caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55538/026811_Edelkratzputz_K40.png

Capatect-Edelkratzputz K 40

Mineraalne struktureeritav kuivsegu lubitsemendi baasil.

Kasutusala

Mineraalne viimistluskrohv. Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks viimistluskihina: Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B ning aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt standardile DIN 18550 jm.

Omadused

  • Tuletundlikkus: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatecti fassaadisüsteemi ülesehitusele
  • Väga hea veeauru läbilaskevõime
  • Pingevaba
  • Keskkonnasõbralik
  • Talub mehaanilist koormust
  • Hea masinaga peale kanda
  • Hüdrauliliselt kõvastuv lubi, mineraalsed sideained vastavalt standardile DIN 1060 ja DIN 1164
  • Astmestatud, vastavalt standardile DIN 53 237 valguskindel granuleeritud pigmendi ja täiteainete kombinatsioon ja mineraalsed lisandid
  • Hüdrofoobsust suurendavad ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott

Värvitoonid

Looduslik valge, helkivate lisanditega. Muud värvitoonid tellimisel.

Läikeaste

Mineraalne matt

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Kaitsa otsese päikesekiirguse eest. Säilib suletud originaalanumas ca 12 kuud.

Suurim tera suurus

ca 4 mm

Difusioonitakistus µ (H2O)

μ = 10

Survetugevus

> 1,5 N/mm2

Tahkunud segu toortihedus

ca. 1,5 kg/dm3

Paindetugevus

0,6 N/mm2

Veeimavuskoefitsent

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062

Konsistents

pulber

Struktuur

Kraapekrohv (Edelkratzputz), terasuurus ca 4 mm

Toote nr

148

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Värsked aluskrohvid tuleb segukammi vms abil horisontaalselt karestada. Enne edasist töötlemist peavad aluskrohvid olema tahenenud ja kuivad. Ooteaeg umbes 1 päev 1 mm paksuse krohvikihi kohta, sõltub ilmastikust.
Kui krohvi kasutatakse Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemis, peab armeeritud krohvikiht Capatect- Armierungsputz 133 olema horisontaalselt karestatud, tahenenud ja kuiv. Ooteaeg umbes 1 päev 1 mm paksuse krohvikihi kohta, sõltub ilmastikust. Aluspind tuleb olenevalt temperatuurist ja imavusest kruntida tootega Sylitol Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect- Edelkratzputz krohvi võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistite, tigupumpade ja krohvisegamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Segamisaeg segumasinates või käsiseguriga on 3–4 minutit. Seejuures tuleb jälgida, et segu segamise aeg oleks alati ühesugune, kuna segu ühtlasest konsistentsist sõltub kvaliteetse ja ühtlase krohvipinna saamine. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 6–6,5 liitrit. Krohvi mehaaniliseks pealekandmiseks sobivad kraapekrohv-struktuuri jaoks vajalike seadmetega varustatud krohvimismasinad.

Pealekandmise meetod

Märg krohvisegu kanda käsitsi või sobiva krohvimismasina abil pinnale ja ühtlase ≥ 14 mm paksuse kihina tasandada. Pärast segu piisavat tahenemist kraapida kogu krohvipind ilma pause pidamata üle vastava kraapeharjaga. Krohviterad peavad eralduma ja ei tohi harja külge kinni jääda. Lõplik krohvikihi paksus ei tohi olla alla 10 mm.
Ühtlase pinnastruktuuri saamiseks tuleks tervikpinnad töödelda ühel ja samal töölisel, et vältida erineva „käekirja" tõttu tekkivaid struktuurierinevusi. Kuna krohvis on kasutatud looduslikke täiteaineid ja graanuleid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada alati kas sama seerianumbriga materjali või erinevate seerianumbritega krohvisegud enne kasutamist omavahel läbi segada.

Kulu

ca 18 kg kuivsegu 1 m2 kohta, kui pealekantava krohvikihi paksus on 14 mm ja lõplik paksus 10 mm. 25 kg kott = ca 1,4 m2. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega olla rohkem kui + 30 ºC. Krohvimistöid ei tohi teostada otsese päikesekiirguse käes, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind 7 päeva pärast. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Masinad ja tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Krohvimismasin PFT G4, rootor/staator D8-1,5 Vajadusel kasutada järelsegurit.

Tähelepanu
Voolikud tuleb enne kasutuselevõttu läbi pesta lubjavee või kliistriga! Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool, 32 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga) 

Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar

Vee läbivool
ca 420 l/h. Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil

Voolikud
Siseläbimõõt 35 mm, pikkus 13,3 m

Pumpamiskaugus
Maksimaalne pumpamiskaugus ca 30 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist)

Pritseseade
Peenkrohviprits, düüside läbimõõt: 16 mm

Juhised
Tegelik veekulu võib eelkõige toonitud krohvide korral kõikuda. Iga koti kohta tuleb võtta sarnane kogus vett, kuna vastasel korral võivad ilmneda struktuuri- ja värvitoonierinevused.

Sissejuhatus

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud krohvi kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega. Capatect- Edelkratzputz krohv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350 ja ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ohumärk: Xi - "Ärritav” Sisaldab tsementi.
Vt ka ohutuskaarti.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade
kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon