caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/183732/055355_Capatect_Leichtgrundputz_170_RU.png

Capatect-Leichtgrundputz 170

Mineraalne kuivmört lubitsemendi baasil.

Kasutusala

Spetsiaalne kergaluskrohv kõrgendatud soojustusnõudmistega moodsatele, kergetele ja soojust isoleerivatele seinamaterjalidele. Kasutatav aluskrohvina betoonil, poorbetoonil, täis- ja õõnestellisel, isoleerivate omadustega kergelt poorsel tellisel ja tehases valmistatud poorsel kergbetoonil.

Omadused

 • Vähese soojusjuhtivusega
 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Vett-tõrjuv
 • Tänu mineraalsetele kerglisanditele äärmiselt pingetevaene ja väga elastne.
 • Väga hästi modelleeritav
 • Masinaga töödeldav
 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Keskkonnasõbralik
 • Toodetud tsemendi ja lubja baasil.
 • Sisaldab kõrgekvaliteetseid mineraalsed kerglisandeid
 • Sisaldab hüdrofoobsust suurendavaid, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavaid lisandeid.

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kotid.

Säilitamine

Hoida kuivas puitalustel, niiskuse eest kaitstult nagu tsementi ja lupja sisaldavaid tooteid.

Tehnilised andmed

-Kergkrohvisegu (LW)
- Tahkunud segu toortihedus: 1,1-1,3 kg/dm3
- Survetugevus peale 28 päeva: CS II
- Soojusjuhtivus λ10, dry:
≤0,39 W/(m · K), (P=50%1))
≤0,44 W/(m · K), (P=90%1))
1) tabeliväärtus EN 1745
- Kapillaarne veeimavus: W2
- Veeauru läbilaskefaktor μ: ≤25
- Tuleklass: A1
- Vastupidavus: -

Konsistents: Kuivsegu

Nakketugevus

≤0,08 N/mm2, FP: B

Sobivad aluspinnad

Vt kasutusala.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Normaalse imavusega müüritisele kantakse sisseviskekiht (nt Capatect-Vorspritz 030), vajadusel pinda eelnevat niisutades. Tugeva imavusega pinnad tuleb eelnevalt kruntida Sylitol-Konzentrat 111-ga. Kõikidesse nurkadesse ja servadele, samuti deformatsioonivuukide äärde tuleb paigaldada sobivad krohviprofiilid.

Materjali valmistamine

Krohvisegu ettevalmistamine
Capatect-Leichtgrundputz 170 krohvisegu on kõige parem paigaldada vastava krohvimismasinaga. Masina veeühendus seadistada vastavalt kasutatavale masinatüübile. Vajadusel kasutada ühtlase konsistentsi saamiseks mördimasinat. Käsitsi pinnalekandmisel on võimalik materjali segada betooni- või elektrilise seguriga. Veekulu 25 kg pakendi sisu kohta on 6-7 liitrit. Segada 5 minutit.

Pealekandmise meetod

Ühetaolisele müüritisele kanda materjal ühes tööetapis. Erinevate müüritiste või aluspindade korral tuleb materjal kanda pinnale kahe kihina märg-märjale meetodil. Pind siluda siluriga ühtlaseks. Puitvill-kergehitusplaatide, rulookastide, ankrute või erinevate müüritiste puhul kõigepealt kanda pinnale ca 5 mm segu ja paigaldada sellesse ülekattega klaaskiud-armeerimiskangas. Seejärel kanda pinnale teine kiht märg-märjale meetodil. Juba kõvastuma hakanud krohvipealispind karestada kareda luua või pintsliga.

Kattekihtide ülesehitus

Pärast aluskrohvi pinnalekandmist ja kuivamist tuleb pind kruntida tootega Caparol Putzgrund 610. Seejärel kanda õhukese kihina pinnale. Capatect Mineralleichtputz või Sylitol Fassadenputz.  Olenevalt ilmastikust tuleb aluskrohvil enne järgnevat töötlemist lasta 5-10 päeva kuivada. Peale kuivamist  võib Capatect-Leichtgrundputz 170 üle värvida silikaatfassaadivärvidega (Sylitol värvid) või silikoonfassaadivärvidega (Amphisilan/Thermosan värvid).

Kulu

Ca 1,2 kg/m2 /mm -  ca 12 kg 10 mm kihipaksuse korral. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, arvestatud ei ole materjali töötlemisel tekkivaid kadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist kõikuda.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC. Krohvisegu ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse või tugeva tuule korral, kasutamata samal ajal vastavaid kaitsekilesid. Materjali ei tohi pinnale kanda udu korral ja allpool kastepunkti. Nimetatud tingimustest tuleb vähemalt 48 tundi peale kergaluskrohvi pinnale kandmist kinni pidada.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on kergkrohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast, täiesti kuiv ja koormust taluv umbes 5 päeva pärast. Krohv kuivab keemilise reaktsiooni teel ja füüsikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

Tööriistade puhastamine

Masinad ja töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

Tähelepanu!

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks  kasutamiseks. Nimetatud mineraalne pahtlimass pulbri kujul sisaldab tsementi ja kaltsiumhüdroksiidi ja reageerib seetõttu aluseliselt. Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Silma sattumisel silmakahjustuse tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult.  Vältida sattumist nahale ja silma. Tolmu mitte sisse hingata. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid  kaitsekindaid ja kaitseprille või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid utiliseerida ehitusjäätmetena.

Gis- kood

ZP 2

Täpsemad andmed

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti.

Ohumärk: Xi „Ärritav".

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 6000 690

Faks (+372) 6000 691

e-post: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Daugavpilsi kohus