Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG SPRINTER

Silikoonvaiguga seotud kasutusvalmis struktuurkrohv - SPRINTER - spetsiaalse koostisega jahedamal aastaajal kasutamiseks


SPRINTER seeria tooted ei ole mõeldud kasutamiseks ebasobivates tingimustes. Krohvi pinnakihile moodustub kuivamise käigus kiirelt kaitsekiht, mille tõttu on pealiskiht kiiremini koormatav (sademed). Lõplik tahenemine ja kuivamine toimub olenevalt ilmastikutingimustest nagu normaalkoostisega toodetegi puhul. Leeliselised aluspinnad, nt tsemendiga seotud armeerimiskihid, pärsivad kile kiiret teket.
Mitte segada standardtootega! 
Palun järgige ka lisas ära toodud lisainformatsiooni („SPRINTER kvaliteediga” SILS-viimistlusmaterjalide pealekandmine).

Kasutusala

Kasutusvalmis, struktureeritav silikoonvaikkrohv. Kasutatav viimistluskihina:

 • Capatect SILS A ja B süsteemis;
 • Capatect SILS Natur+ süsteemis;
 • viimistlemata betoonil;
 • aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P II ja P III, vastavalt standardile DIN 18 550-1;
 • mattidel hea kandevõimega dispersioonvärvidega pinnakatetel;
 • hea kandevõimega silikaatviimistlustel.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

 • A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 järgi

 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Vetthülgav
 • Sideaine: silikoonvaik
 • Sisaldab UV-kindlat pigmenti
 • Veega lahjendatav
 • Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter on seente ja vetikate rünnaku ning nende poolt tekitavate kahjustuste vastu.
 • Kiirendatud pinnakihi kuivamine
 • Lõhnab ammoniaagi järele

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge
Võimalik toonida tehases vastavalt kaartide CaparolColori või Caparol 3D System värvitoonidele. Teised värvitoonid, mille valguspeegeldustegur on > 20, saadaval eritellimusena. Valguspeegeldustegur < 20 ei sobi SILSi puhul.
Väikeste koguste toonimine on võimalik CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvidega (varem Alpinacolor) või Amphibolini täistoon- ja toonimisvärvidega. Lisatava värvi kogus ei tohi mingil juhul ületada 2%, sest siis muutub konsistents liiga vedelaks.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, maksimaalselt 8 nädalat. Kasutada tohib ainult jahedas hoitud materjali!

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

sd (3 mm) < 0,1 m DIN EN ISO 7783 järgi
Klass V1 (kõrge) DIN EN 15824 järgi

Tuletundlikkus

A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 järgi

Veeimavuskoefitsent

w < 0,25 kg/(m2 · h0,5) DIN EN 1062-3 järgi
Klass W2 DIN EN 15824 järgi

Konsistents

Pasta

Toote nr

ToodeStruktuurTera
(mm)
Kulu, ca
(kg/m2)
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTERK20 kraapekrohvi struktuur2,03,2
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTERK30 kraapekrohvi struktuur3,04,1
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kõva, kandev, sile ja jäävaba, vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.
Halva kandevõimega lakk-, dispersioonvärv- või kunstvaikkrohv pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalsed värvkatted tuleb täielikult eemaldada. Pinnale jäänud värvkatted kuivalt või märjalt puhastada. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Pinnad pesta vahendiga Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside või tahmaga saastunud pinnad puhastada veesurvepesuga, lisades sobivaid puhastusvahendeid ja järgides kehtivaid eeskirju.

Pealekandmise meetod

Krohv kanda roostevabast terasest kelluga kogu pinnale ja tõmmata terani siledaks, mitte kasutada masinat. Vahetult pärast seda töödelda kraapekrohvid plastist silumisvahendi või PU-silumislauaga ühtlaste ringikujuliste liigutustega. Töövahendi valik mõjutab pealispinna karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid.

Ühtlase struktuuri saamiseks peaks kõrvuti asetsevaid pindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast „käekirjast” tulenevat struktuuri ebaühtlust. Nähtavate piirjoonte vältimiseks krohvi-pinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale" meetodiga ühes tööetapis.

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb kõrvuti asetsevatel pindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada. Capatect Amphisilan Fassadenputz NQG SPRINTER ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kattekihtide ülesehitus

Mineraalsed armeerimissegud tuleb kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER, sest vastasel korral takistab leeliseline aluspind kile kiirendatud moodustumist pealiskrohvile.
Kui järgneb toonitud krohvi pealekandmine, tuleb krunt- või vahekihina kasutatav Putzgrund 610 SPRINTER toonida krohviga sama värvitooni.
Krunt- ja vahekihid peavad enne järgmist katmist olema hästi kuivanud.


Capatect SILS 
Värsked mineraalsed armeerimissegud
- kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Värsked tsemendivabad armeerimissegud
- kruntimine ei ole vajalik
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Katmata betoon
Tugeva ja kandevõimelise pealispinnaga
- kruntkiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Jämedapoorilise, kergelt liivase, imava pealispinnaga
- kruntkiht tootega OptiGrund E.L.F.
- vahekiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Tolmava pealispinnaga
- kruntkiht tootega Dupa-grund
- vahekiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Värsked krohvid
- lasta enne töötlemist seista vähemalt 2-4 nädalat
- kruntkiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Jämedapoorilise, kergelt liivase, imava pealispinnaga
- kruntkiht tootega OptiGrund E.L.F.
- vahekiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Tugevalt imava, tolmava pealispinnaga
- kruntkiht tootega Dupa-grund
- vahekiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Matid, kandevõimelised dispersioonvärviga kaetud pinnad
Nõrgalt imavad värvkatted
- kruntkiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Määrdunud, kriidistunud värvkatted
- puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju.
- kruntkiht tootega Dupa-grund, mida on tehnilise piiritusega 20 % lahjendatud
- vahekiht tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Kandevõimelised, silikaatvärviga kaetud pinnad
Kinniolevad värvkatted
- kuivalt või märjalt puhastada
- kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER

Kuivamine/kuivamisaeg

Töötlemistemperatuur: ideaalne + 2 °C kuni + 8 °C, max + 15 °C
Madalaim töötlemistemperatuur: + 1 °C
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 90%.

Kuivamise ajal peavad need piirväärtused olema tagatud vähemalt 6 tunni jooksul. Alles seejärel on krohv tänu sellele moodustunud kilele vihmakindel ja ei ole tundlik kerge pakase suhtes (kuni – 5 °C).
Ka kiirendatult kuivav materjal kuivab füüsikaliselt, s. t. tänu dispersiooni võimele kilet moodustada ja niiskuse aurustumisele. Mida madalam on temperatuur ja mida suurem on õhuniiskus, seda kauem see protsess kestab.
Krohv on viimistlemisvalmis alles pärast täielikku kuivamist. Krohvisegu ei tohi kasutada üle +15 °C temperatuuril või otsese päikesekiirguse käes, sest materjal kuivab liiga kiiresti ja struktuuri andmine ei ole seeläbi võimalik. Töötlemisaega võib lühendada aluspinna soojust tõstes või kõrgema materjalitemperatuuriga. Kuivamine sõltub ilmastikuoludest! Seetõttu ei ole võimalik täpset aega kirja panna.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Materjali ettevalmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral maksimaalselt 0,5 % ulatuses veega lahjendada.

Sõltuvalt ilmastikutingimustest tuleb objektil kasutada sobivaid kaitsemeetmeid (nt tellingukatted). Ühel objektil ei tohi kasutada samaaegselt tooteid Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG K Sprinter ning Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: karbendasiim (CAS-nr 10605-21-7), isoproturoon (CAS-nr 34123-59-6), oktüülisotiasolinoon (CAS-nr 26530-20-1) ja  terbutriin (CAS-nr 886-50-0). Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- või lammutusjäätmete või olmeprügina.

Gis- kood

BSW50

Värvide ja lakkide tootekood

(vananenud: M-SF01 F)

Luba

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon