caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55550/026821_Mineralputz_K20.png

Capatect-Mineralputze R+K (hõõrde-/kraapekrohvid)

Mineraalsed kuivsegud, ehitussegude rühm PII standardi DIN V 18 550 järgi, viimistluskrohvid välis- ja sisetöödeks.

Kasutusala

Mineraalsed, struktureeritavad krohvid. Kasutatakse viimistluskihina:

Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B
Capatecti tuulutatavates fassaadisoojustuse süsteemides (VHF) A ja B, samuti betoonil, vanadel mineraalsetel krohvkatetel, aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt standardile DIN V 18 550 jm kipskartongplaatidel või aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PIV ja V sisetöödel.

Omadused

  • Tuleklass: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatecti fassaadisüsteemide SILS või VHF ülesehitusele
  • Väga hea veeauru läbilaskevõime
  • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN V 18 550
  • Pingevaba
  • Talub mehaanilist koormust
  • Keskkonnasõbralik
  • Valge tsement ja kustutatud lubi, mineraalsed sideained vastavalt standardile DIN 1060 ja DIN 1164 väheste orgaaniliste lisanditega
  • Astmestatud, valgus- ja ilmastikukindel granuleeritud pigmendi ja täiteainete kombinatsioon ja kvaliteetsed mineraalsed kerglisandid vastavalt standardile DIN 4226
  • Hüdrofoobsust suurendavad ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott
1,0 t konteiner
1,0 t Big-Bag kott

Värvitoonid

Looduslik valge.
Võimalik on tellida teisi värvitoone heledusastmega ≥ 20 vastavalt CaparolColori värvikaardile. Kui värvikujunduslikel põhjustel soovitakse kasutada intensiivsemaid värvitoone heledusastmega < 20, tuleb pind üle värvida Capatect-SI-Fassadenfinish 130-ga (heledusaste < 20 ei sobi kasutamiseks Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemis). Toonitud mineraalsed krohvid võivad teatud ilmastikutingimuste korral kuivada laiguliseks. See ei muuda toote tehnilisi ja funktsionaalseid omadusi ning ei anna põhjust reklamatsiooniks. Laikude tekkimise vältimiseks tuleb krohvitud pinnad värvida täiendavalt üle ühtlustava, krohviga samas värvitoonis Capatect-SI-Fassadenfinish värviga.

Läikeaste

Mineraalne matt

Säilitamine

Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstult nagu säilitatakse tsementi/lupja sisaldavaid tooteid. Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud.

Difusioonitakistus µ (H2O)

μ < 30 vastavalt standardile EVS EN 12086

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

sd < 0,1 m

Tahkunud segu toortihedus

< 1,5 kg/dm3

Paindetugevus

1000 kPa vastavalt standardile EVS EN 12089

Konsistents

pulber

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062

Toote nr

ToodeStruktuur Tera (mm)Ligikaudne materjalikulu (kg/m2)
Capatect-Mineralputz R 20hõõrdekrohv2,02,5
Capatect-Mineralputz R 30hõõrdekrohv3,0 3,2
Capatect-Mineralputz K 20kraapekrohv2,0 2,7
Capatect-Mineralputz K 30kraapekrohv3,0 3,5
Capatect-Mineralputz K 50kraapekrohv5,0 4,8


Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Värsketel aluskrohvidel lasta vähemalt 2–4 nädalat kuivada. Armeeritud kiht peab olema tahenenud ja kuiv.

Pealekandmise meetod

Märg krohvisegu kanda roostevabast terasest kellu või sobiva peenkrohvipritsiga üle kogu aluspinna ja tõmmata terade kõrguselt siledaks. Kohe seejärel hõõruda krohvipind kraapestruktuuri saamiseks üle polüuretaanist või puidust lati või plastikust hõõrdelauaga, töötades ühtlaste ringikujuliste tõmmetega, hõõrdekrohvi saamiseks struktureerida pind vastavalt soovile kas horisontaalselt, vertikaalselt või ringikujuliselt. Krohvipinna struktuur sõltub töövahendite valikust, seepärast tuleb ühel pinnal kasutada ühtesid ja samu tööriistu.
Ühtlase pinnastruktuuri saamiseks tuleks tervikpinnad töödelda ühel ja samal töölisel, et vältida erineva „käekirja" tõttu tekkivaid struktuurierinevusi.
Ühtlase ja ilma nähtavate üleminekukohtadeta krohvipinna saamiseks tuleks igale tellingukorrusele kaasata piisavalt tööjõudu. Krohv tuleb peale kanda kiires tempos, „märg-märjale" meetodil. Kuna krohvis on kasutatud looduslikke täiteaineid ja graanuleid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada alati kas sama seerianumbriga materjali või erinevate seerianumbritega krohvisegud enne kasutamist omavahel läbi segada.

Töötlemistingimused

Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Krohvimistöid ei tohi teostada otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja + 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Vaheviimistlus

Mineraalsed armeeritud pinnad ei vaja tavalise kiire töökäigu korral kruntimist. Üksnes pärast pikemaid tööpause (nt pärast talvist ehituspausi) tuleb armeeritud pind kruntida tootega Putzgrund 610. Capatect-Armierungsputz 133 ning tavapärased mineraalsed aluskrohvid tuleb vajadusel kruntida Sylitol-Konzentrat 111-ga (sõltub ilmastikust ja pinna imavusest). Samuti tuleb vahekihiga katta kipskrohvid ning kipskartongplaadid sisetöödel (pärast vastavat sügavkruntimist). Vahe- või kruntkiht peavad olema kuivanud.

Materjali pealekandmine

Capatect-Mineralputze krohve võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistite, tigupumpade ja krohvisegamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Seejärel segul umbes 2 minutit paisuda lasta ja veelkord kiiresti läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5-6 liitrit.
Olenevalt ilmastikust on krohvi pealekandmisaeg umbes 2 tundi, masinaga pealekandmisel kuni 60 minutit. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

Vooluühendus
400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstus-vool FI-kaitselülitiga).

Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool
R 20: ca 250 l/h     K 20: ca 280 l/h
R 30: ca 240 l/h     K 30: ca 280 l/h
                            K 50: ca 230 l/h

Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Voolikud
Esimesed voolikud, siseläbimõõt 35 mm, pikkus 13,3 m.
Tagumine voolik, siseläbimõõt 25 mm, pikkus 10,0 m.

Pumpamiskaugus
Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja tem-peratuurist).

Pritseseade
Berö Integra Kombi
Düüside läbimõõt: 8 mm.

Kompressor
V-Meko 400

NB! Voolikud tuleb enne kasutuselevõttu läbi pesta lubjavee või kliistriga!
Lisatava vee kogust tuleb vajadusel muuta. Eelkõige toonitud krohvide korral võib vajalik veekogus pisut kõikuda. Lisatava vee kogus peab olema alati ühesugune, vastasel korral võivad ilmneda struktuuri- ja värvitoonierinevused.

Sissejuhatus

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud krohvi kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega. Capatect-Mineralputze krohvid ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350 ja ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest.

Sertifikaadid

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-12/0383
ETA-12/0575

Juhised CE-sertifikaatide kohta
Tooted, mis vastavad EN 998-1 ja EN 15 824 antud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Tõsine silmade kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Krohvipritsmed viivitamatult rohke veega maha pesta. Vältida tolmu sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon