuleb krohvitud pind kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  See toode ei ole vastavalt kemikaalide seadusele ohtlik ega vaja erimärgistust. Sellest hoolimata tuleb järgida keemiatoodetega töötamisel ette nähtud ettevaatus- ja hügieeninõudeid. Hoida lastele kättesaamatult.

  Capatect KD-Buntsteinputz kirjukivikrohvi tohib vastavalt käesolevale tooteinformatsioonile kasutada ainult struktuurkrohvina.

  Jäätmekäitlus

  Erijäätmete prügila, erijäätmete põletus. Mitte käidelda koos olmeprügiga, vaid anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Mitte valada kanalisatsiooni, maapinnale ega veekogudesse.

  Kogumispunkti anda täiesti tühjad anumad.

  Jäätmekäitluskood 57 303 (ÖNORM S 2100 järgi).

  Täielikult kuivanud materjalijäägid ladustada nagu ehituspraht (jäätmekäitluskood 31 409) või koos olmeprügiga.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Läti Ülikool, Matemaatika ja…

  Vastupidav korterelamu fassaad

  Luksuslik elamu Meriväljal

  Gonsiori 10

  Kortermaja Sõpruse pst 251, Tallinn

  Tartu Hotell

  Korterelamu Vasara 31